Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod

 

1.Základné informácie o materskej kole

 

2.Ciele a úlohy rozvoja materskej školy

 

3.Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy

 

4.Zlepšenie úrovne materiálno - technického vybavenia školy

 

5.Ciele smerované na riadiacu činnosť

 

6.Kontrolný systém školy zameraný na:

 

7.Ciele smerované k spolupráci s obcou a rodičmi a inými organizáciami
 

Záver

 KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA  MATERSKEJ ŠKOLY BZENICA č 193, 966 01

na nasledujúce 5 – ročné obdobie

ÚVOD

Všeobecnou úlohou Koncepčného zámeru materskej školy je zadefinovať základné línie rozvoja školy v období nasledujúcich piatich rokov v oblasti výchovy a vzdelávania, materiálno – technického zabezpečenia, celoživotného vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Pri plnení tohto cieľa sa opierame o bohaté tradície, dobrú spoluprácu a partnerstvo s rodinou a flexibilitu pedagogických pracovníkov. Materská škola si vybudovala dokonalý imidž a kvalitné výchovno – vzdelávacie výsledky, materiálno – technické podmienky, ktoré sú veľmi dôležité pre jej ďalší rozvoj a smerovanie.   Obsahom koncepcie je spracovanie vízie a poslania školy, cieľov a úloh rozvoja školy.

1. Základné informácie o materskej kole

Naša materská škola sa nachádza v blízkosti hlavnej cesty. Neďaleko je obchod a kostol. Jej  poloha umožňuje učiteľkám uskutočňovať vzdelávacie prechádzky pre deti do prírody, vzhľadom k tomu, že prírodné prostredie je dominantné , pretože sa nachádzame na dedine a sme na to aj veľmi pyšní. Budova v ktorej sa nachádza materskej škola je bývalá Základná škola. Je jednoposchodová. Okrem materskej školy je v nej knižnica a pamätná izba polyhistora Andreja Kmeťa. Interiér MŠ prešiel rozsiahlou rekonštrukciou za podpory Obecného Úradu v mesiacoch júl- august 2006. Boli vymenené okná, podlahy, hygienické zariadenia, kuchyňa, boli znížené stropy a urobili sa nové stierky na stenách. Nábytok vo všetkých miestnostiach sme  prostredníctvom aj sponzorských finančných prostriedkov / konkurz na riaditeľku materskej školy r.2004, r. 2009, r. 2014 a r. 2019 / vymenili za nový. Postupne vymieňame a dopĺňame didaktické hračky, stavebnice, pomôcky na výchovno – vzdelávaciu činnosť, detské knihy, odbornú literatúru, ako aj digitálnu techniku. Všetko pre spestrenie, uľahčenie, dopĺňanie a modernizáciu výučby detí. Okrem miestnosti na hranie je tu spálňa, kuchyňa, chodba, šatňa detí, hygienické zariadenia, sklad a šatňa pre zamestnancov. Do budovy je zavedený plyn, ktorým MŠ vykurujeme. V zimnom období dokurujeme aj v historických kachliach drevom v rámci šetrenia finančných prostriedkov. Drevo dostávame sponzorsky od miestneho urbáru. Okolie MŠ a celej budovy je zatrávnené. Dvor sme nemohli využívať pre nebezpečenstvo padania starej strešnej krytiny zo striech drevárne a budovy. V marci 2009 začal Obecný Úrad Bzenica s rekonštrukciou striech týchto budov a školského dvora. V areály boli umiestnené preliezky / domček / a hojdačky. V apríly 2016 prebehla inovácia a výmena niektorých časti z dôvodu znehodnotenia. V tomto školskom roku bude na žiadosť materskej školy z časti školský dvor potrebné zrekonštruovať z dôvodu úplného znehodnotenia multifunkčného domčeka.  V školskom roku 2014/2015 bol vybudovaný nový prístupový chodník do materskej školy spolu so vstupnou bránou, ktorá sa po ukončení prevádzky uzamyká, z dôvodu hygieny a čistoty, s ktorou sme dlhé roky bojovali, pretože materská škola sa nachádza v blízkosti autobusovej zastávky. Tento však tiež bude potrebné obnoviť z estetického ,ale aj z bezpečnostného hľadiska. Taktiež sme si zveľadili aj priestory pred vchodom do materskej školy vytvorením skalky a oddychovej lavičky, ako prvku pre estetické cítenie a vytvorenie priaznivej klímy materskej školy. V spolupráci s obecným úradom boli zakúpené aj stromčeky, ktoré pôsobia pozitívne po vizuálnej stránke a tak dopĺňajú celkový exteriér pred materskou školou.

MŠ je jednotriedna, heterogénna s celodennou a poldennou prevádzkou. Počet detí je v posledných rokoch kolísajúci od 10 do 15, vo veku od 2 do 7 rokov (podľa potreby rodičov). Výchovno- vzdelávací proces zabezpečujú riaditeľka MŠ a učiteľka MŠ. Ďalšou zamestnankyňou je kuchárka, ktorá vykonáva aj upratovacie práce a vedúca školskej jedálne. Sme dedinský, rodinný typ MŠ, kde výchova a vzdelávanie funguje na vzájomnej dôvere, spolupráci, komunikácii a budovaní partnerstva s rodičmi.

Vízia : Spoločnými silami položíme základný kameň pre ďalšie vzdelávanie detí a život v spoločnosti.

Stručný opis vízie:

- je prípravou detí na školu a život,

- jej základom je vzájomná dôvera, spolupráca, podpora, samostatnosť, dodržiavanie dohodnutých pravidiel,

- rešpektovanie individuálnych daností a potrieb detí,

- pomáhať deťom rozvíjať záujmy, zručnosti a preberať zodpovednosť za vlastnú voľbu,

- jej snahou je docieliť medzi učiteľom a dieťaťom rovnocenný priateľský vzťah, založený na vzájomnej úcte a dôvere,

- je snahou naučiť deti vzájomnej ohľaduplnosti, sociálnej komunikácii, spoločenskému správaniu a spôsobom vyjadrovania a vlastnému hodnoteniu ( autoevalvácii)                                                          

Poslanie : Vychovávať a vzdelávať v príjemnom prostredí deti tak, aby boli priateľské, úspešné a zdravo sebavedomé, tešiace sa z nových vedomostí, skúseností a zážitkov, pripravené na život.

 

2. Ciele a úlohy rozvoja materskej školy

 

Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole

            Národná školská politika prostredníctvom schválenia zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení zmien a doplnkov, ako aj schválením Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách priniesla do praxe materských škôl tvorivo-humanistickú koncepciu, kde v strede záujmu je dieťa ako aktívne vzdelávajúci sa subjekt.         

V súlade Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách sme vypracovali náš Školský vzdelávací program pod názvom: Pod lipkou sa hráme “ – názov vyplýva zo zamerania materskej školy na environmentálne a prosociálne  cítenie detí , rozvíjanie kultúrnych a národných hodnôt a tradícií, ako aj používanie štátneho materinského slovenského jazyka.

 Vychádzame z toho, že naše deti sa budú rozvíjať v príjemnom prírodnom prostredí pod lipkami, získavať vedomosti a zručnosti v oblasti ľudových tradícií , pričom budeme podporovať ich individualitu a jedinečnosť. Dúfame, že s využitím humanistických princípov budú deti od nás odchádzať pripravené na ďalšie školské vzdelávanie a život v spoločnosti.

 Ciele zamerané na kvalitný výchovno - vzdelávací proces:

1.      Na základe vlastnej iniciatívy budú deti poznávať a objavovať blízke aj vzdialenejšie okolie materskej školy, prírodné prostredie, jeho zákonitosti a svoje miesto v ňom, s radosťou z nového poznania budú objavovať dosiaľ nepoznané – zaradenie projektu MŠ „ Príroda sa zobudila“ (apríl – september).

Prvky environmentálnej výchovy:

·         Starostlivosť o miestny park ( rastliny, kvety, kríky, stromy, zbieranie odpadov).

·         Starostlivosť o okolie materskej školy.

·         Výsadba nových stromčekov, kvetov, liečivých bylín, zeleniny v priestoroch školského dvora ( zeleninové políčka)

·         Vychádzky do prírody, vychádzky do lesa, vychádzky do okolia materskej školy.

