Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Školský poriadok

1.  

1.      Časť I

1.1.   Všeobecné ustanovenia.

2.    Časť II

2.1. Článok č. 1 –  Charakteristika materskej  školy.

2.2. Článok č. 2 – Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

2.2.1. Dochádzka dieťaťa do materskej školy.

2.2.2. Úhrada príspevkov za dochádzku dieťaťa.

2.2.3. Úhrada príspevkov za stravovanie dieťaťa.

2.3. Článok č. 3 – Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov.

2.4. Článok č. 4 - Prevádzka a vnútorný režim materskej školy.

2.4.1. Organizácia triedy a vekové zloženie detí.

2.4.2. Denný poriadok.

2.4.3. Preberanie a odovzdávanie detí.

2.4.4. Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole.

2.4.5. Organizácia v šatni.

2.4.6. Organizácia v umyvárni.

2.4.7. Organizácia v jedálni ( trieda ).

2.4.8. Pobyt detí vonku.

2.4.9. Odpočinok .

2.4.10. Poskytovanie pedagogickej praxe študentom stredných  odborných škôl a vysokých škôl pripravujúcich budúcich učiteľov materských škôl.

2.5. Článok č. 5- Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálnopatologickými  javmi, diskrimináciou a násilím.

2.5.1. Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí.

2.5.2. Podávanie liekov v materskej škole.

2.5.3. Opatrenia v prípade pedikulózy.

2.5.4. Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog.

2.6. Článok č.6 -Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy.

3.    Časť III

3.1.Záverečné ustanovenia.

3.2.Derogačná klauzula.

 

Časť I

 1.1.Všeobecné ustanovenia.

 

 

Školský poriadok MŠ Bzenica č.193 je vypracovaný v súlade s §153 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len školský zákon )  a vydaný po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy – s radou školy a v pedagogickej rade s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy.

 

 

Časť II

 

Článok  1.

1.1.        Charakteristika materskej školy.

 

 

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopnosti a zručnosti. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami dieťaťa.

 

Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu pod názvom „ Pod lipkou sa hráme“ vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

 

Materská škola je jednotriedna s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306 /2008 Z. z z. 23.júla 2008 o materskej škole, zmena Vyhláška č.308/2009. Poskytuje predprimárne vzdelávanie v čase od 06.00 – 15.00 hod. podľa miestnych podmienok a potrieb zákonných zástupcov vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola je umiestnená v budove bývalej Základnej školy, ktorú tvorí jedna trieda , s príslušnými priestormi, miestnosť pre

nepedagogických zamestnancov a kuchyňa s príslušnými priestormi, WC pre všetkých zamestnancov a deti. Školský dvor je zatrávnený, rozdelený na dve časti. V jednej časti sa nachádza  veľká, detská preliezačka a šmykľavka – domček , dve hojdačky, stôl a lavičky Druhá časť nám slúži na organizovanú, ale aj spontánnu činnosť vo výchovno –vzdelávacom procese.

  

Článok  2.

2.2  Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

 

Prijímanie detí do Materskej školy

 

 

    Podľa § 59 zákona č. 245/2009 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej  republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška MŠ SR č. 306 / 2008 Z. z.“ ).

 

Pri prijímaní detí do MŠ sa musí dodržiavať zásada:

Ø  rovnakého zaobchádzania

Ø  zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie ( §3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z.)

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma :

Ø  dieťa spravidla od dvoch do šiestich rokov jeho veku k začiatku školského roka v mesiaci september, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia.  

Ø  pri prijímaní detí k začiatku nasledujúceho školského roka / podávanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy/, zverejní riaditeľka predškolského zariadenia po dohode so zriaďovateľom na hlavnom vchode budovy materskej školy a vyhlásením v obecnom rozhlase spravidla od 30. apríla do 31. mája, riaditeľka materskej školy spolu s miestom a termínom zverejní aj kritériá prijímania detí do materskej školy, spolu so žiadosťou odovzdá zákonnému zástupcovi aj dotazník pre rodičov ( informácie o deťoch poskytnuté zákonným zástupcom,

Ø  prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ø  dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, najneskôr do 31.mája kalendárneho roka,

Ø  žiadosť o prijatie do Materskej školy rodič podáva buď jeden z rodičov, alebo obidvaja rodičia osobne v čase zápisu do materskej školy. Ak riaditeľka materskej školy zistí, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá právo, bezokladne vykoná nápravu a požiada rodiča , ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti o podpísanie žiadosti a o prijatie do materskej školy.

Ø  písomné rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku dostane zákonný zástupca dieťaťa spravidla do 30. júna príslušného kalendárneho roku, v prípade prijímania počas školského roku do 30. dní od podania žiadosti

Ø  rajonizácia pri zápise do materskej školy neplatí, zákonný zástupca môže dieťa zapísať do materskej škole i mimo miesta bydliska, podľa vlastného výberu,

Ø  rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca dieťaťa  riaditeľke materskej školy najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku, pokiaľ zákonný zástupca do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa základnej školy neobdržal, upozorní riaditeľku materskej školy na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole. Ak sa tak nestane riaditeľka materskej školy vydá dieťaťu osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. V prípade, že dieťa nebude prijaté do 1.ročníka základnej školy a bude i naďalej navštevovať materskú školu pri jeho nástupe bude dodržaný postup, ako pri zápise nového dieťaťa.

Ø  po ukončení preprimárneho vzdelávania získa dieťa doklad o získanom stupni vzdelania, ktorým je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania ( vydané na tlačive schválenom MŠ SR).

