Kurikulárny projekt
Hudba a pohyb v materskej škole
Vypracovala : Kačáková Dana
Materská škola Bzenica 2019
Obsah :
Praktické využite projektu vo výchovno - vzdelávacej
činnosti
Hudobno-pohybové činnosti v materskej škole
Hudobno-pohybová príprava
Hudobno-pohybové hry a tance s pevne stanovenými
pravidlami
Improvizované hudobno-pohybové hry
Hudobno - pohybové hry v našej materskej škole
Ukážky známych hudobno - pohybové hier, obtiažnosť
smerom k veku dieťaťa
Piesne pre deti predškolského veku
Nácvik ľudového tanca
Praktické využite projektu vo výchovno - vzdelávacej činnosti
Vzdelávacia oblasť : Umenie a kultúra - hudobná výchova a výtvarná
výchova
Hlavným cieľom hudobnej výchovy je rozvíjať elementárne hudobné
schopnosti, zručnosti a návyky detí predškolského veku, ktoré sa stanú
základom pre ich ďalšie plnohodnotné zmocňovanie sa hudby. Ide o komplex
hudobných aktivít, ktoré sa navzájom prelínajú, podmieňujú, dopĺňajú,
podporujú a zmysluplne integrujú. Dieťa je potrebné vnímať ako jedinečnú
osobnosť s väčšou, či menšou mierou hudobného nadania, ktorá má právo byť
rozvíjaná po hudobnej i emocionálnej stránke.
1. Hudobná výchova
1.1 Rytmické činnosti
Výkonové štandardy :
Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 aj v 3/4 takte.
Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam.
1.2 Vokálne činnosti
Výkonové štandardy :
Spieva piesne a riekanky
1.3 Inštrumentálne činnosti
Výkonové štandardy :
Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie
charakteru, nálady piesne či skladby.
Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam a riekankám.
1.4 Percepčné činnosti
Výkonové štandardy :
Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev učiteľky.
Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom alebo inými
umeleckými výrazovými prostriedkami.
1.5 Hudobno - pohybové činnosti
Výkonové štandardy :
Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom.
Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách.
Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách.
1.6 Hudobno - dramatické činnosti
Výkonové štandardy :
Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami hudobnej
dramatiky.
Hudobno-pohybové činnosti v materskej škole
Zaraďovanie pohybu v režime dňa v materskej škole je špecifické, pretože
pohyb je pre život dieťaťa neodmysliteľný, je spontánnou fyzickou potrebou s
priamou psychickou a sociálnou väzbou a odozvou. Bez pohybu sa však dieťa
predškolského veku nezaobíde. Pokiaľ mu nebude daná možnosť pohybovať sa,
prejaví sa to v celom jeho správaní. Pokiaľ táto deprivácia bude dlhodobejšia,
prejaví sa v nezvratných zmenách tak vo fyzickej oblasti, ako aj v jeho psychike
a v jeho sociálnych vzťahoch.
Pre najmladšie deti je jednou z najúčinnejších aktivít na nadviazanie
bezprostredného kontaktu s hudobným dielom pohyb, preto je pohyb a hudobno-
pohybová výchova pevnou súčasťou obsahu edukácie v materskej škole. V
rámci telesnej výchovy ide o tzv. rytmickú gymnastiku, v ktorej hudba pomáha
rozvoju pohybu, zdokonaleniu koordinácie, rovnováhy a pod.
Cieľom hudobnej výchovy v materskej škole je optimálne využiť prednosti
hudby, podchytiť záujem o hudobnú činnosť a vhodnými formami podnecovať
rozvoj ich hudobnosti.
V hudobno - výchovnom procese, ktorý smeruje k estetickej, mravnej a citovej
kultivácii dieťaťa, si deti osvojujú:
mnohotvárny emocionálno-estetický výraz a melodickosť reči;
na tomto základe si uvedomujú osobitosti a rozdiely uvedeného a
spievaného prejavu, získavajú základné predpoklady na vlastnú hudobno-
estetickú tvorivosť,
základné hudobné činnosti potrebné na aktívny rozvoj hudobných
schopností, zručností a návykov,
elementárne výrazové prostriedky hudobnej reči a poznatky, ktoré sú
potrebné na neskoršie hudobné vnímanie, chápanie a prežívanie umenia,
primeraný súbor základných hudobno-estetických hodnôt ľudovej a
umeleckej tvorby.
V hudobnej výchove je hudba podstatnou zložkou, ktorá má pohyb vyvolávať,
riadiť a popri technike ovládania pohybov viesť na primeranej úrovni ku
kultivovanému a citlivému vyjadrovaniu hudby. Z tohto hľadiska môžeme
triediť hudobno-pohybové činnosti na:
-hudobno-pohybovú prípravu,
- hudobno-pohybové hry a tance s pevne stanovenými pravidlami,
- improvizované hudobno-pohybové hry.