 

2.      Deti budú aktívne prežívať a vyhľadávať kvalitné hudobné, tanečné, literárne a dramatické umenie – zaradenie projektov MŠ „ Narástla nám lipka“ a „ Veselo je pod lipkami“ ( september – Dožinky, december – Mikuláš, Vianoce, február – Fašiangy, marec, apríl – Veľká noc, máj – Stavanie mája).

Prvky regionálnej výchovy :

Zaradenie nácviku prvkov patrí medzi dominantné aktivity vo výchovno – vzdelávacom procese. Prostredníctvom ľudového tanca, aktivít s pohybovo – rytmickým zameraním a metód tvorivej dramatizácie si bude dieťa rozvíjať pozitívny vzťah k ľudovým tradíciám a k pohybu.

3.      Deti budú primerane svojmu veku niesť zodpovednosť za svoje konanie, budú vedieť pomôcť inému, vedieť sa podeliť, starať sa o dobro iných, budú vedieť rozlíšiť pozitívne a negatívne správanie sa v kolektíve a angažovať sa v správaní na náprave nespravodlivosti.

 Témy týždňov v školskom roku :

Ø  Nadväzovanie priateľstiev – september

Ø  Radosť, zlosť, šťastie, smútok – november

Ø  Budovanie dôvery – január

Ø  Nie som sám, je nás veľa – február

Ø  Hurá deti máme sviatok – jún

Ø  Musíme sa rozlúčiť – jún

 Ide o hlavné témy v priebehu školského roku, nie jediné. Výchova je zaradená aj do každodenných organizačných foriem dňa činností detí v materskej škole prostredníctvom hier a pôsobenia pedagogických zamestnancov školy. Ide skôr o výchovu, v ktorej sa pozitívne ovplyvňujú postoje a správanie dieťaťa.

Prvky  ( zisky detí ) prosociálnej výchovy :

Ø  otvorená komunikácia

Ø  ľudská dôstojnosť a sebaúcta

Ø  pozitívne hodnotenie iných

Ø  tvorivosť a iniciatíva

Ø  komunikácia a vyjadrovanie citov

Ø  empatia

Ø  asertivita

Ø  schopnosť výberu žiaducich reálnych a zobrazených vzorov

Ø  spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa

 

Projekty vypracované od školského roku 2019/2020 

Práca s detským príbehom  a rozprávkou v predškolskom veku dieťaťa (Kačáková Dana r.2018) a rozprávky vo vzdelávacom procese. Projekt je prostriedkom k rozvíjaniu predčitateľskej gramotnosti Cieľom projektu je rozvíjanie komunikačných kompetencii dieťaťa s dôrazom využívania detského príbehu, ako aj k postupnému zdokonaľovaniu detského hovorového prejavu. (projekt bude zaradený do výchovno – vzdelávacieho procesu od školského roku 2019/2020 po dohode s pedagogickým zamestnanom materskej školy).

Hudba a pohyb v materskej škole (Kačáková Dana r.2018) Cieľ projektu je rozvoj elementárnych schopností, zručností a návykov v predškolskom veku dieťaťa, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie plnohodnotné zmocňovanie sa hudby. Projekt je jedným z kľúčových prostriedkov k realizácii programu „ Prevencia proti obezite“, cieľ – pohybová aktivita dieťaťa,  ktorého obsah patrí medzi najdôležitejšie úlohy materskej školy. (projekt bude zaradený do výchovno – vzdelávacieho procesu od školského roku 2019/2020 po dohode s pedagogickým zamestnanom materskej školy)

 

3. Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov materskej školy

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov je proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobností pedagogického zamestnanca potrebný  na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.

·         Opierajúc sa o zákon  zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

·         v materskej škole výchovno - vzdelávaciu činnosť zabezpečuje tím kvalifikovaných pedagogických zamestnancov,

·         materská škola bude vypracovávať plán profesijného rozvoja na nasledujúce 4 – ročné obdobie,

·         a ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov,  ktorých cieľom je podporovať vzdelávanie zamestnancov smerované k zameraniu a potrebám materskej školy, ako aj k napredovaniu učiteľov po odbornej stránke.

