Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

Zápis detí do materskej školy k začiatku školského roka 2017/2018

 

  

Dňa 9.5.2017 o 12.00 hod.

sa v priestoroch materskej školy uskutoční zápis detí do materskej školy k termínu školského roku 2017/2018.

Veková hranica   : 2-6 ročné deti

 

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z MŠ zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v MŠ, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou pravidelne navštevovať MŠ v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutí čas, alebo o ukončení tejto dochádzky.

Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.

 

Ďalšie podmienky prijatia :

Dobrý zdravotný stav dieťaťa

Základné sebaobslužné návyky dieťaťa

Dovŕšenie vekovej podmienky dieťaťa

 

Kritériá prijímania detí :

 Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia 5 rok veku

 Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

 Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou