Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod

 

1.Základné informácie o materskej kole

 

2.Ciele a úlohy rozvoja materskej školy

 

3.Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy

 

4.Zlepšenie úrovne materiálno - technického vybavenia školy

 

5.Ciele smerované na riadiacu činnosť

 

6.Kontrolný systém školy zameraný na:

 

7.Ciele smerované k spolupráci s obcou a rodičmi a inými organizáciami
 

Záver

 KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA  MATERSKEJ ŠKOLY BZENICA č 193, 966 01 NA ROKY 2016-2021

ÚVOD:

 

Všeobecnou úlohou Koncepčného zámeru materskej školy je zadefinovať základné línie rozvoja školy v období nasledujúcich piatich rokov v oblasti výchovy a vzdelávania, materiálno – technického zabezpečenia, celoživotného vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Pri plnení tohto cieľa sa opierame o bohaté tradície, dobrú spoluprácu a partnerstvo s rodinou a flexibilitu pedagogických pracovníkov. Materská škola si vybudovala dokonalý imidž a kvalitné výchovno – vzdelávacie výsledky, materiálno – technické podmienky, ktoré sú veľmi dôležité pre jej ďalší rozvoj a smerovanie.   Obsahom koncepcie je spracovanie vízie a poslania školy, cieľov a úloh rozvoja školy.

 

1.     Základné informácie o materskej kole

 Naša materská škola sa nachádza v blízkosti hlavnej cesty. Neďaleko je obchod a kostol. Jej  poloha umožňuje učiteľkám uskutočňovať vzdelávacie prechádzky pre deti do prírody, vzhľadom k tomu, že prírodné prostredie je dominantné , pretože sa nachádzame na dedine a sme na to aj veľmi pyšní. Budova v ktorej sa nachádza materskej škola je bývalá Základná škola. Je jednoposchodová. Okrem materskej školy je v nej knižnica a pamätná izba polyhistora Andreja Kmeťa. Interiér MŠ prešiel rozsiahlou rekonštrukciou za podpory Obecného Úradu v mesiacoch júl- august 2006. Boli vymenené okná, podlahy, hygienické zariadenia, kuchyňa, boli znížené stropy a urobili sa nové stierky na stenách. Nábytok vo všetkých miestnostiach sme  prostredníctvom sponzorských finančných prostriedkov / konkurz na riaditeľku materskej školy r.2004, r. 2009 a r. 2014 / vymenili za nový. Postupne vymieňame a dopĺňame didaktické hračky, stavebnice, pomôcky na výchovno – vzdelávaciu činnosť, detské knihy, odbornú literatúru, ako aj digitálnu techniku. Všetko pre spestrenie, uľahčenie, dopĺňanie a modernizáciu výučby detí. Okrem miestnosti na hranie je tu spálňa, kuchyňa, chodba, šatňa detí, hygienické zariadenia, sklad a šatňa pre zamestnancov. Do budovy je zavedený plyn, ktorým MŠ vykurujeme. V zimnom období dokurujeme aj v historických kachliach drevom v rámci šetrenia finančných prostriedkov. Drevo dostávame sponzorsky od miestneho urbáru. Okolie MŠ a celej budovy je zatrávnené. Dvor sme nemohli využívať pre nebezpečenstvo padania starej strešnej krytiny zo striech drevárne a budovy. V marci 2009 začal Obecný Úrad Bzenica s rekonštrukciou striech týchto budov a školského dvora. V areály boli umiestnené preliezky / domček / a hojdačky. V apríly 2016 prebehla inovácia a výmena niektorých časti z dôvodu znehodnotenia. Školskom roku 2014/2015 bol vybudovaný nový prístupový chodník do materskej školy spolu so vstupnou bránou, ktorá sa po ukončení prevádzky uzamyká, z dôvodu hygieny a čistoty, s ktorou sme dlhé roky bojovali, pretože materská škola sa nachádza v blízkosti autobusovej zastávky. Taktiež sme si zveľadili aj priestory pred vchodom do materskej školy vytvorením skalky a umiestením drevených postavičiek, ako prvku pre estetické cítenie a vytvorenie priaznivej klímy materskej školy. MŠ je jednotriedna, heterogénna s celodennou a poldennou prevádzkou. Počet detí je v posledných rokoch kolísajúci od 10 do 15, vo veku od 2 do 7 rokov (podľa potreby rodičov). Výchovno- vzdelávací proces zabezpečujú riaditeľka MŠ a učiteľka MŠ. Ďalšou zamestnankyňou je kuchárka, ktorá vykonáva aj upratovacie práce a vedúca školskej jedálne. Sme dedinský, rodinný typ MŠ, kde výchova a vzdelávanie funguje na vzájomnej dôvere, spolupráci, komunikácii a budovaní partnerstva s rodičmi.

 

 Vízia : Spoločnými silami položíme základný kameň pre ďalšie vzdelávanie detí a život v spoločnosti.

 Stručný opis vízie:

- je prípravou detí na školu a život,

- jej základom je vzájomná dôvera, spolupráca, podpora, samostatnosť, dodržiavanie dohodnutých pravidiel,

- rešpektovanie individuálnych daností a potrieb detí,

- pomáhať deťom rozvíjať záujmy, zručnosti a preberať zodpovednosť za vlastnú voľbu,

- jej snahou je docieliť medzi učiteľom a dieťaťom rovnocenný priateľský vzťah, založený na vzájomnej úcte a dôvere,

- je snahou naučiť deti vzájomnej ohľaduplnosti, sociálnej komunikácii, spoločenskému správaniu a spôsobom vyjadrovania a vlastnému hodnoteniu ( autoevalvácii)                                                          

 

Poslanie : Vychovávať a vzdelávať v príjemnom prostredí deti tak, aby boli priateľské, úspešné a zdravo sebavedomé, tešiace sa z nových vedomostí, skúseností a zážitkov, pripravené na život.

  

2.Ciele a úlohy rozvoja materskej školy

 

Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole

             Národná školská politika prostredníctvom schválenia zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení zmien a doplnkov, ako aj schválením Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách priniesla do praxe materských škôl tvorivo-humanistickú koncepciu, kde v strede záujmu je dieťa ako aktívne vzdelávajúci sa subjekt.          

V súlade Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách sme vypracovali náš Školský vzdelávací program pod názvom: Pod lipkou sa hráme“ – názov vyplýva zo zamerania materskej školy na environmentálne a prosociálne  cítenie detí , rozvíjanie kultúrnych a národných hodnôt a tradícií, ako aj používanie štátneho materinského slovenského jazyka.

 Vychádzame z toho, že naše deti sa budú rozvíjať v príjemnom prírodnom prostredí pod lipkami, získavať vedomosti a zručnosti v oblasti ľudových tradícií , pričom budeme podporovať ich individualitu a jedinečnosť. Dúfame, že s využitím humanistických princípov budú deti od nás odchádzať pripravené na ďalšie školské vzdelávanie a život v spoločnosti.

 

Ciele zamerané na kvalitný výchovno - vzdelávací proces:

1.      Na základe vlastnej iniciatívy budú deti poznávať a objavovať blízke aj vzdialenejšie okolie materskej školy, prírodné prostredie, jeho zákonitosti a svoje miesto v ňom, s radosťou z nového poznania budú objavovať dosiaľ nepoznané – zaradenie projektu MŠ „ Príroda sa zobudila“ ( apríl – september ).

Prvky environmentálnej výchovy:

·         Starostlivosť o miestny park ( rastliny, kvety, kríky, stromy, zbieranie odpadov).

·         Starostlivosť o okolie materskej školy.

·         Výsadba nových stromčekov, kvetov, liečivých bylín, zeleniny v priestoroch školského dvora ( zeleninové políčka)

·         Vychádzky do prírody, vychádzky do lesa, vychádzky do okolia materskej školy.

