Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah :

 

Školský poriadok

materskej školy Bzenica

 

Všeobecné ustanovenia.

 

Školský poriadok MŠ Bzenica č.193 je vypracovaný v súlade s §153 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len školský zákon )  a vydaný po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy – s radou školy a v pedagogickej rade s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy.

 

Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o:

*  výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami materskej školy,

*      prevádzke a vnútornom režime materskej školy,

*      podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,

*      podmienkami nakladania s majetkom, ktorý materská škola spravuje, ak to rozhodne zriaďovateľ.

 

Časť II

 Charakteristika materskej školy.

 

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopnosti a zručnosti. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami dieťaťa.

Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu pod názvom „ Pod lipkou sa hráme“ vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Materská škola je jednotriedna s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306 /2008 Z. z z. 23.júla 2008 o materskej škole, zmena Vyhláška č.308/2009. Poskytuje predprimárne vzdelávanie v čase od 06.00 – 15.00 hod. podľa miestnych podmienok a potrieb zákonných zástupcov vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola je umiestnená v budove bývalej Základnej školy, ktorú tvorí jedna trieda , s príslušnými priestormi, miestnosť pre nepedagogických zamestnancov a kuchyňa s príslušnými priestormi, WC pre všetkých zamestnancov a deti.

Školský dvor je zatrávnený, rozdelený na dve časti. V jednej časti sa nachádza  veľká, detská preliezačka a šmykľavka – domček , dve hojdačky, stôl a lavičky. Z dôvodu nefunkčnosť týchto prvkov obecný úrad získal finančné prostriedky na zakúpenie nového vybavenia školského dvora, ktoré bude v tomto školskom roku  namontované. Jedná sa o tieto prvky :

Ø  Playsystém – multifunkčný domček

Ø  Vahadlová hojdačka

Ø  Pružinová hojdačka – kôň

Ø  Nerezová lavička s operadlom

  Druhá časť nám slúži na organizovanú, ale aj spontánnu činnosť vo výchovno –vzdelávacom procese. V minulom školskom roku sme vylepšili po estetickej stránke aj prístupovú časť pred materskou školou zakúpením lavičky na oddych pre rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa a tují.

 

 

Článok č. 1

 

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

 Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravminikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu iného dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/ 2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov / antidiskriminačný zákon / v znení neskorších predpisov.

 

Dieťa má právo na :

*      rovnoprávny prístup k vzdelaniu,

*      bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,

*      vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom,

*      individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom , 

*      úctu j jeho vierovyznaniu, svet názoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

*      poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

*      výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

*      organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

*      úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému  a sexuálnemu násiliu,

*      na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno –vzdelávacích výsledkov,

*      dieťa so špeciálnymi výchovno  –  vzdelávacími  potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

 

 Povinnosti dieťaťa :

*      neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

*      dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy,

*      chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,

*      konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

*      ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,

*      rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

Rodič / zákonný zástupca má právo :  

* vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti vo súlade s možnosťami výchovno – vzdelávacej sústavy ( rajonizácia pri zápise neplatí ),

*    žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,

*      oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,

*      byť informovaný o výchovno –vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

*      na poskytovanie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

*      zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

*      vyjadrovať sa ku Školskému vzdelávaciemu programu školy  ( Pod lipkou sa hráme ) prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

*     v prípade napr. ublíženia iným dieťaťom vlastnému dieťaťu má rodič právo oznámiť túto skutočnosť triednej učiteľke a žiadať riešenie, zákonný zástupca nemá právo riešiť vzniknutú situáciu priamo s dotyčným dieťaťom

 

Rodič / zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

*      vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie,

*      dodržiavať podmienky výchovno –vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

*      dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno –vzdelávacie potreby,

*      informovať školu o zmene spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach , ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania ( Informovaný súhlas zákonného zástupcu),