Hudobno-pohybová príprava
Zmyslom hudobno-pohybovej prípravy je rozvíjať pohybovú kultúru, muzikálne
cítenie v elementárnej forme. Obsah tvorí základná tanečná príprava, ktorá
obsahuje základné tanečné kroky, ovládanie priestoru, cvičenia vyjadrujúce
vzťah k hudbe a pohybu s ohľadom na dynamické a agogické kontrasty a
zmeny, cvičenia na vyjadrenie výrazového kontrastu. Hudobno-pohybová
príprava musí ostať v predškolskom veku hrou (Kurková, 1989). Je nevhodný
akýkoľvek dril alebo strohý nácvik s neúmernou náročnosťou, ktorý by
vyvolával v deťoch strach z nedokonalosti vlastného stvárnenia, potláčal ich
spontánnosť a radosť z pohybu a navodzoval nechuť a únavu. Výsledkom má
byť jednoduchý, nevyumelkovaný pohyb prevedený uvoľnene, s istotou,
plynulo, v primeranom tempe, v rytme a so zodpovedajúcim výrazom.
Hudobno-pohybové hry a tance s pevne stanovenými pravidlami
Sú tradičnou súčasťou hudobno-pohybovej výchovy v materskej škole.
Základným fondom sú riekanky, ľudové a umelé pohybové a tanečné hry. Obsah
hier vychádza z detského sveta a prírodných dejov. Počiatočná obrysová podoba
hry alebo tanca sa postupne dotvára, spresňuje do konečného tvaru. Ak je deťom
hra blízka, tak si opakovanie vyžiadajú samy, prípadne sa vo voľných
činnostiach k nim vracajú. Ich prostredníctvom sa rozvíjajú senzomotorické
schopnosti, hudobná a pohybová pamäť, dochádza k rozvoju myslenia, reči,
predstavivosti a fantázie. Zároveň si deti prostredníctvom hudobno-pohybovej
prípravy a hudobno-pohybových hier budujú zásobník aktívne ovládaných
tanečných pohybov, postupov a výrazov, z ktorých môžu čerpať v
improvizačných činnostiach.
Improvizované hudobno-pohybové hry
Nemajú pevne stanovené pravidlá pohybu. Ich základom je účinná motivácia v
podobe slova a hudby. Slovo a hudba navodzujú predstavy, ktoré deti tanečným
pohybom vyjadrujú. V improvizačných hrách je dieťa samo sebou - vníma sa,
vyjadruje sa ich prostredníctvom, môže ich dotvárať a výsledný obraz je i jeho
dielom. Jedným z podstatných cieľov výchovy je prebúdzanie a rozvíjanie
tvorivosti.
V predškolskom veku hovoríme o začiatkoch tvorivosti, o rozvíjaní jej prvkov,
ktoré dostávajú konečnú podobu v neskoršom období. V hudobno-pohybovej
výchove existuje celý rad možností, ako základy tvorivosti v deťoch rozvíjať.
Predstavuje príležitosť, na základe ktorej dochádza k zjednocovaniu zmyslovej a
pohybovej činnosti, vnímania a myšlienkových procesov dotváraných citovým
prežívaním. Pri pohybe s hudbou môže dieťa uplatniť svoje predošlé pohybové
skúsenosti, kombinovať ich, samostatne vyjadrovať svoju predstavu o hudbe a
obsahu hry. Ak má z predošlej prípravy vypestované požadované návyky
kultivovaného pohybu, je aj výsledok estetický pôsobivý a pre dieťa nesmierne
hodnotný.
Materská škola je jediným typom školy v systéme škôl, ktorý venuje
rovnocennú hodnotu a pozornosť hudobným činnostiam v spektre všetkých
ostatných a hudobno-pohybovým činnostiam v kontexte hudobných činností a
telesných činností. Vytvára podmienky na každodenné, pravidelné, sústavné a
opakujúce sa hudobno-pohybové činnosti. Dôležitým krokom je vytváranie
podmienok ku kvalitnej realizácii hudobno-pohybových činností, a to:
priestorových, materiálnych, organizačných a personálnych.
Hudobno - pohybové hry v našej materskej škole
Hudobno - pohybové hry sú u detí v materskej škole obľúbené. Deti svojim
pohybom vyjadrujú, alebo sa učia vyjadriť obsah piesne, imitovať pohyb
v hudobno - pohybových hrách a pod.
Počas tejto činnosti si rozvíjajú obrazotvornosť, rytmické cítenie, ktoré im
umožňuje vnímať a prežívať rytmus, hudobne precítiť melódiu a i. Zároveň je
u nich podporovaná radosť z pohybu, nadšenie pre novú hru a hudobné cítenie.