 

Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno –vzdelávacími  potrebami:

 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dieťaťom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami ( ďalej len „ ŠVVP“ ) je dieťa s diagnostikovanými ŠVVP ( túto diagnostiku môžu robiť len školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR.

Deťmi so ŠVVP sú deti :

 1. so zdravotným znevýhodnením medzi ktoré patria :

Ø  deti so zdravotným postihnutím ( t. j deti s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami- s viacnásobným postihnutím

Ø  deti choré, alebo zdravotne oslabené ( napr. aj deti s diabetom)

Ø  deti s vývinovými poruchami

Ø  deti s poruchou správania

 1. zo sociálne znevýhodneného prostredia

 2. s nadaním

 

 • riaditeľ rozhodne na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu,

 • dieťa so ŠVVP nie je možné zaradiť výlučne z dôvodu, že pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia,

 • počet detí môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so ŠVVP,

 • maximálny počet zaradených detí so ŠVVP v jednej triede sú dve,

 • prijímanie detí so ŠVVP školský zákon aj vyhláška o materskej škole umožňuje, ale neukladá to riaditeľovi za povinnosť,

 • riaditeľ školy vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so ŠVVP musí zvážiť, či na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky, resp, či ich bude schopný po prijatí dieťaťa dodatočne vytvoriť,

 • práva ustanovené školským zákonom sa zaručujú rovnako každému dieťaťu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou osobitným predpisom,

 

 

Odporúčania pre riaditeľov MŠ

 • v prípade prijímania dieťaťa so ŠVVP treba klásť dôraz na postup a procedúru prijímania vrátane vyšpecifikovania konkrétnych podmienok prijímania detí, s osobitným dôrazom na deti so ŠVVP,

 • preskúmať dôsledne všetky podklady a okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich rozhodnutie pred vydaním rozhodnutia o prijatí dieťaťa, ako aj o určení formy výchovy a vzdelávania z hľadiska organizácie ( celodenná, poldenná ), ako aj z hľadiska rozsahu ( niekoľko hodín, niekoľko dní v týždni ) a podmienok ( napr. s účasťou zákonného zástupcu na výchove a vzdelávaní

 • poskytnúť zákonným zástupcom spolu s rozhodnutím, v písomnej podobe informáciu o tom, že sú povinní informovať materskú školu o prípadných zdravotných problémoch dieťaťa alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa ( § 144 ods.7 písm. d) školského zákona a v prípade, že ak tak neurobia, riaditeľka MŠ po zistení okolností negatívne ovplyvňujúcich priebeh výchovy a vzdelávania pristúpi k tomu, že rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého si overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania z hľadiska organizácie, rozsahu alebo podmienok, príp., či pristúpi po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z toho dôvodu, že materská škola nebude schopná vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotne znevýhodneného dieťaťa,

 • dôsledne dodržiavať ustanovenia § 28 ods.12 a 13 školského zákona a ustanovenia § 3 ods. 1- 4 vyhlášky o materskej škole,

 • všetku komunikáciu so zákonnými zástupcami zaznamenávať a riadne evidovať v osobnom spise dieťaťa - v záujme ochrany všetkých aktérov predprimárneho vzdelávania

 

Prijímanie na adaptačný alebo diagnostický pobyt

 

Riaditeľka materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec v zmysle § 5 ods. 14 č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon č. 596 / 2003 Z. z.“ ) rozhoduje o :

ü  prijatí dieťaťa do materskej školy,

ü  zaradený na adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole,

ü  prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy,

ü  predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy

 

 

Riaditeľka materskej školy má možnosť rozhodnúť o tom že vydá:

Ø  v súlade s § 28 ods. 17 písm. a ) zákona č. 245/ 2008 Z. z. rozhodnutie o zaradení na adaptačný alebo diagnostický pobyt,

Ø  v súlade  s § 59 ods. 4 zákona č. 245 / 2008 Z. z. v rozhodnutí o prijatí do materskej školy určí adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa.

 

Adaptačný pobyt dieťaťa v materskej škole

V § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z. z. sú ustanovené podmienky adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole, ktorý môže mať rôznu dĺžku - jednu hodinu, dve a najviac štyri. O adaptačnom pobyte hovoríme najmä vo vzťahu k deťom zdravým, u ktorých je predpoklad, že by mohli mať problémy zadaptovať sa na úplné iné  podmienky, než na aké sú zvyknuté z domu. spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z MŠ zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v MŠ, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou pravidelne navštevovať MŠ v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť v súlade s § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596 / 2003 Z. z. o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutí čas. V tomto rozhodnutí musí byť určený presný čas od kedy do kedy bude dochádzka dieťaťa prerušená. Dĺžka prerušenia dochádzka dieťaťa bude určená po osobnom dohovore so zákonným zástupcom dieťaťa. V súlade s ustanovením § 59 ods. 4 školského zákona nesmie byť adaptačný pobyt dlhší ako tri mesiace.

 

Diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole

O diagnostickom pobyte  hovoríme vo vzťahu k deťom so zdravotným znevýhodnením. Máme na mysli tie deti, ktorých zákonní zástupcovia riaditeľku materskej školy na ich zdravotné znevýhodnenie upozornia už pri podávaní žiadosti o prijatie do materskej školy. Diagnostický pobyt má slúžiť aj na to, aby sa zistilo, či sa u konkrétneho dieťaťa bude môcť výchova a vzdelávanie uskutočňovať ako výchova a vzdelávanie začleneného dieťaťa v bežnej triede, alebo ako výchova a vzdelávanie v špeciálnej triede. V súlade s ustanovením § 59 ods. 4 školského zákona nesmie byť diagnostický  pobyt dlhší ako tri mesiace.