*      prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas,

*      oznámiť škole v prípade výskytu ochorenia / parazitného ochorenia- vši, hlísty a iné., respiračné ochorenia – ovčie kiahne, pneumokokové infekcie, invazívne pneumokokové infekcie, invazívne meningokokové infekcie, chrípka a akútne respiračné ochorenia, črevné ochorenie/ túto skutočnosť v záujme ochrany ostatných

*      detí a zamestnancov, po návrate sa preukázať potvrdením od lekára, že dieťa môže byť začlenené do kolektívu detí,

*      ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine,

*      pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Bzenica VZN č. 1/19 z dňa 17.09.2019 uznesením č. 3/2019 s účinnosťou od 1.10.2019 za pobyt dieťaťa v materskej škole a čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni,

*      dodržiavať zákaz fajčenia v priestoroch materskej školy a školského dvora,

*      prevziať dieťa v triezvom stave, nesmie byť pod vplyvom alkoholických a iných omamných látok a drog do konca prevádzky materskej školy,

*      prevziať dieťa do 15.00 hod – ukončenie prevádzky materskej školy

*      v prípade, že z rôznych dôvodov nemôže prevziať svoje dieťa z MŠ a poverí týmto inú osobu, pedagogický zamestnanec odovzdá dieťa inej osobe len na základe jeho písomného oznámenia – splnomocnenie (v zmysle §7 ods.8 Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materskej škole).

*      zákonný zástupca je povinný všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania jeho dieťaťu riešiť interne, v materskej škole s učiteľkami, ktoré pracujú v triede, v ktorej je zaradené jeho dieťa a podľa potreby s riaditeľkou materskej školy;

*      zákonný zástupca je povinný zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti materskej školy a riadenia materskej školy,

 

Ak zákonní zástupcovia budú svojimi vyjadreniami, statusmi a komentármi na sociálnych sieťach znevažovať pedagogickú činnosť materskej školy, riadenie materskej školy a poškodzovať dobré meno materskej školy na verejnosti bude sa to považovať za porušovanie školského poriadku a bude to môcť byť dôvodom, po predchádzajúcom písomnom upozornení, predčasného ukončenia predprimárneho vzdelávania dieťaťa.

 

 

Práva pedagogických zamestnancov materskej školy :

 

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má okrem práv ustanovených osobitnými právnymi predpismi pri výkone pracovnej činnosti právo na

*      a) zabezpečenie podmienok potrebných na výkon pracovnej činnosti, najmä na ochranu pred prejavmi násilia zo strany detí, zákonných zástupcov alebo iných osôb, ktoré majú dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, a zo strany ďalších fyzických osôb alebo právnických osôb,

*      b) ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní vedúcich pedagogických zamestnancov, vedúcich odborných zamestnancov, ďalších zamestnancov, zriaďovateľa, zákonných zástupcov, iných fyzických osôb alebo právnických osôb,

*      c)   ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti,

*      d) účasť na riadení školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci prostredníctvom osobného členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch,

*      e) predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania,

*      f) výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem, didaktických prostriedkov výchovy a vzdelávania a na výber odborných metód,

*      g) profesijný rozvoj,

*      h) objektívne hodnotenie výkonu pracovnej činnosti.

 

Neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti je zásah do výkonu pracovnej činnosti fyzickou osobou, ktorá nie je vedúcim zamestnancom pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca alebo nemá postavenie kontrolného orgánu.

 Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má v súvislosti s výkonom pracovnej činnosti postavenie chránenej osoby.

 

Povinnosti  pedagogických zamestnancov materskej školy :

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný

*      a) chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu,

*      b) zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave a výsledky odborných vyšetrení detí, žiakov a poslucháčov, s ktorými prišiel do styku,

*      c) rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s ohľadom na jeho schopnosti, možnosti, sociálne a kultúrne zázemie a odporúčania odborných zamestnancov,

*      d) zdržať sa konania, ktoré vedie k porušovaniu práv ostatných zamestnancov,

*      e) správať sa v súlade s Etickým kódexom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „etický kódex“),