 

2.      Deti budú aktívne prežívať a vyhľadávať kvalitné hudobné, tanečné, literárne a dramatické umenie – zaradenie projektov MŠ „ Narástla nám lipka“ a „Veselo je pod lipkami“ (september – Dožinky, december – Mikuláš, Vianoce, február – Fašiangy, marec, apríl – Veľká noc, máj – Stavanie mája).

 

Prvky regionálnej výchovy :

Zaradenie nácviku prvkov patrí medzi dominantné aktivity vo výchovno – vzdelávacom procese. Prostredníctvom ľudového tanca, aktivít s pohybovo – rytmickým zameraním a metód tvorivej dramatizácie si bude dieťa rozvíjať pozitívny vzťah k ľudovým tradíciám a k pohybu.

 

3.      Deti budú primerane svojmu veku niesť zodpovednosť za svoje konanie, budú vedieť pomôcť inému, vedieť sa podeliť, starať sa o dobro iných, budú vedieť rozlíšiť pozitívne a negatívne správanie sa v kolektíve a angažovať sa v správaní na náprave nespravodlivosti.

 

Témy týždňov v školskom roku :

Ø  Nadväzovanie priateľstiev – september

Ø  Radosť, zlosť, šťastie, smútok – november

Ø  Budovanie dôvery – január

Ø  Nie som sám, je nás veľa – február

Ø  Hurá deti máme sviatok – jún

Ø  Musíme sa rozlúčiť – jún

 

Ide o hlavné témy v priebehu školského roku, nie jediné. Výchova je zaradená aj do každodenných organizačných foriem dňa činností detí v materskej škole prostredníctvom hier a pôsobenia pedagogických zamestnancov školy. Ide skôr o výchovu, v ktorej sa pozitívne ovplyvňujú postoje a správanie dieťaťa.

 

Prvky  (zisky detí) prosociálnej výchovy :

Ø  otvorená komunikácia

Ø  ľudská dôstojnosť a sebaúcta

Ø  pozitívne hodnotenie iných

Ø  tvorivosť a iniciatíva

Ø  komunikácia a vyjadrovanie citov

Ø  empatia

Ø  asertivita

Ø  schopnosť výberu žiaducich reálnych a zobrazených vzorov

Ø  spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa

  

3.Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy

 

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov je súčasťou celoživotného vzdelávania. Je to proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobností pedagogického zamestnanca potrebný  na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.

·         Opierajúc sa o zákon o pedagogických zamestnancoch č. 317/2009 a vyhlášku č. 455/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, budeme podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,

·         v materskej škole výchovno - vzdelávaciu činnosť zabezpečuje tím kvalifikovaných pedagogických zamestnancov,

·         materská škola vypracuje každoročne Plán kontinuálneho vzdelávania a ďalšieho

             vzdelávania na aktuálny školský rok, ktorého cieľom je podporovať vzdelávanie

             zamestnancov smerované k zameraniu a potrebám materskej školy

V rámci školy sa vytvoril pracovný tím, ktorého prácu je potrebné ďalej podporovať   a motivovať.

 

 

4.Zlepšenie úrovne materiálno - technického vybavenia školy

 

·         dopĺňanie výchovno – vzdelávacích materiálov a telovýchovných pomôcok, hračiek, učebných pomôcok a didaktického materiálu,

·         dopĺňanie školskej knižnice aktuálnymi publikáciami, detskou a odbornou literatúrou,

·         doplniť vybavenie školy o nové interaktívne softvéry, IKT pomôcky,

·         upraviť vzhľad fasády budovy materskej školy – spolupráca so zriaďovateľom

·         prístavba riaditeľne pre vedúceho pracovníka MŠ,

·         doplniť šatňové zostavy podľa zvýšeného počtu detí

 

5.Ciele smerované na riadiacu činnosť

·         uplatňovať a rozvíjať participačný spôsob riadenia na profesionálnej a odbornej úrovni, založený na vzájomnej pomoci, úcte, rešpekte, kolegiálnosti, zodpovednosti a kooperatívnosti