 

Ustanovenie § 108 ods.1 školského zákona : ak sa špeciálne výchovno –vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno –vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a vyplneného tlačiva podľa § 11 ods. 9 písm. a) - návrh na prijatie dieťaťa, alebo žiaka so ŠVVP v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole – riaditeľovi školy – ak ide o maloleté dieťa, písomnú žiadosť s týmto tlačivom predkladá jeho zákonný zástupca.)

 

Ak riaditeľ materskej školy, alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie začleneného dieťaťa nie je na prospech začlenenému dieťaťu, alebo deťom, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase zriaďovateľa materskej školy a písomnom súhlase príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd / § 28 ods.13 školského zákona/.

 

 

V prípade, že rodič oznámi riaditeľke MŠ, že jeho dieťa už nebude navštevovať MŠ z dôvodu rodinného, zdravotného, riaditeľka na základe písomnej žiadosti zákonného

zástupcu vydá rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

V prípade vydania rozhodnutia o prerušení dochádzky na určitý čas rodič nie je povinný predložiť riaditeľke MŠ pri nástupe do MŠ opätovnú žiadosť do Materskej školy.

 

V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadostilekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možno získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.

 

V prípade, že zákonný zástupca, alebo dieťa opakovane závažným spôsobom poruší školský poriadok môže riaditeľka MŠ po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ ( neuhrádzanie poplatkov, opakovaný príchod zákonného zástupcu pod vplyvom alkoholu, nepreberanie dieťaťa v dohodnutom čase a pod.).

 

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa oznámi riaditeľke materskej školy, že jeho dieťa už nebude navštevovať materskú školu z dôvodu sťahovania sa, túto skutočnosť predloží riaditeľke materskej školy formou písomnej žiadosti, ktorá bude následne založená do osobného spisu dieťaťa.

 

Pobyt dieťaťa v materskej škole

 

Zákonný zástupca je zodpovedný za to, že odovzdá dieťa do materskej školy zdravé. Do materskej školy neprijímame dieťa so zvýšenou teplotou, s antibiotikami, vírusovým ochorením, dieťa prechladnuté, s hnačkou, so zvracaním... Zákonný zástupca je povinný oznámiť, ak by sa v dome alebo jeho okolí, kde dieťa býva vyskytla prenosná choroba, aby sa v priestoroch školy mohli urobiť včas potrebné opatrenia.

 

ü  Závažné zmeny v osobných údajoch detí a v osobných údajoch identifikujúcich zákonných zástupcov – rodičov / zmena adresy, telefónneho čísla, zdravotnej poisťovne atď. / oznámi zákonný zástupca dieťaťa pedagogickému zamestnancovi školy.

 

ü  V zmysle zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní má dieťa navštevovať materskú školu pravidelne, vážne príčiny neprítomnosti je potrebné včas ohlásiť. Zákonnému zástupcovi sa odporúča sledovať oznamy vo vstupnej miestnosti materskej školy, zaujímať sa o obsah činnosti v MŠ a spolupracovať s učiteľkou v záujme spoločného pôsobenia na dieťa,zúčastňovať sa rodičovských združení.

 

 

2.2.1 Dochádzka detí do Materskej školy

  

 

     Rodič privádza dieťa do Materskej školy spravidla od 6.00 hod do 08.00 hod. a prevezme ho do 15.00 hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s riaditeľkou ( triednou učiteľkou ) Materskej školy.

  

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí ( napr. aby neobmedzil pobyt detí vonku a pod.)

   Neprítomnosť dieťaťa a aj odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 08.00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.

 

 

2.2.2  Úhrada príspevkov za dochádzku dieťaťa

 

    Na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov Materskej školy ( s výnimkou mzdových výdavkov) prispieva rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.

Výšku príspevku určil v súlade s § 28 ods.5 zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní/ školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods.6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov všeobecným záväzným nariadením č. 1/15 zo dňa 19.11.2015 uznesením č. 6/15 s účinnosťou od 01.01.2016  4 € mesačne na jedno dieťa OcÚ Bzenica. Prostriedky budú využité na nákup materiálneho vybavenia materskej školy a na pomôcky potrebné vo výchovno –vzdelávacom procese.

 

 

V zmysle § 28 , ods. 7, Zákona č. 245 /2008 Z. z. príspevok  v MŠ sa neuhrádza za dieťa :

 

a./ ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b./ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom , že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c./ ktoré je umiestnené v zariadení na základe súdu

 

 

V zmysle § 28, ods.8,  Zákona  č. 245/2008 Z. z. príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

 

a./ ktoré má prerušenú dochádzku do predškolského zariadenia na viac ako 30 po sebe

     nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov

     preukázateľným spôsobom

b./ ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských letných prázdnin alebo bola prerušená

     prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto

     prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

Ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa § 28, ods.8, písm. a, b / Zákona č. 245 /2008 Z. z. , zriaďovateľ predškolského zariadenia vráti alebo započíta na úhradu za ďalší mesiac už zaplatený príspevok. Úhrada sa koná do 10. dňa v mesiaci formou vystavenia potvrdenky. Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v Materskej škole stravuje.

 

 

2.2.3  Úhrada príspevkov za stravovanie dieťaťa

 

Úhrada poplatkov za školské stravovanie sa koná do 25. dňa v mesiaci formou vystavenia potvrdenky.

Podmienky obidvoch úhrad sú podrobne rozpracované vo VZN obce Bzenica, ktoré je súčasťou Školského poriadku ( príloha č.1 )

 

 

 

 

Článok 3.