Prezetované ukážky :
hudobno - pohybových hier
piesní
ľudového tanca
je vhodné zaradiť do vzdelávacích aktivít, zdravotných cvičení, hier a činností
podľa výberu detí, ale aj ako súčasť besiedok pre rodičov, alebo kultúrnych
vystúpení pre verejnosť.
Ukážky hudobno - pohybových hier odporúčam, ako súčasť námetového
portfólia pre učiteľky materských škôl.
Ukážky známych
hudobno -
pohybových hier,
obtiažnosť smerom
k veku dieťaťa
Ukážka č. 1. ( hudobno - pohybové hry pre najmenších)
Oli, oli Janko
Obľúbená hra najmenších. Vyčítankou sa vyberie dieťa do kruhu. Ostatné deti
sa držia za ruky. Stredné dieťa napodobňuje pohybmi dej piesne:
Oli oli Janko,
kľakni na kolienko,
umývaj sa, utieraj sa,
podopri si bôčky,
chyť sa za vrkôčky,
a vyber si koho chceš,
koho najviac miluješ!
Vybrané dieťa si s ním vymení miesto a hra sa opakuje. Počas piesne deti do
rytmu postupujú v kruhu.
Ukážka č. 2. ( hudobno - pohybové hry pre najmenších)
Kolo, kolo mlynské
Kolo, kolo mlynské
za štyri rýnske
kolo sa nám polámalo
a do vody popadalo
urobilo bác!
Vezmeme si hoblík, pílku
zahráme sa ešte chvíľku
až to kolo spravíme
tááááák sa zatočíme!
Ukážka č. 3. ( hudobno - pohybové hry pre najmenších)
Trpaslíci
Hlboko v horách pod skalami, trumpety, trumpety bác.
Strážia zlato trpaslíci, strážia zlato aj palác.
1.Každý má v ruke lampášik,
s nim si zasvieti na chodník.
Blik, blik,
2.Každý má v ruke metličku,
ňou si zametá izbičku.
/: š, š, ššš, š, š ,ššš . :/
3.Každý má malú ihličku,
s ňou si zašíva košieľku.
Pích, pich, pích, pich, pich, pích.
Ukážka č. 4. ( hudobno - pohybové hry pre najmenších)
Na strážnika
„Stojí, stojí dom, veľa detí v ňom,
Kto nebude dobre strážiť, ten musí ísť von.“
Deti stoja v kruhu, ruky majú počas riekanky za chrbtom, na zemi pred sebou
leží kruh, ktorý strážia.
„ Zlodej“ chodí vo vnútri kruhu dookola a hovorí
riekanku. Na slovo „VON“ deti zoberú zo zeme kruh , ale zlodej sa snaží byť
rýchlejší snaží sa ukradnúť kruhy
Ukážka č. 5. ( hudobno - pohybové hry pre najmenších)
Na kozu a záhradníka
„Kozička je v záhrade, na zelenej priesade. Ej koza, koza daj pozor, gazda stojí
za rohom.“
Popis hry: Deti sa chytia za ruky a utvoria kruh - ” záhradu “. Jedno dieťa je v
kruhu a predstavuje ” kozu “. Druhé dieťa, ktoré stojí mimo kruhu je ”
záhradník “. Záhradník sa pýta: ” Koza, koza, čo robíš v mojej záhrade? ” Koza
odpovedá: ” Na kapuste sa pasiem. ” Záhradník: ” Ty si ju sadila? ” Koza: ”
Teraz ju sadím, ” znázorňuje sadenie. Záhradník: ” Ty si ju polievala ? ” Koza:
” Teraz ju polievam, ” znázorňuje polievanie. Záhradník: ” A keď ja dnu
vojdem? ” Koza: ” Ja von! ” Koza vybehne z kruhu a záhradník ju chytá. Keď ju
chytí, naháňačka sa končí a určí sa nová dvojica.
Ukážka č. 6. ( hudobno - pohybové hry pre najmenších)
Ó reťaz, ó reťaz
Kruhová hra:
Ó reťaz, ó reťaz pletieme my reťaz. A my reťaz nepletieme, pletieme sa sami,
ako dáki páni. Málo nás, málo nás poď ty
medzi nás.
Ó reťaz, ó reťaz pletieme my reťaz. A my reťaz nepletieme, pletieme sa sami,
ako dáki páni. Veľa nás, veľa nás, choď ty
preč od nás.
Ukážka č. 7. ( hudobno - pohybové hry pre najmenších)
Na bublinu
Veľká novina, priletela bublina. Bublina sa nafukuje, pritom si aj poskakuje.
Pozrite sa deti, jak bublina letí. Letí, letí, poletuje, vyletela nad náš dom. Urobila
prásk a bom.
Ukážka č. 8. ( hudobno - pohybové hry pre najmenších)
Na motýle
V priestore poukladáme kruhy (hula-hopy), ktoré budú predstavovať kvietky.