*      f) podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie,

*      g) usmerňovať a objektívne hodnotiť výchovu a vzdelávanie dieťaťa,

*      h) podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovno-vzdelávacieho programu pre školské zariadenia (ďalej len „výchovný program“),

*      i) udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie,

*      j) absolvovať aktualizačné vzdelávanie,

*      k) vykonávať pracovnú činnosť prostriedkami, metódami, formami a postupmi, ktoré zodpovedajú súčasným vedeckým poznatkom, hodnotám a cieľom školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,

*      l) poskytovať dieťaťu a zákonnému zástupcovi poradenstvo a odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,

*      m) pravidelne informovať dieťa a zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania,

 

Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca zbaviť

*      a) zákonný zástupca dieťaťa

*      b) ministerstvo školstva na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.

 

§ 5  Etický kódex

(1)   Etický kódex obsahuje základný rámec správania sa pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.

(2)   Etický kódex vydáva a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.

(3)   Zamestnávateľ môže rozpracovať etický kódex v pracovnom poriadku v súlade so zameraním školy alebo školského zariadenia.

 

 

Materská škola vo vzťahu k zákonným zástupcom:  

*      počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností, alebo

*      zverenia do náhradnej osobnej starostlivosti iného člena rodiny bude materská škola           dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu / každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť,

*      riaditeľka materskej školy, ako aj pedagogickí a ostatní zamestnanci materskej školy budú počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa maloletého dieťaťa a že v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy vyžiada a že obsah tohto stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých rodičov, alebo iných členov rodiny,

*      v prípade narušených vzťahov medzi rodičmi, alebo inými členmi rodiny nebude materská škola rešpektovať nič iné ako rozhodnutie súdu alebo minimálne

predbežné rozhodnutia súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov rodičov, alebo iných členov rodiny vo vzťahu k starostlivosti o maloleté dieťa,

*      prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému z rodičov, alebo iných členov rodiny, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, je vhodné poučiť rozvedených rodičov, alebo iných členov rodiny o tom, že materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, alebo iným členom rodiny, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať,

*      dodržiavanie vyhlášky č. 207 / 2016 §12 ods.1,2  riaditeľkou školy  – Súčinnosť školy, školského zariadenia a zamestnávateľa v mieste výkonu praktického vyučovania

 

Úprava práv a povinností rodičov pri rozvode:

Podľa zákona  č.36/2005Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je maloleté dieťa osobou, ktorá má právo na zachovávanie stabilného rodinného prostredia, na ochranu záujmov, resp. na vytvorenie vhodného výchovného prostredia obidvoma rodičmi i v čase po rozvode  ich manželstva.

  

*      Podľa Dohovoru o právach dieťaťa má dieťa  právo na starostlivosť oboch rodičov, ktorí majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a rozvoj dieťaťa, v zmysle princípu najlepšieho záujmu dieťaťa.

*      Rodičia sú povinní oboznámiť riaditeľku materskej školy, komu bolo dieťa po rozvode na základe  rozhodnutia súdu, resp. dohody rodičov o zverení a úprave rodičovských práv zverené do osobnej starostlivosti, prípadne do striedavej starostlivosti a predložiť o tom písomný dokument.

*      Rodičia sú povinní oboznámiť riaditeľku materskej školy aj s rozhodnutím súdu, ktoré má prechodný charakter – s predbežným opatrením (ak bolo prijaté) a predložiť o tom písomný dokument.( O odovzdaní dieťaťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo do starostlivosti toho, koho označí súd, prípadne do striedavej starostlivosti.)

*      Počas konania o rozvode a úprave rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu môže žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy podať jeden z rodičov alebo spoločne.

*      Žiadosť o prijatie do materskej školy po ukončení rozvodového konania a rozhodnutia súdu podáva rodič, ktorému je maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti. V prípade striedavej starostlivosti jeden alebo obaja spoločne.