2.3 Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov.

 

 

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravminikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu iného dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/ 2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov / antidiskriminačný zákon / v znení neskorších predpisov.

 

Dieťa má právo na :

 • rovnoprávny prístup k vzdelaniu,

 • bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,

 • vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom,

 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom,

 • úctu j jeho vierovyznaniu, svet názoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému  a sexuálnemu násiliu,

 • na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno – vzdelávacích výsledkov,

 •  dieťa so špeciálnymi výchovno  –  vzdelávacími  potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Povinnosti dieťaťa :

 

 • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

 • dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy,

 • chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,

 • konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

 • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,

 • rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

Rodič má právo :

 

 • vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti vo súlade s možnosťami výchovno – vzdelávacej sústavy ( rajonizácia pri zápise neplatí ),

 •  žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,

 •  oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,

 • byť informovaný o výchovno –vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

 • na poskytovanie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

 • vyjadrovať sa ku školskému vzdelávaciemu programu školy  ( Pod lipkou sa hráme ) prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

 • v prípade napr. ublíženia iným dieťaťom vlastnému dieťaťu má rodič právo oznámiť túto skutočnosť triednej učiteľke a žiadať riešenie, zákonný zástupca nemá právo riešiť vzniknutú situáciu priamo s dotyčným dieťaťom

 

Rodič ( zákonný zástupca dieťaťa je povinný ):

 

 

 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie,

 • dodržiavať podmienky výchovno –vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno –vzdelávacie potreby,

 • informovať školu o zmene spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach , ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania ( Informovaný súhlas zákonného zástupcu),

 • nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,

 • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas,

 • oznámiť škole v prípade výskytu ochorenia / parazitného ochorenia- vši, hlísty a iné., respiračné ochorenia – ovčie kiahne, pneumokokové infekcie, invazívne pneumokokové infekcie, invazívne meningokokové infekcie, chrípka a akútne respiračné ochorenia, črevné ochorenie/ túto skutočnosť v záujme ochrany ostatných detí a zamestnancov, po návrate sa preukázať potvrdením od lekára, že dieťa môže byť začlenené do kolektívu detí,

 • ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine,

 • pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Bzenica č. 1/15 zo dňa 19.11.2015, prijatým uznesením číslo 6/15 s platnosťou od 01.01.2016 na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni,

 • dodržiavať zákaz fajčenia v priestoroch materskej školy a školského dvora,

 • prevziať dieťa v triezvom stave, nesmie byť pod vplyvom alkoholických a iných omamných látok a drog do konca prevádzky materskej školy,

 • v prípade, že z rôznych dôvodov nemôže prevziať svoje dieťa z MŠ a poverí týmto inú osobu, pedagogický zamestnanec odovzdá dieťa inej osobe len na základe jeho písomného oznámenia - splnomocnenie.

 

Práva pedagogických zamestnancov (učiteliek):

 • právo na zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju ochranu pred násilím zo strany detí, rodičov a iných osôb,

 • právo na ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti,

 • právo na predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu

 • právo na výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem, stratégií a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie sa a sebarozvoj detí a rozvoj ich kompetencií

 • právo na kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených zákonom NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť vykonáva

 • právo na objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti

 

Povinnosti  pedagogických zamestnancov materskej školy

 • chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu,

 • zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku,

 • rešpektovať individuálne výchovno – vzdelávacie potreby dieťaťa, s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,

 • podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie

 • stimulovať rozvoj dieťaťa a objektívne hodnotiť rozvoj osobnosti dieťaťa a jeho spôsobilosti,

 • pripravovať sa na výkon priamej výchovno – vzdelávacej činnosti – príprava na nasledujúci deň – viď evidencia pracovného času zamestnancov príloha č. 2.,

 • udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania

 • vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu

 • poskytovať dieťaťu, alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo/ dohodnuté konzultácie / , alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,

 • pravidelne informovať dieťa, alebo ich zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania , ktoré sa ho týkajú,

 • riadiť sa Organizačným poriadkom, Pracovným poriadkom, Prevádzkovým poriadkom materskej školy, Rokovacím poriadkom pedagogickej rady a platnou legislatívou

 • pracovať podľa Štátneho vzdelávacie programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a Školského vzdelávacieho programu „ Pod lipkou sa hráme „

( tvorba a uskutočňovanie, samotná realizácia),

 • spolupracovať s pedagogickými zamestnancami a ostatnými zamestnancami

 • úzko spolupracovať s triednou učiteľkou na vedení triednej agendy a pedagogickej dokumentácie v triede v zmysle legislatívy,

 • spolupracovať so subjektami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní dieťaťa ( CPPPaP, ambulancia klinickej logopédie a iné ),

 • zvyšovanie odbornosti a vzdelávania ( vychádzajúc zo zamerania materskej školy, alebo aktuálnych potrieb smerom k výchovno – vzdelávacej činnosti) , plnenie úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov, alebo pokynov riaditeľky MŠ,

 • zúčastňovať pedagogických porád a ďalších porád pripravovaných vedením školy,

 • v úzkej spolupráci s prevádzkovým zamestnancom počas pobytu vonku dieťaťa v materskej škole dbať na úpravu zovňajšku dieťaťa v súlade s jeho potrebami a hygienou,     

· počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností, alebo zverenia do náhradnej osobnej starostlivosti iného člena rodiny bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu / každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť,