Deti si vyberú, na ktorom kvietku bude ten-ktorý motýlik oddychovať. Ideálne
je, keď na 1 kvete sedia 2 - 3 motýle.
Počas hudby deti napodobňujú let motýľa - chôdza alebo poklus na špičkách,
paže idú z pripaženia do vzpaženia a späť. Keď hudbu prestane hrať, sprievod
skončí a motýle musia, čo najrýchlejšie priletieť na svoj kvet.
Pri tejto hre sa dá súťažiť (s väčšími deťmi). Kto nepriletí na svoj kvet,
napríklad do 5 sekúnd, vypadáva.
Variácie tejto hry: myšky - myšacia diera, zajačiky - zajačí brloh, vtáčiky -
hniezda, slon - jazero, z ktoré pije vodu
Ukážka č. 9. ( hudobno - pohybové hry pre najmenších)
Na sochy
Na hudbu deti ľubovoľne tancujú, využívajú priestor a v momente, keď hudba
prestane hrať, deti zastanú a ostanú v polohe ako socha.
Táto hra sa dá spraviť aj ako súťaž. Kto sa pohne a nevydrží stáť nehybne,
vypadáva z hry.
Ukážka č. 10. ( hudobno - pohybové hry pre najmenších)
Na zvieratká
Pravidlá hry pozostávajú na zmene hlasitosti hudby. Ak hrá hudba potichu, deti
napodobňujú zvieratká, ktoré sa potichu pohybujú - myšky, mačky, hady,
ježkovia... Ak hudba bude hlasná, deti predstavia svojím pohybom veľké
zvieratá - slony, medvede, kone, hrochy...
Tiež sa to dá hrať ako vedomostný kvíz. Po skončení pesničky sa háda aké
zvieratá deti napodobňovali.
Ukážka č. 11. ( hudobno - pohybové hry pre najmenších)
Cestička
V priestore rozložíme na zem ľubovoľný počet predmetov alebo obrázkov.
Najprv si jedno dieťa vymyslí cestičku pomedzi predmety. Úlohou ostatných
detí je zapamätať si cestu a s určeným pohybom, ktorý vymyslí dané dieťa, túto
cestu na hudbu prejsť.
Súťažiť sa dá spôsobom, že kto sa pomýli v trase alebo v pohyboch, vypadáva
z hry.
Ukážka č. 12. ( hudobno - pohybové hry pre najmenších)
Na medveďa
Opis hry
Jedno z detí predstavuje medveďa, schúli sa a "zaspí". Ostatné deti sa približujú
k nemu na prstoch a tichučko spievajú. Poslednú slohu spievajú rýchlejšie a
hlasnejšie. Na výkrik "Hej !" sa medveď zobudí, vyskočí a koho chytí, je
"zjedený" - vylúčený z hry. Hra sa opakuje, kým medveď nevychytá všetky deti.
Ukážka č. 13. ( hudobno - pohybové hry pre najmenších)
Ide Pešek okolo
Zo skupiny sa určí Pešek a ostané deti si kľaknú do kola a sklonia hlavy dnu.
Pešek obchádza kolo a deti spievajú:
Ide Pešek okolo
Nedívaj sa ne neho
Kto sa naňho kukne
Toho Pešek buchne
Na poslednú slabiku Pešek buchne najbližšie dieťa do chrbta, ono vstane a začne
medzi nimi dvoma naháňačka dokola. Kto skôr zaujme uvoľnené miesto,
zostáva s deťmi v kole a komu sa miesto neujde, bude nový Pešek.
Ukážka č. 14. ( hudobno - pohybové hry pre najmenších)
Skáče žaba
Skáče žaba po blate,
(skáčeme ako žaby)
kúpime jej na gate.
(búchame si po zadku)
Na aké, na také,
(dlane dáme na zem a ideme hore, dole)
Na zelené strakaté.
(sadneme si a trepoceme nohami)
Ukážka č. 15. ( veková skupina detí od štyroch do piatich rokov)
Jar
Pieseň: Pieseň o jari - spievanie piesne
Inštrumentálny doprovod
Nácvik: správne dýchanie. Pomôžeme odfúknuť sneh z trávy, aby sa lúka krásne
zazelenala. Nachystáme zelenú látku a rozprestrieme na ňu malé guličky z vaty.
Deti sa budú snažiť ich odfúknuť.
Pohybová hra: Po oblohe poletujú vtáčiky a občas, keď sú unavené sadnú si do
koruny stromov. Deti mávajú ako vtáčiky. Akonáhle počujú zvuk trianglu,
postavia sa na čiaru na podlahe a odpočívajú po dlhom lete.
Spievame ju na melódiu piesne Maličká som.
Pieseň o jari
Jar k nám prišla,
Kvietok kvitne
slnko svieti,
vtáčik spieva,
tešíme sa na ňu
príroda sa opäť
milé deti.