 

a)      Bežné záležitosti:

O bežných záležitostiach môže rozhodovať každý z rodičov samostatne. V prípade, že sú rodičia rozvedení alebo žijú oddelene, o bežných veciach dieťaťa má právo rozhodnúť ten z rodičov, u ktorého sa dieťa v danom čase nachádza. Ak medzi rozvedenými rodičmi nedošlo k dohode a o starostlivosti o dieťa rozhodol súd, tak ten rodič, ktorému bolo dieťa pridelené do výlučnej osobnej starostlivosti.

 ( každodenná príprava dieťaťa do MŠ, zavedenie do MŠ, vyzdvihnutie z MŠ, prihlasovanie na krúžky, výlety, exkurzie a podobne).

b)     Podstatné záležitosti:

 Pri podstatných záležitostiach  súvisiacich s výkonom práv a povinností rozhodujú obaja rodičia po dohode. Ak nedôjde k dohode, rozhodne súd.

c)      Úhrada poplatkov v materskej škole

 Rodič, ktorému bolo dieťa zverené do výlučnej starostlivosti uhrádza bežné výdavky na dieťa

(školné, stravné a pod.), ak sa rodičia nedohodnú inak.

d)     Poskytovanie stanovísk o dieťati :

 Materská škola poskytne o dieťati nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko súdu, ak si ho vyžiada.

 Obsah tohto stanoviska doručí súdu, nie rodičom dieťaťa.

(Dôvodom nesprístupnenia stanoviska pre súd rodičom je skutočnosť, že materská škola vykonáva úkony, ktoré súvisia s rozhodovacou činnosťou súdu a tieto informácie sa v zmysle zákona č. 211Z.Z. v znení neskorších predpisov nesprístupňujú. Ak to konajúci súd uzná za vhodné, oboznámi rodičov s obsahom stanoviska počas súdneho konania.)

Jednostranné vyjadrenia pre rodiča, len na základe informácií , ktoré on poskytol materská škola nevydáva, aby neboli zasiahnuté rodičovské práva druhého rodiča.

e)      Poskytovanie informácií o dieťati rozvedeným rodičom:

Rodič, ktorý nemá maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, nestráca právo byť informovaný o dieťati v materskej škole, napríklad o výsledkoch, správaní, dochádzke do materskej školy a podobne. Predmetné informácie budú takémuto rodičovi poskytnuté bez ohľadu na súhlas druhého rodiča. ( Ak súd nerozhodol inak a s týmto rozhodnutím bola oboznámená riaditeľka materskej školy.)

 

 Materská škola má právo získavať a spracúvať osobné údaje :

 a)      o deťoch v rozsahu

ü  meno a priezvisko

ü  dátum narodenia

ü  bydlisko – trvalé, prechodné

ü  rodné číslo

ü  štátna príslušnosť

ü  národnosť

ü  informácie o fyzickom a duševnom zdraví

ü  informácie o mentálnej úrovni vrátane výsledkov pedagogicko – psychologickej a špeciálno – pedagogickej diagnostiky

 b)     o zákonných zástupcoch v rozsahu

ü  meno a priezvisko

ü  adresa trvalého bydliska

ü  adresa zamestnávateľa

ü  kontakt na komunikáciu( telefónny, e- mailový)

ü  číslo OP smerom k odovzdávaniu detí – splnomocnenie ( aj rodinní príslušníci )

V dokumentácii dieťaťa je potrebné priložiť fotokópiu preukazu zdravotnej poisťovne, zmenu poisťovne je potrebné ihneď oznámiť a doložiť akruálnou fotokópiou zdravotného preukazu

Z dôvodu ochrany osobných údajov riaditeľka materskej školy predkladá zákonným zástupcom detí tlačivo ( Súhlas dotknutej osoby) za účelom ich spracovania smerom k deťom, ako aj za účelom ochrany osôb smerom k preberaniu detí z materskej školy.

 

 

Článok č. 2

 

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

 

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

Prijímanie detí do Materskej školy

Podľa § 59 zákona č. 245/2009 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej  republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška MŠ SR č. 306 / 2008 Z. z.“ ).