 • riaditeľka materskej školy, ako aj pedagogickí a ostatní zamestnanci materskej školy budú počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa maloletého dieťaťa a že v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy vyžiada a že obsah tohto stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých rodičov, alebo iných členov rodiny,

 • v prípade narušených vzťahov medzi rodičmi, alebo inými členmi rodiny nebude materská škola rešpektovať nič iné ako rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutia súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov rodičov, alebo iných členov rodiny vo vzťahu k starostlivosti o maloleté dieťa,

 • prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému z rodičov, alebo iných členov rodiny, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, je vhodné poučiť rozvedených rodičov, alebo iných členov rodiny o tom, že materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, alebo iným členom rodiny, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať,

 • dodržiavanie vyhlášky č. 207 / 2016 §12 riaditeľkou školy  – Súčinnosť školy, školského zariadenia a zamestnávateľa v mieste výkonu praktického vyučovania

 

Článok 4.

 2.4  Prevádzka a vnútorný režim materskej školy.

 

 

Materská škola  je v prevádzke v pracovných dňoch : pondelok až piatok

Čas prevádzky : 6.00 hod. – 15.00 hod.

Riaditeľka Materskej školy : Kačáková Dana

Konzultačné hodiny: prvý pondelok v mesiaci

Miesto : trieda – herňa určená na výchovno – vzdelávaciu činnosť

Čas : 12.00 – 12.30 , vždy podľa dohody zákonného zástupcu a triedneho učiteľa

Riaditeľka školského stravovania: Kotalová Anna

Konzultačné hodiny: podľa predchádzajúceho dohovoru

Učiteľka materskej školy : Märtzová Tatiana

Kuchárka, školníčka :  Považanová Jana

Pracovná doba zamestnancov materskej školy : ( príloha č. 2 )

 

 

Prevádzka Materskej školy bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená Obecným úradom v Bzenici ( príloha č. 3 ). V čase letných prázdnin je prevádzka Materskej školy prerušená z hygienických dôvodov a z dôvodov čerpania dovolenky zamestnancov na 4-6 týždňov. V tomto období vykonáva nepedagogický zamestnanec upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka Materskej školy oznamom spravidla  dva mesiace vopred a v mesiaci jún sprístupní rodičom na viditeľné miesto podpísanú žiadosť od starostu obce.

V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať inú Materskú školu podľa dohody. Prevádzka cez ostatné školské prázdniny je podmienená záujmom rodičov / prieskum dochádzky detí / a odsúhlasená Obecným úradom.

 

 

Z dôvodu úsporných opatrení ( napr. chrípkové obdobie a iné ), bude prevádzka materskej školy prerušená v prípade vzniknutej situácie, že počet detí na triede bude tri a menej t.j pokles o  ¾ celkového počtu detí ( príloha č. 4 ). Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená, alebo obmedzená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí, alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.

 

 

2.4.1 Organizácia triedy a vekové zloženie detí

 

Materská škola je jednotriedna, v triede sú zaradené deti vo veku od 2 – 6 rokov.

 

 

2.4.2  Denný poriadok

 

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denného poriadku. Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke v šatni ( príloha č. 4 ). Trvanie učebných a hrových aktivít detí nie je časovo presne vymedzené, je určené skôr rámcovo. Časové trvanie vzdelávacej aktivity má rešpektovať potreby dieťaťa a možnú dĺžku udržania pozornosti detí vzhľadom na vývinové osobitosti a zákonitosti psychohygieny. Vzdelávacia aktivita nesmie deti preťažovať.

 

Denný poriadok :

 • zabezpečuje vyvážené striedanie sa činností ( optimálny biorytmus, bezstresové prostredie

 • zabezpečuje dodržiavanie zásady zdravej životosprávy ( zdravý životný štýl )

 • vytvára časový priestor na hry a učenie sa dieťaťa

 • dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu

 

 

2.4.3 Preberanie a odovzdávanie detí

 

 

Dieťa od rodičov preberá službukonajúca učiteľka , ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičom ( inej písomne splnomocnenej osobe, staršej ako 10 rokov ) alebo pedagogický zamestnanec, ktorý ho v práci strieda. Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 hod a  preberá dieťa v čase od 11. 45 do 12. 30 / poldenná starostlivosť/, alebo od 14.00 do 15.00 hod. / celodenná starostlivosť /. Rodič je povinný informovať učiteľku o každej zmene zdravotného stavu dieťaťa. Ak dieťa žije s jedným z rodičov, o jeho preberaní rozhoduje ten, ktorému bolo súdnym rozhodnutím dieťa zverené do výchovnej starostlivosti. Rozsudok musí mať potvrdenie právoplatnosti. Rodič alebo zákonný zástupca je povinný s touto skutočnosťou oboznámiť riaditeľku a predložiť aktuálne súdne rozhodnutie.

v  pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak , zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radou zamestnancov školy a ihneď informuje zákonného zástupcu dieťaťa. V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne ( fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku MŠ,

v  zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy,

v  zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov materskej školy a detí prijatých do materskej školy),

v  v prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa (odporúča sa vyžiadať od zákonných kontakty na viac osôb, ktoré by mohli v prípade tejto situácie prevziať dieťa); ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobné času zamestnancov,

v  službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba,

v  v prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

 

2.4.4 Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní

 

 

V súlade s § 144 ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri dni po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, alebo zástupca zariadenia. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť  jeho neprítomnosti.

Ak neprítomnosť dieťaťa trvá z dôvodu ochorenia dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. ( slúži na ospravedlnenie neprítomnosti, ale je aj dokladom, že dieťa je už zdravé.