Zobudila.
Ukážka č. 16. ( veková skupina detí od štyroch do piatich rokov)
Leto
Pohybová hra : Schovávačka s pesničkou.
Slnko sa hrá na schovávačku. Niekedy sa schová za oblak a nie je ho vidieť.
Môžeme sa hrať na schovávačku s piesňami. Pomôcky: Nahrávky piesní, CD
prehrávač
Postup: hráč nechá hrať nahrávku hudby skladby, ktoré sme sa naučili. Deti pieseň
počúvajú a mobilita prvok odráža rytmus alebo obsah piesne. Po chvíli učiteľ
hudbu zastaví. Deti sa zastavia a dospievajú pieseň do konca spolu. Hru opakujem.
Ukážka č. 17. ( veková skupina detí od štyroch do piatich rokov)
Jeseň
Hudobno-pohybová hra: Jesenné stromy
Deti stoja znožmo a majú zdvihnuté ruky nad hlavou ako koruny stromov.
Predstavte si, že tam sú stromy s farebnými listami. Počujete hrať krátku pieseň.
Vysoko v korunách stromov sa trepú farebné listy. Deti znázorňujú ako vietor fúka
a kýva konármi voľne zo strany na stranu. Jemné pohyby prstov naznačujú
trepotanie listov na stromoch. Keď viac listy zožltnú začnú padať zo stromov na
zem. Deti sa znížia do pozície, padnú na vaše kolená a ruky, ležia aj na zemi a deti
stále pohybujú prstami.
Ukážka č. 18. ( veková skupina detí od štyroch do piatich rokov)
Hudobno-pohybová hra: Ľadové sochy
Zima
V zime, keď veľmi mrzne, mení sa voda v tvrdý ľad. Z ľadu sú krásne sochy.
Pustíme hudbu a deti budú pohybovým prvkom vyjadrovať rytmus. Vo chvíli, keď
hudba prestane hrať sa všetky deti zastavia a premenia sa v ľadové sochy. Nikto sa
nehýbe, dokiaľ sa hudba znovu nespustí.
Ukážka č. 19. ( veková skupina detí od štyroch do piatich rokov)
Krajinu rytmu ( notový záznam - PV Júl / August 2017 / 2018 č. 6 str.6 )
Krajina rytmu je krajinou hudobnou, všetko v nej rovnomerne beží, pravidelne
kráča, všetko do seba zapadá, skoro ako v každom zdravom ľudskom tele krásne
rytmicky udiera srdce. Pomenujeme a následne rytmizujeme pomenovanie zvierat,
vymýšľame im mená. Taktiež napríklad aj vo svete ovocia, zeleniny, kvetov
a podobne.
Ukážka č. 20. ( veková skupina detí od štyroch do piatich rokov)
Zvedavý Janko
Deti sedia v kruhu a odpovedajú učiteľkine otázky rytmickou deklaráciou
Čo sa v hrn-ci va-rí ?
Kru-pi-ca, kru-pi-ca,
Čo je pri spo-rá-ku ?
Po-li-ca, po-li-ca.
Čo v ko-lí-ske spin-ká ?
Bá-bät-ko, bá-bät-ko,
Čo nám mam-ka kú-pi ?
Lí-zat-ko,lí-zat-ko.
Čo to piš-tí v pas-ci ?
My-šič-ka, my-šič-ka,
Čo tak pek-ne vo-nia?
Ru-žič-ka, ru-žič-ka.
Čo to ve-je vzdu-chom ?
Zás-ta-vy, zás-ta-vy,
Aký si ty Jan-ko ?
Zve-da-vý, zve-da-vý.
Prvý krát budú deti hovoriť nahlas, pri deklarácii môžu tlieskať alebo použiť
nejaký rytmický nástroj, v ďalej variante hry učiteľka zadáva otázku a deti
odpovedajú potichu ( piano) alebo len otvárajú ústa. Ďalšia variant hry je, že
učiteľka zadáva otázku a deti odpovedajú len vytlieskaním, alebo vyťukaním
rytmu.
Ukážka č. 21. ( veková skupina detí od štyroch do piatich rokov)
Zajko v lese ( notový záznam - PV Júl / August 2017 / 2018 č. 6 str.9 )
Vhodná pri slávnosti vianočných sviatkov.
Ukážka č. 22. ( veková skupina detí od štyroch do piatich rokov)
Jarná ( notový záznam - PV Júl / August 2017 / 2018 č. 6 str.10 )
Ukážka č. 23. ( veková skupina detí od troch do piatich rokov)
A tam hore na hore ( notový záznam - PV Júl / August 2017 / 2018 č.6 str.10 )
Pokračovanie hudobno - pohybovej hry :
A tam hore na hore, pri zelenom javore, vĺčko z hory pozerá a takéto / takýto ...
má.
