Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

Poplatky v MŠ Bzenica

Obec Bzenica v zmysle § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovení § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019

o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bzenica

  

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Bzenica.

Obec Bzenica určuje výšku týchto príspevkov:

a)      Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

b)      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

 

Čl. 2

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

 1.  Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou:

a)      Deti od 2 – 3 rokov – 8 EUR /kalendárny mesiac.

b)      Deti od 3 – 6 rokov – 7 EUR/ kalendárny mesiac.

c)      Deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci Bzenica – 10 EUR/ kalendárny mesiac

 Táto suma v súlade s § 28, ods. 6 školského zákona neprevyšuje 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa ustanovenia § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia MPSVaR o úprave súm životného minima na dané obdobie.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa najviac sumou neprevyšujúcou 7,5% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu § 28, ods. 4 školského zákona.

 1. Príspevok sa uhrádza vopred do 10 dňa v kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza v hotovosti do pokladne obce.

 2. Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvé mesiac dochádzky sa príspevok uhrádza do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy.

 

Čl. 3

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v období obmedzenej alebo prerušenej prevádzky cez letné prázdniny

 1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

 2. Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od lekára (ak je dôvodom choroba) a čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky do materskej školy.

 3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 4.  Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

 

Čl. 4

Školská jedáleň

 1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

 2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sa stanovuje ako súčet nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov a režijných nákladov nasledovne:

  Stravník – dieťa v MŠ

  1 desiata (€)

  1 obed (€)

  1 olovrant (€)

  Celodenná strava

  Režijné náklady

  Stravníci od 2 -6 rokov

  0,36

  0,85

  0,24

  1,45

  0,10

   

 3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania podľa tohto článku sa uhrádza do 10 dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza škole, ktorej je školská jedáleň súčasťou.

 4. Zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,10 € za deň, v ktorom bolo odobrané aspoň jedno jedlo.

  

Čl. 5

Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov v zariadení školského stravovania

 1. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby v zariadení školského stravovania.

 2. Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín uhrádza podľa finančného pásma stanoveného MŠ pre vekovú kategóriu stravníkov 15-18/19 ročných žiakov strednej školy.

 3. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo výške 1,33 € režijné náklady vo výške 0,20 €.

 4. Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu, ktorá sa skladá z príspevku vo výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.

 5. Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda sa stanovuje na sumu 4,20 €, pričom zamestnanec prispieva sumou 1,40 €, zamestnávateľ sumou 2,40 € a príspevok zo SF 0,40 €.

 

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

 1. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bzenica bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 17. 09. 2019, uznesením č. 3/2019.

 2. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bzenica bolo vyvesené dňa 18. 09. 2019 a nadobúda účinnosť 01. 10. 2019.

 3. Týmto sa ruší VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bzenica.