·         vytvárať pozitívnu klímu pre spoluprácu, predchádzať konfliktným situáciám vzájomným, kultivovaným dohovorom

·         maximálny priestor a podiel na rozhodovaní celého kolektívu na tvorbe Školského vzdelávacieho programu

·         zvyšovaním odbornosti, iniciatívou, kreativitou, tímovou prácou viesť školu k napredovaniu

·         nadväzovanie nových kontaktov, získavanie sponzorov

·         zvyšovanie právneho vedomia v rámci platnej legislatívy

·         kvalitná príprava triednych  akcií

·         úzko spolupracovať s poradnými orgánmi školy / Rada školy /

·         delegovať kompetencie medzi zamestnancami

·         skvalitniť kontrolnú činnosť a zabezpečiť tak spätnú väzbu

·         uskutočňovať hospitačnú činnosť podľa plánu hospitácií

 

6.Kontrolný systém školy zameraný na:

·         hodnotenie pedagogického zamestnanca / výchova a vzdelávanie, vytváranie podmienok na výchovno – vzdelávací proces, mimoškolské aktivity, oblasť pracovného správania a pracovného výkonu /

·         autoevalvácia pedagogických zamestnancov - sebahodnotenie

·         hodnotenie detí

·         hodnotenie ŠkVP

·         hodnotenie nepedagogických zamestnancov

 

7.Ciele smerované k spolupráci s obcou a rodičmi a inými organizáciami
·         Skvalitňovať spoluprácu so zriaďovateľom :

        -          účasť materskej školy na kultúrnych a športových podujatiach

        -          starostlivosť o pamätnú izbu Andreja Kmeťa / hygienická údržba, uvedenie návštevníkov, predaj drobných suvenírov /

·         spoluprácu so základnými školami a inými organizáciami -  Plány spolupráce sú súčasťou PPŠ,

·         predstavovať verejnosti a rodičom aktivity materskej školy ( internetová stránka materskej školy),

·         zvýšiť informovanosť rodičov o aktivitách MŠ - reagovať na pripomienky a návrhy zo strany rodičov ( rodičovské združenia, nástenky, výstavy detských prác,

denné informácie, konzultácie). Získavať dôveru rodičov v individuálnom poradenstve a cez spoločné aktivity s rodinou – plán spolupráce je súčasťou PPŠ.

 

Rodičia detí sú našimi partnermi

-Požičiavanie kníh a hračiek: rodinám sprístupníme knihy. Ktoré si budú môcť vypožičať na určitú dobu. Zapožičaním odborných kníh a následnou diskusiou o nich budeme poskytovať rodičom odborný a poradenský servis k rôznym otázkam a problémom.

-Rodičia sú v triede vítaní: kedykoľvek sa môžu zúčastniť na aktivitách triedy ako dobrovoľníci podľa ich časových možností.

 

-Cieľom zapojenia rodín do spolupráce bude vybudovanie podpornej komunity, v centre ktorej je rodina a ktorá zahŕňa učiteľský tým a ďalších členov komunity.

 

Záver

          Našim poslaním je vychovávať a vzdelávať v príjemnom prostredí deti tak, aby boli priateľské, úspešné a zdravo sebavedomé, tešiace sa z nových vedomostí, skúseností a zážitkov, pripravené na život a tomu je prispôsobené plánovanie výchovno - vzdelávacieho procesu s využívaním inovatívnych foriem a metód práce. Snažíme sa uľahčiť novým deťom plynulú adaptáciu na nové prostredie MŠ, postupne pripraviť deti na primárne vzdelávanie a na život v spoločnosti, uplatňovať a chrániť práva dieťaťa, rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi, podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou.

 Po zrealizovaní jednotlivých krokov bude potrebné zrealizovať spätnú väzbu, testovanie, overovanie v praxi a na základe získaných výstupov korigovať a opraviť zrealizované kroky tak, aby bola zabezpečená plynulosť výchovno – vzdelávacieho procesu a udržateľný rozvoj školy.

 

Bzenica, 02.09.2016                                                                                                                                                                                             KačákováDana