...uši má ( znázorniť uši rukami, napodobniť uši zajaca )
...zuby ( znázorniť zuby prstami pred ústami )
...ňufák ( prikryť rukami nos )
...labky ( naznačiť rukami pohyb vpred )
...bruško ( rukami hladiť bruško )
Ukážka č. 24. ( veková skupina detí od troch do štyroch rokov)
Ukážka č. 25. ( veková skupina detí od troch do štyroch rokov)
2. rastie, 3. kvitne, 4. plejú, 5. zreje, 6. lámu, 7. jedia
Ukážka č. 26. ( veková skupina detí od troch do piatich rokov)
Ukážka č. 27. ( veková skupina detí od štyroch do piatich rokov)
Pásla ovečky v zelenom hájičku,
Pásla ovečky v čiernom lese.
Ja za ňou dupi, dupi, dup, ona zas cupi, cupi,cup.
Húfom ovečky zoberte sa všetky,
Húfom ovečky zoberte sa.
Ukážka č. 28. ( veková skupina detí od piatich do šiestich rokov)
Zjedzte ma, vĺčky, zjedzte, už ma moja milá nechce,
[:vytrite si vĺčky zuby, už ma moja milá ľúbi.:]
2.
Alebo ma vydávajte, alebo ma zatvárajte,
[:lebo ja mám chlapcov rada, to je, namôjdušu, pravda.:]
3.
Zjedzte ma, vĺčky zjedzte, už je koniec mojej ceste,
[:svokra kričí, stíska päste, drž sa pekne pri neveste.:]
Ukážka č. 29. ( veková skupina detí od piatich do šiestich rokov)
Ukážka č. 30. ( veková skupina detí od piatich do šiestich rokov)
1.
Sedemdesiat sukieň mala,
a predsa sa nevydala.
[:a ja nemám iba, iba jednu,
pýtajú ma až za Viedňu.:]
2.
Sedemdesiat tisíc mala,
a predsa sa nevydala.
[:a ja nemám iba, iba zlatý,
dostal sa mi bajúzatý.:]
2.
Pod oblôčkom vyskakoval,
štyri groše ukazoval,
[:dajte mi to, dievča, dievča vaše,
a ja vám dám štyri groše.:]
Ukážka č. 31. ( veková skupina detí od troch do šiestich rokov)
Piesne pre deti predškolského veku
Mestečko Poriadkovo
Vedie, vedie, cesta nová
do mestečka Poriadkova.
Kto chce s nami cestovať,
musí čisté rúčky mať.
Kto chce s nami cestovať,
musí čisté rúčky mať.
... všetko popapať
... čisté zúbky mať
... hračky upratať
... sa sám obliekať
Ponosa
1.Na Dorku je veľká ponosa, ponosa,
2. Peťko zasa nechty hryzie si, hryzie
že si strká prsty do nosa, do nosa.
Mamka na ňho volá: „Kdeže si, kdeže
Nerob že to milá Dorka,
Pod nechtami špina horká
Budeš mať nos jak uhorka.
ochorie Peťko aj Dorka.
Rúčky
Každá rúčka má prštíčky
zovrieme ich do pästičky.
Bum bum na vrátka, to je rozprávka krátka.
Ručičky sa spolu hrajú,
roboty sa neľakajú.
Bum bum na vrátka, to je rozprávka krátka.
To je ocko
To je ocko, to je mama, braček, sestra, to som ja.
My patríme do hromady, my sme jedna rodina.
Ráno vstanem, pretriem oči, odplaším posledný sen.
S Ježiškom sa pozdravím a dám mu celý nový deň.
Á pozdravím ocka, mamu, brata, sestru zdravím ja.
My patríme do hromady, my sme jedna rodina.
( text piesne spievame na melódiu piesne Prší, prší )
Spadla hruška zelená
Spadla hruška zelená,
( stoj, drep - ruky vbok)
rozbila si kolená.
( dvíhanie nôh striedavo - dotknúť sa opačnou rukou kolena)
Teraz plače na zemi,
( sed na nohách, napodobňovanie plaču)
Dobré lieky dajte mi!
( stoj , napodobňovanie plaču)
Ty si hruška nezbedník,
nepomôže ti už nik.
( striedavo ukazovákom pravej a ľavej ruky )
Veď si dobre vedela,
že si ešte nezrelá.
( stoj, tlieskanie)
( text piesne spievame na melódiu z hudobno - pohybovej hry My sme
sestry veselé )
Pozriem vpravo
Pozriem vpravo, pozriem vľavo, cez ulicu prejdem hravo.
Po prechode pre chodcov, o chvíľu som za cestou. - melódia Prší, prší
Cip, cip, cipovička
Cip, cip, cipovička. Mak, mak, makovička.
Cipovička cipová, makovička maková.