 

Ak dieťa nepríde do materskej školy 3 dni, jeho neprítomnosť ospravedlňuje rodič / zákonný zástupca /, ak je choré alebo má materská škola podozrenie, že je choré, riaditeľka materskej školy je oprávnená pýtať od rodiča lekárske potvrdenie aj za tieto 3 dni.

Ak dieťa chýba viac ako 3 dni z dôvodu choroby, materská škola požaduje lekárske potvrdenie.

 

 

Ak nie je dieťa prítomné v materskej škole 5 a viac dní a nie je choré, iba trávi čas napr. so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi pri návrate do materskej školy rodič / zákonný zástupca / predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, ktoré nesmie byť staré ako jeden deň.

Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je jeho neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne, pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

 

 

2.4.5 Organizácia v šatni

 

    Do šatne majú prístup rodičia, ktorí po vstupe do budovy Materskej školy použijú ochrannú obuv. Pri prezliekaní a odkladaní vecí vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Učiteľka pomáha deťom pri prezliekaní na pobyt vonku i po jeho ukončení spolu s nepedagogickou zamestnankyňou ( upratovačkou). Najstaršej vekovej skupine detí pomáha učiteľka podľa potreby. Za estetickú úroveň šatne zodpovedá učiteľka, za hygienu nepedagogický zamestnanec.

 

 

 2.4.6 Organizácia v umyvárni

 

 

Trieda má umyváreň spoločnú so šatňou. Každé dieťa má vlastný uterák, zubnú kefku a pohár označený svojou značkou. Za pravidelnú výmenu uterákov, suchú podlahu v umyvárni i na WC i za celkovú hygienu zodpovedá nepedagogický zamestnanec  Materskej školy.

     Taktiež zodpovedá za výmenu posteľnej bielizne dva- krát mesačne, ktorú perú rodičia a sú povinní ju vrátiť  do uvedeného termínu v dobrom stave.

    Deti sa v umyvárni zdržiavajú za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým  návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu, uzavretie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá príslušná učiteľka. Rodičia nepoužívajú školské WC ( len v nutných prípadoch ).

 

 

 

2.4.7 Organizácia v jedálni  (trieda)

 

 

Jedlo sa deťom podáva v triede o 11.30 h. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim, ktorý je deťom poskytovaný priebežne počas celého dňa.

   

Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľka Materskej školy a učiteľka. Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje , podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť. Malé deti požívajú pri jedle lyžicu, 5- ročné aj vidličku a v druhom polroku celý príbor6 – ročné deti používajú kompletný príbor. V závislosti od zručností detí sa umožní používanie kompletného príboru aj mladším deťom.

 

 

2.4.8 Pobyt detí vonku

 

Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky Materskej školy. Pobyt vonku sa uskutočňuje aj za menej nepriaznivého počasia, je preto potrebné deti v každom počasí primerane obliekať a obúvať. Pobyt vonku je skrátený, alebo vynechaný v prípade : víchrice, prudkého dažďa, Klesnutí teploty na – 10 C, nadmerné znečistenie ovzdušia. Bezdôvodné vynechávanie pobytu vonku je neprípustné.

 

Vychádzky

 

Na vychádzke ide učiteľka posledná, vždy za deťmi. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí .Dáva znamenie zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná.

 

Pobyt na školskom dvore

 

Učiteľka, ktorá príde na dvor s deťmi prvá, skontroluje bezpečnosť areálu školského dvora, podľa potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich likvidáciu nepedagogickou zamestnankyňou. V čase letných mesiacov s vysokými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku krytú hlavu vhodným doplnkom / šiltovku, klobúkom /, aby sa predišlo úpalu. Oblečenie majú mať vzdušné, z prírodných materiálov. Ak majú k dispozícii opaľovací krém a učiteľka je o tom informovaná zákonným zástupcom dieťaťa, pred odchodom von ho dieťaťu pomôže použiť. / platí aj pre vychádzky /. Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim, prípadne si deti nosia z domu pitie v nerozbitnej fľaši s uzáverom. Mimo pracovného času prevádzky MŠ deti nemajú dovolené zdržiavať sa na školskom dvore z hľadiska bezpečnosti.

 

Výlet a exkurzia

 

Materská škola ich organizuje na základe plánu práce školy (oboznámenie zákonných zástupcov detí na prvom rodičovskom združení) a so súhlasom zriaďovateľa  najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy organizačne zabezpečí prípravu a priebeh výletu alebo exkurzie vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. Každý rodič obdrží tlačivo, ktorého prijatie potvrdí svojim podpisom (Bezpečnostné opatrenia). Ďalej vyhotoví písomný záznam (Informovaný súhlas zákonného zástupcu s celodenným výletom dieťaťa, krátkym výletom, alebo exkurziou) ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom. Všetky základné tlačivá sú súčasťou PPŠ spolu s plánom výletov a exkurzií. Na výlet a exkurziu s deťmi predškolského veku možno použiť aj verejnú dopravu.

  

Účasť detí na súťažiach

 

     Deti sa zúčastňujú súťaží vždy s doprovodom jedného pedagogického zamestnanca a zákonného zástupcu. Preprava je realizovaná formou osobného auta , ktorý je majetkom Obecného úradu a kde je zabezpečená aj bezpečnosť detí ( najviac 2 deti ). V prípade, že sa jedná o väčší počet detí a zákonných zástupcov je možné použiť aj verejnú dopravu.

