Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

Poplatky v MŠ Bzenica

Predprimárne vzdelávanie v Materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

Výšku mesačného príspevku  za pobyt dieťaťa v Materskej škole určuje zriaďovateľ MŠ Obec Bzenica všeobecným záväzným nariadením.

Výška mesačného príspevku na jedno dieťa je vo výške 4 €.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Príspevok sa neuhrádza ak za dieťa :

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

 • zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi

 • ktoré je umiestnené v zariadení  na základe rozhodnutia súdu 

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa  sa neuhrádza za dieťa :

 • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

 • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom  alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku

STRAVNÉ   POPLATKY:

 • Stravné sa inkasuje do 25 dňa v mesiaci.

 • Termín určený na inkasovanie stravného musí byť dodržiavaný, nakoľko faktúry za potraviny sa uhrádzajú len z inkasovaných peňazí.

 • Stravné sa uhrádza za predchádzajúci mesiac podľa počtu odstravovaných dní.

 • Zálohu na stravné platia nové deti vo výške 25,- EURO pri nástupe do zariadenia.

 • Každú zmenu druhu odoberanej stravy ( napr. z doobedňajšej na celodennú, alebo opačne) je potrebné vopred dohodnúť s riaditeľkou zariadenie školského stravovania.

POPLATKY ZA STRAVU:

 • Celodenná strava ............... 1,06 /deň ......  záloha   25,- (desiata, obed, olovrant)

 • Doobedňajšia  strava  ........ 0,86 /deň ...... záloha   20,- (desiata, obed)

 • Projekt "Školské ovocie".....0,80 €/mesiac

Rozpis stravnej jednotky:  1,06  EURO  (32,- Sk)

 • desiata ........... 0,26    (8,- Sk)

 • obed   ............ 0,60    (18,-Sk)

 • olovrant .......... 0,20    (6,- Sk )