Češem si hlavičku, ako makovičku.
Heli, heli, helička, červená biela ružička.
1.Umývaj si líčka ako dve jabĺčka.
2.Opasuj si pásy, zajtra na sobáši.
3.Obúvaj si boty, zajtra do roboty.
4.Vojdi do Dunaja a zas von z Dunaja.
MALIČKÁ SOM
Maličká som, húsky pasiem, ( stoj, ruky vbok, otáčanie vpravo, vľavo)
tancovala by som, až sa trasiem. ( otáčanie sa na mieste doprava, pravá ruka nad
hlavou)
Hoci som ja aj maličká, ( stoj, ruky vbok, otáčanie vpravo, vľavo)
aj tak ma má rada má mamička. ( otáčanie sa na mieste doľava, ľavá ruka nad
hlavou)
Hoci som ja aj maličká, ( stoj, ruky vbok, otáčanie vpravo, vľavo)
oteckova som ja holubička. ( stoj, tlieskanie obidvoma pažami )
ČIE SÚ TO KONE
Čie sú to kone, koníčky, kone ( kráčanie v kruhu za sebou )
na dvore, na dvore, na dvore. ( stoj, plieskanie rukami do hornej časti nôh)
Keď na nich nikto, keď na nich nikto( kráčanie v kruhu za sebou, zmena smeru)
neorie, neorie, neorie. ( stoj, plieskanie rukami do hornej časti nôh)
Čie že by boli, čie že by boli, ( stoj tvárou do kruhu, otáčanie trupom)
moje sú, moje sú, moje sú,( stoj, tlieskanie oboma rukami pred sebou )
čo ma na vojnu, čo ma na vojnu, ( stoj tvárou do kruhu, otáčanie trupom)
ponesú, ponesú, ponesú. ( stoj, tlieskanie oboma rukami nad hlavou )
Šošovička, hrášok, fazuľa - aktivita vo dvojiciach
Šošovička, hrášok, fazuľa, ( dvojica sa chytí za ruky, točenie do kruhu)
kde ste boli tetka Zuzuľa? ( jedno dieťa z dvojice ukazuje ukazovákom)
Bola som ja na vodičku, ( predklon , rukami naznačiť naberanie vody)
budem variť šošovičku. ( pravá ruka pred telom, naznačiť miešanie vareškou)
Červené jabĺčko - aktivita vo dvojiciach
Červené jabĺčko v oblôčku mám. ( dvojica sa chytí za ruky, točenie do kruhu)
Koho rada vidím, tomu ho dám. ( dvojica zostane stáť, prísun, odsun )
A ja ťa Janíčko najradšej mám, ( dvojica sa chytí za ruky, točenie do kruhu)
tebe to červené jabĺčko dám. ( dvojica zostane stáť, prísun, odsun )
Bola babka - aktivita vo dvojiciach
Bola babka, mala capka, ( chytiť sa za oboma rukami, krok vľavo, pravo )
cupi, lupi, cupi lupi, mala capka. ( drobné poskoky na mieste )
Poslala ho na kopačku, ( chytiť sa za oboma rukami, krok vľavo, pravo )
cupi, lupi, cupi lupi, na kopačku. ( drobné poskoky na mieste )
Doniesol jej prázdnu kapsu, ( chytiť sa za oboma rukami, krok vľavo, pravo )
cupi, lupi, cupi lupi, prázdnu kapsu. ( drobné poskoky na mieste )
Keď si šťastný
Keď si šťastný, tlieskaj rukami, (tlesk, tlesk)
keď si šťastný, tlieskaj rukami, (tlesk, tlesk)
keď si šťastný, tlieskaj,
keď si šťastný, tlieskaj,
keď si šťastný, tlieskaj rukami. (tlesk, tlesk)
Podľa uvedenej schémy sa ďalej spieva:
Keď si šťastný, dupaj nohami...
Keď si šťastný, udri do kolien...
Keď si šťastný, lúskaj prstami...
Keď si šťastný, zvolaj hola-hej...
Keď si šťastný, rob to ešte raz...
Všetko naraz rob (postupne po 2x tlesknúť, dupnúť nohami, buchnúť do kolien,
zalúskať, 1x zakričať hola-hej! a na úplnom konci pesničky 3x hola-hej!)
Hlava, ramená, kolená, palce
Deti v kruhu spievajú a podľa textu ukazujú rukami jednotlivé časti tela. Pieseň
sa postupne zrýchľuje a ten , kto sa pomýli vypadáva.
Hlava, ramená, kolená, palce ( na nohách),
Kolená, palce,
Kolená, palce
Hlava, ramená, kolená, palce ( na nohách), oči, uši, ústa, nos.
Nácvik ľudového tanca
1. Ej Cindruška, Cindruška, Cindruška, Cindruška.
Nepôjdem ja za Miška, za Miška, za Miška.