 

 

2.4.9  Odpočinok

 

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí( pyžamo). Prezliekanie detí realizuje aj za pomoci nepedagogického zamestnanca ( upratovačky – v prípade väčšieho počtu prítomných detí ), ktorý zároveň zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozuje zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku, realizuje činnosti s deťmi, ktoré neodpočívajú dlhšie ako  30. minút.

 

 

 

2.4.10 Poskytovanie pedagogickej praxe študentom stredných  odborných škôl a vysokých škôl pripravujúcich budúcich učiteľov materských škôl

 

Študentov stredných a vysokých škôl, ktorí majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka sa hlásia u riaditeľky materskej školy.

Riaditeľ školy :

 

Ø  poučí študentov o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených,

Ø  oboznámi študentov so Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou

 

 

Článok č. 5

 2.5  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálnopatologickými  javmi, diskrimináciou a násilím

 

 

Materská škola je povinná pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná :

   

     1. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí.

 

2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov.

 

3. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

 

4.Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka 1. pomoc a lekárske ošetrenie.

O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

 

5.Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré:

je spôsobilé na pobyt v kolektíve,

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

nemá nariadené karanténne opatrenie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ.

Skutočnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch potvrdzuje písomným vyhlásením zákonný zástupca dieťaťa.

Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť pracovných dní.

 

6. Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu.

 

7. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi.

 

 

Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí na pobyte vonku, vychádzkach a pri preprave dopravnými prostriedkami, organizovaní výletov a školských akcií

 

n  Na pobyte vonku a vychádzkach je potrebný dozor a účasť dvoch pedagogických zamestnancov, v prípade veľmi nízkeho počtu detí je postačujúci jeden pedagogický zamestnanec.

n   Na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 ) školského zákona

 

MŠ môže organizovať výlety a exkurzieďalšie aktivity len s informovaným  súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom. Výlet alebo exkurzia sa organizuje  na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň a so zabezpečením teplého obeda pre deti s prihliadnutím na ich bezpečné, hygienické a fyziologické potreby. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľka MŠ organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia a bezpečnosti o ochrane zdravia. O tom vyhotoví  písomný záznam, ktorý potvrdia svojim podpisom všetky zúčastnené osoby.

Ak  učiteľka zistí nedostatok na predmetoch, pomôckach, alebo zariadení, ktoré môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečí jeho odstránenie osobne, alebo to oznámi ihneď nepedagogickému zamestnancovi. Ten ho podľa svojich schopností odstráni, prípadne o jeho odstránenie požiada zamestnancov Obecného úradu.

Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej škole, ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané inhibičné metódy výchovy.

 

 

2.5.1 Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí

 

Ak dieťa utrpí úraz , ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Uraz a spôsob ošetrenia  zaeviduje v zošite školských úrazov, Tento záznam dá rodičovi na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službu konajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom, príp. taxislužbou. Po návrate z ošetrenie zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.

V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá rodičom.

Úraz sa eviduje podľa metodického usmernenia č.4/2009 –R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl a školských zariadení pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti.

 

1. Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov.

 

2. Evidencia obsahuje :

 

 a) meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,

 b) deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu došlo,

 c) svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor          v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie,

 d) počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu,

 e) zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa,

 f) zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.

 

3. Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľkou školy.

 

4. Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu. Ak dieťa chýba menej ako 4 dni tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz.

 

Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako 3 dni (teda 4 dni a viac ), považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz.

 

5. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné , záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľkou  MŠ a to najneskôr do 7. kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu.

Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka školy, Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.

 

6. Riaditeľka  školy  je povinná do 7. kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úrad  (MŠ SR ) 1 –01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách.

 

7. Záznam o registrovanom úraze dostanú : zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik BOZP, poisťovňa dieťaťa

 

Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.

 

 

2.5.2 Podávanie liekov v materskej škole

 

 

Pedagogickí zamestnanci nie sú oprávnení podávať deťom lieky ( antibiotiká, prípadne lieky, ktorých nesprávne podanie by mohlo ohroziť život dieťaťa ). Rodič / zákonný zástupca dieťaťa / po prekonaní choroby dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy potvrdenie od lekára./  V prípade, že ide o život zachraňujúce lieky materská škola na základe individuálnej dohody s rodičom / zákonným zástupcom / dohodne podávanie liekov, ktorých užívanie na isté časové obdobie určí lekár. Podávanie najrozmanitejších probiotík, liekov proti zápche, či výživových doplnkov, pokiaľ nie sú podávané výslovne na základe pokynu lekára, učiteľky odmietnu s tým, nech rodič nastaví taký režim ich užívania dieťaťom, aby mu ich dával on sám pred príchodom do materskej školy, alebo po odchode z materskej školy, príp. mu ich prišiel podať v priebehu dňa on sám, pretože aj pri podaní takýchto druhov liekov, môže dôjsť k nesprávnej aplikácii, či užitiu. Triedna učiteľka urobí záznam o podávaní medikamentov aj v osobnom spise dieťaťa.

 

 

2.5.3 Opatrenia v prípade pedikulózy

 

Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebeň, kefa, čiapka, šál, osobná posteľná bielizeň ). Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku.

Hlásenie ochorenia: rodič, ktorý zistí zavšivavenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi a riaditeľke materskej školy. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RUVZ.

Všeobecným predpokladom boja proti zavšivaveniu ja osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom ), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t. j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefách, bielizni a na ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivavenej osoby do styku.