·         povinnosťou pedagogických zamestnancov je absolvovať aktualizačné vzdelávanie

V rámci školy sa vytvoril pracovný tím, ktorého prácu je potrebné ďalej podporovať   a motivovať.

 

4. Zlepšenie úrovne materiálno - technického vybavenia školy

 

·         dopĺňanie výchovno – vzdelávacích materiálov a telovýchovných pomôcok, hračiek, učebných pomôcok a didaktického materiálu,

·         dopĺňanie školskej knižnice aktuálnymi publikáciami, detskou a odbornou literatúrou,

·         doplniť vybavenie školy o nové interaktívne softvéry, IKT pomôcky,

·         upraviť vzhľad fasády budovy materskej školy – spolupráca so zriaďovateľom

·         prístavba riaditeľne pre vedúceho pracovníka MŠ,

·         doplniť šatňové zostavy podľa zvýšeného počtu detí

V tejto oblasti budeme využívať aj sponzorské príspevky, získané smerom k výberovému konaniu na pozíciu riaditeľky materskej školy v auguste 2019.

 

Zoznam sponzorov na nasledujúce 5 – ročné obdobie 

Paxar s.r.o, Priemyselná 41/7 966 01 Hliník nad Hronom – v zastúpení Zdenka Olajcová – 200 €

Kameňolom Sokolec – v zastúpená p.Hlinka – 150 €

Kúria Bzenica - v zastúpení Ivan Kabina – 50€

Rodak - v zastúpení  Jakub Olajec - 100€

Prvé plnícke združenie na Hrone -v zastúpení p.Ivanko –150 €

Gas -  Elektro Servis - v zastúpení Slavomír Búci – 200 €

Remeslo stav, s.r.o. - v zastúpení Glezgo Bohumil st. – 200 €

 

5.Ciele smerované na riadiacu činnosť

·         uplatňovať a rozvíjať participačný spôsob riadenia na profesionálnej a odbornej úrovni, založený na vzájomnej pomoci, úcte, rešpekte, kolegiálnosti, zodpovednosti a kooperatívnosti

·         vytvárať pozitívnu klímu pre spoluprácu, predchádzať konfliktným situáciám vzájomným, kultivovaným dohovorom

·         maximálny priestor a podiel na rozhodovaní celého kolektívu na tvorbe Školského vzdelávacieho programu

·         zvyšovaním odbornosti, iniciatívou, kreativitou, tímovou prácou viesť školu k napredovaniu

·         nadväzovanie nových kontaktov, získavanie sponzorov

·         zvyšovanie právneho vedomia v rámci platnej legislatívy

·         kvalitná príprava triednych  akcií

·         úzko spolupracovať s poradnými orgánmi školy / Rada školy /

·         delegovať kompetencie medzi zamestnancami

·         skvalitniť kontrolnú činnosť a zabezpečiť tak spätnú väzbu

·         uskutočňovať hospitačnú činnosť podľa plánu hospitácií

 

6.Kontrolný systém školy zameraný na:

·         hodnotenie pedagogického zamestnanca / výchova a vzdelávanie, vytváranie podmienok na výchovno – vzdelávací proces, mimoškolské aktivity, oblasť pracovného správania a pracovného výkonu /

·         autoevalvácia pedagogických zamestnancov - sebahodnotenie

·         hodnotenie detí

·         hodnotenie ŠkVP

·         hodnotenie nepedagogických zamestnancov 

 

7. Ciele smerované k spolupráci s obcou a rodičmi a inými organizáciami

 

·         Skvalitňovať spoluprácu so zriaďovateľom :

-          účasť materskej školy na kultúrnych a športových podujatiach

-          starostlivosť o pamätnú izbu Andreja Kmeťa / hygienická údržba, uvedenie návštevníkov, predaj drobných suvenírov /

·         predstavovať verejnosti a rodičom aktivity materskej školy ( internetová stránka materskej školy, verejné vystúpenia ),

·         zvýšiť informovanosť rodičov o aktivitách MŠ - reagovať na pripomienky a návrhy zo strany rodičov ( rodičovské združenia, nástenky, výstavy detských prác, denné informácie, konzultácie). Získavať dôveru rodičov v individuálnom poradenstve a cez spoločné aktivity s rodinou – plán spolupráce je súčasťou PPŠ.