2. Ale pôjdem za Paľka, za Paľka, za Paľka.
Čo predáva hrkauká, hrkauká, hrkauká.
Priebeh aktivity:
Deti sa zhromaždia v kruhu a začnem im spievať pieseň, postupne ich vyzývam,
aby so mnou kráčali po kruhu a pridali sa so mnou k spevu.
V kruhu spolu kráčame obidvoma smermi, po každej strane sa otočíme na
druhú stranu. Neskôr pridávame pohyby paží v dvojštvrťovom rytme :
tlieskaním pred telom aj za telom , tlieskaním pre telom a krútenie zápästia.
Neskôr tieto pohyby vykonávame súčasne so skokmi v drepe v dvojštvrťových
hodnotách.
Ukážky rytmiky horných končatín :
1a)
tlieskaním pred telom obidvoma dlaňami a krútenie zápästím pravej hornej
končatiny
1 b)
tlieskaním pred telom obidvoma dlaňami a krútenie zápästím ľavej hornej
končatiny
2 a )
tlieskaním pred telom ( nižšie obidvoma hornými končatinami )
2 b )
tlieskaním za telom ( obidvoma hornými končatinami )
3 a )
dvojice oproti sebe - tlesk do dlaní pred telom
3 b )
dvojice oproti sebe - tlesk do dlaní dieťaťu stojacemu oproti - obidve končatiny
súčasne
4 a )
dvojice oproti sebe - tlesk do dlaní pred telom
4 b )
tlesk pravej hornej končatiny do pravej hornej končatiny dieťaťu stojacemu
oproti, tlesk ľavej hornej končatiny do ľavej hornej končatiny dieťaťu stojacemu
oproti.
Odporúčanie :
Striedať chôdzu po kolese so spevom so skokmi na mieste v stoji a opäť chôdzu
po kolese so spevom so skokmi a rytmizáciou končatín v drepe, vo dvojiciach
stojacich proti sebe aj samostatne. Neskôr po zvládnutí jednotlivých kombinácií
môžeme pridať aj krútenie dvojice v držaní za horné končatiny obidvoma
smermi.
Príklad celej tanečnej hry
Nácvik podľa slov piesne
Popis pozície detí
1. Ej Cindruška, Cindruška.
Deti otočené ľavým bokom do kruhu
Cindruška, Cindruška.
kráčajú po kruhu proti smeru
Nepôjdem ja za Miška, za
hodinových ručičiek, spievajú, horné
Miška, za Miška.
končatiny voľne vedľa seba.
2. Ale pôjdem za Paľka, za Paľka,
za Paľka.
Čo predáva hrkauká, hrkauká,
hrkauká.
1. Ej Cindruška, Cindruška.
Stoj čelom do kruhu, rytmizácia č.1
Cindruška, Cindruška.
Nepôjdem ja za Miška, za
Miška, za Miška.
2. Ale pôjdem za Paľka, za Paľka,
Rytmizácia č. 2
za Paľka.
Čo predáva hrkauká, hrkauká,
hrkauká.
1. Ej Cindruška, Cindruška.
Krútenie dvojíc v držaní za horné
Cindruška, Cindruška.
končatiny oboma smermi
Nepôjdem ja za Miška, za
Miška, za Miška.
2. Ale pôjdem za Paľka, za Paľka,
za Paľka.
Čo predáva hrkauká, hrkauká,
hrkauká.
1. Ej Cindruška, Cindruška.
Rytmizácia č. 3 b)
Cindruška, Cindruška.
Nepôjdem ja za Miška, za
Miška, za Miška.
2. Ale pôjdem za Paľka, za Paľka,
Rytmizácia č. 2
za Paľka.
Čo predáva hrkauká, hrkauká,
hrkauká.
Spev v nárečí : slabika ne a de sa spieva tvrdo :
nepojdem,
pojdem
Nepoužíva sa hláska l ale u:
Pauka
hrkauká
Ej Cindruška, Cindruška. Cindruška, Cindruška.
Nepojdem ja za Miška, za Miška, za Miška.
Ale pôjdem za Pauka, za Pauka, za Pauka.
Čo predáva hrkauká, hrkauká,hrkauká
Som presvedčená, že u detí predškolského veku môžu tieto aktivity rozvíjať
nielen ich motoriku, pohyb, myslenie a fantáziu, ale môžu vplývať aj na
výchovu ich vôle a charakteru. K dosiahnutiu optimálneho stavu telesnej,
duševnej a sociálnej pohody však treba jednotlivé aktivity a činnosti zaraďovať
priebežne.
Verím, že zborník hudobno - pohybových hier, piesní a ľudových tancov mne aj
iným pani učiteľkám pomôže v pedagogickej práci. Neustálym dopĺňaním
nových materiálov si budem postupne tvoriť námetové portfólium v tejto oblasti.