 

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať :

1. U všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam dostupným na trhu – Parasidose presne podľa návodu výrobcu alebo dezinsekčným sprayom Diffusil –H. Šampón je potrené aplikovať na mokré vlasy masírovaním vlasovej pokožky, nechať pôsobiť tri minúty a dôkladne opláchnuť čistou vodou. Na dosiahnutie požadovaného výsledku sú tieto dve po sebe idúce aplikácie nevyhnutné Dôležité je aplikovať túto kúru naraz a u všetkých členov kolektívu (triedy aj jednotlivých rodín ), t. j. dohodnúť si napríklad konkrétny víkend. K zaisteniu spoľahlivého účinku je potrebné použitie šampónu po 14 dňoch opakovať.

 

2. Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť.

3. Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nieje možné vyvariť, je nutné vyprať min, v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz.

4. Matrace, žinenky používané v škole postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3 až 4 dni nepoužívať.

5. Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi ( hrebene, kefy ) je potrebné ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru (Savo,  Chloramín, Persteril ).

6. Zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny ( uterák, hrebeň ) a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy.

 

 

 

 

2.5.4 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

 

 

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia :

 

1. Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.

2. Viesť deti k zdravému životnému spôsobu , rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.

3. V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy zakomponovať do plánov práce školy.

4. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto.

5. Zabezpečiť v celom areáli budovy školy prísny zákaz fajčenia.

6. Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.

7. Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia.

8. V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych v prostredí MŠ bezodkladne informovať kompetentných ( riaditeľku MŠ ), ktorá vykoná okamžité opatrenia.

 

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať ochranu detí pred sociálno - patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického, alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne so zariadením

 

výchovného poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí a rodiny, pediatra, príslušné oddelenie policajného zboru.

 

 

Článok č. 6  

2.6 Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy.

 

 

 

v  Kľúč a  čip na odblokovanie a zablokovanie bezpečnostného systému od budovy vlastnia všetci pracovníci Materskej školy. Ráno budovu odomyká a odblokováva vyučujúca učiteľka alebo nepedagogický zamestnanec. V priebehu prevádzky Materskej školy za uzamykanie budovy zodpovedá nepedagogický zamestnanec. Vchod do Materskej školy sa uzamkýna vždy o 8.00 hod. a odomyká o 14.00 – smerom ku zákonným zástupcom detí.

v  V budove Materskej školy je bez sprievodcu zamestnanca Materskej školy zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

v  Po ukončení prevádzky Materskej školy je nepedagogický zamestnanec povinný skontrolovať uzatvorenie okien, vypnutie osvetlenia a elektrospotrebičov, zablokovať bezpečnostný systém a uzamknúť materskú školu.

v  Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je zo zamestnancom uzatvorená písomne a je súčasťou PPŠ. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.

v  Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo.

Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa.

v  Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať.

 

Ochrana osobných údajov

 

Osobné údaje, kontaktné údaje detí a ich zákonných zástupcov, ktoré sú využívané v súlade so znením zákona č. 122/ 2013 Z. z. o ochrane osobných údajov len v prípade ochorenia dieťaťa, alebo v prípade, že si dieťa nevyzdvihne rodič včas do ukončenia prevádzky materskej školy.

Všetky materiály o deťoch  a ich zákonných zástupcoch musia byť uložené mimo dosahu nepovolaných osôb a chránené pred ich zneužitím ( osobný spis dieťaťa ).

 

3 Časť III

3.1 Záverečné ustanovenia.

 

Školský poriadok materskej Bzenica č. 193 je vypracovaný v súlade s/so :

 Ø  zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Ø  zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Ø  zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Ø  vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, v znení Vyhlášky č.308/2009 Z. z. o materskej škole,

Ø  zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pracovného poriadku pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy,

Ø  zákonom č. 122 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom,

Ø  zákonom č.365/ 2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene niektorých zákonov v znení niektorých predpisov

Ø  vyhláškou č. 207 / 2016 Z. z. Ministerstva spravodlivosti slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých,

Ø  zákonom č.305 / 2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,

Ø  všeobecne záväzným nariadením obce Bzenice č. 1/15 zo dňa 19.11.2015, prijatým uznesením číslo 6/15 s platnosťou od 01.01.2016 na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej kole a čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni.

Ø  Pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy.

Ø  Pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2016/2017.

Ø  Prevádzkového poriadku MŠ.

Ø  Dohovoru o právach dieťaťa a Deklarácie práv dieťaťa.

 

3.2 Derogačná klauzula

 

Zrušovacie ustanovenie :

Vydaním tohto Školského poriadku sa ruší predchádzajúci Školský poriadok vydaný dňom 02.09.2015.

  

Zoznam príloh :

 

1.      Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzenica.

2.      Evidencia pracovného času pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

3.      Vyjadrenie zriaďovateľa k prevádzke Materskej školy.

4.      Súhlas starostu obce Bzenica s podmienkami uzatvorenia MŠ z dôvodu úsporných opatrení.

5.      Denný poriadok materskej školy Bzenica

6.      Podpisový hárok – zamestnanci materskej školy Bzenica ( pedagogickí a nepedagogickí ).

7.      Podpisový hárok  - zákonní zástupcovia detí.   

 

Školský poriadok je záväzný pre všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov materskej školy, ktorí sú povinní preukázateľne sa s ním oboznámiť ( príloha č. 5 – podpisový hárok ), deti, ktoré navštevujú materskú školu a ich zákonných zástupcov ( príloha č. 6 – podpisový hárok ) , osoby vstupujúce do vzťahov s materskou školou a osoby, ktoré  v záujme školy vstupujú do jej priestorov.

 

Školský poriadok nadobúda platnosť po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 16.9.2016  a v rade školy dňa 19.9.2016 dňom 20.09.2016. 

                                                                                                 riaditeľka Materskej školy  

                                                                                                        Dana Kačáková