  • spoluprácu so základnými školami a inými organizáciami -  Plány spolupráce sú súčasťou PPŠ

Plány spolupráce - zoznam plánom spolupráce na nasledujúce 5- ročné obdobie

*      Základná škola Hliník nad Hronom – spoločné aktivity, zápis detí

*      Základná škola Andreja Kmeťa, ul. Sládkovičova 823/24 Žarnovica - spoločné aktivity, zápis detí

*      Základná škola Vyhne - spoločné aktivity, zápis detí

*      Základná škola Žarnovica - spoločné aktivity, zápis detí

*      Ambulancia klinickej logopédie, Dr. Janského č.4 Žiar nad Hronom – poruchy reči u detí, posúdenie úrovne vývinu pred vstupom do ZŠ

*      Ambulancia klinickej logopédie, ulica Bystrická 482/54 Žarnovica – poruchy reči u detí, posúdenie úrovne vývinu pred vstupom do ZŠ

*      Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva, Dolná č. 49/21 Kremnica – odložená povinná školská dochádzka, integrácia dieťaťa a iné CPPPaP Žiar nad Hronom – poruchy správania sa u detí, odložená povinná školská dochádzka, depistáž predškolákov

Spolupráca s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Žiari nad Hronom

 zastúpení p. Holečková

Ciele spolupráce :

*      Pestovať kladný vzťah k svojmu zdraviu a k zdraviu iných šírením osvety

*      Oboznámiť sa prácou príslušníka PZ

 Forma spolupráce : osveta, ukážky práce policajta, reflexné prvky smerom k bezpečnosti detí na pobyte vonku

 

Spolupráca s OZ Strážni anjeli Žiar nad Hronom

v zastúpení p.Dušan Kováč – správca útulku a Martina Polachová

Cieľ spolupráce :

*      Pestovať kladný vzťah k zvieratám, viesť deti k starostlivosti o zvieratá a prírodu

Forma spolupráce : materiálna zbierka pre opustených psíkov / termín január príslušného kalendárneho roku /

 

Spolupráca so zástupcom veterinárnej ambulancie, Vyhne

 v zastúpení MVDr. Marek Urblík

 Ciele spolupráce : 

*      Pestovať kladný vzťah k zvieratám,  k svojmu zdraviu a k zdraviu iných šírením osvety

*      Oboznámiť sa prácou veterinárneho lekára a lekára pre ľudí

Forma spolupráce : osveta, ukážky práce veterinárneho lekára

 

Rodičia detí sú našimi partnermi

-Požičiavanie kníh a hračiek: rodinám sprístupníme knihy. Ktoré si budú môcť vypožičať na určitú dobu. Zapožičaním odborných kníh a následnou diskusiou o nich budeme poskytovať rodičom odborný a poradenský servis k rôznym otázkam a problémom.

-Rodičia sú v triede vítaní: kedykoľvek sa môžu zúčastniť na aktivitách triedy ako dobrovoľníci podľa ich časových možností.

 

-Cieľom zapojenia rodín do spolupráce bude vybudovanie podpornej komunity, v centre ktorej je rodina a ktorá zahŕňa učiteľský tým a ďalších členov komunity.

 

Záver

         Našim poslaním je vychovávať a vzdelávať v príjemnom prostredí deti tak, aby boli priateľské, úspešné a zdravo sebavedomé, tešiace sa z nových vedomostí, skúseností a zážitkov, pripravené na život a tomu je prispôsobené plánovanie výchovno - vzdelávacieho procesu s využívaním inovatívnych foriem a metód práce. Snažíme sa uľahčiť novým deťom plynulú adaptáciu na nové prostredie MŠ, postupne pripraviť deti na primárne vzdelávanie a na život v spoločnosti, uplatňovať a chrániť práva dieťaťa, rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi, podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou.

 Po zrealizovaní jednotlivých krokov bude potrebné zrealizovať spätnú väzbu, testovanie, overovanie v praxi a na základe získaných výstupov korigovať a opraviť zrealizované kroky tak, aby bola zabezpečená plynulosť výchovno – vzdelávacieho procesu a udržateľný rozvoj školy.