 

Pri prijímaní detí do MŠ sa musí dodržiavať zásada:

Ø  rovnakého zaobchádzania

Ø  zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie ( §3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z.)

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma :

ü  dieťa spravidla od dvoch do šiestich rokov jeho veku k začiatku školského roka v mesiaci september, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia.  

ü  pri prijímaní detí k začiatku nasledujúceho školského roka / podávanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy/, zverejní riaditeľka predškolského zariadenia po dohode so zriaďovateľom na hlavnom vchode budovy materskej školy, na internetovej stránke MŠ a vyhlásením v obecnom rozhlase spravidla od 15. apríla do 30. apríla, riaditeľka materskej školy spolu s miestom a termínom zverejní aj kritériá prijímania detí do materskej školy, spolu so žiadosťou odovzdá zákonnému zástupcovi aj dotazník pre rodičov,

ü  prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

ü  dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, najneskôr do 31.mája kalendárneho roka,

ü  žiadosť o prijatie do Materskej školy rodič podáva buď jeden z rodičov, alebo obidvaja rodičia osobne v čase zápisu do materskej školy. Ak riaditeľka materskej školy zistí, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá právo, bezokladne vykoná nápravu a požiada rodiča , ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti o podpísanie žiadosti a o prijatie do materskej školy.

ü  písomné rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku dostane zákonný zástupca dieťaťa spravidla do 30. júna príslušného kalendárneho roku, v prípade prijímania počas školského roku do 30. dní od podania žiadosti

ü  rajonizácia pri zápise do materskej školy neplatí, zákonný zástupca môže dieťa zapísať do materskej škole i mimo miesta bydliska, podľa vlastného výberu,

ü  rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca dieťaťa  riaditeľke materskej školy spravidla do 30. mája príslušného kalendárneho roku, pokiaľ zákonný zástupca do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa základnej školy neobdržal, upozorní riaditeľku materskej školy na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole. Ak sa tak nestane riaditeľka materskej školy vydá dieťaťu na základe písomnej žiadosti rodiča/ zákonného zástupcu osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. V prípade, že dieťa nebude prijaté do 1.ročníka základnej školy a bude i naďalej navštevovať materskú školu pri jeho nástupe bude dodržaný postup, ako pri zápise nového dieťaťa.

ü  po ukončení preprimárneho vzdelávania získa dieťa spravidla k 30. júnu príslušného kalendárneho roka doklad o získanom stupni vzdelania, ktorým je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania ( vydané na tlačive schválenom MŠ SR) na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia ( podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ §16 ods.2).

 

 

Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno –vzdelávacími  potrebami:

 V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dieťaťom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami ( ďalej len „ ŠVVP“ ) je dieťa s diagnostikovanými ŠVVP ( túto diagnostiku môžu robiť len školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR.

Deťmi so ŠVVP sú deti :

 1. so zdravotným znevýhodnením medzi ktoré patria :

Ø  deti so zdravotným postihnutím ( t. j deti s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami- s viacnásobným postihnutím

Ø  deti choré, alebo zdravotne oslabené ( napr. aj deti s diabetom)

Ø  deti s vývinovými poruchami

Ø  deti s poruchou správania

 1. zo sociálne znevýhodneného prostredia

 2. s nadaním

 

 • riaditeľ rozhodne na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu,

 • dieťa so ŠVVP nie je možné zaradiť výlučne z dôvodu, že pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia,

 • počet detí môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so ŠVVP,

 • maximálny počet zaradených detí so ŠVVP v jednej triede sú dve,

 • prijímanie detí so ŠVVP školský zákon aj vyhláška o materskej škole umožňuje, ale neukladá to riaditeľovi za povinnosť,

 • riaditeľ školy vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so ŠVVP musí zvážiť, či na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky, resp, či ich bude schopný po prijatí dieťaťa dodatočne vytvoriť,

 • práva ustanovené školským zákonom sa zaručujú rovnako každému dieťaťu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou osobitným predpisom,

 

Odporúčania pre riaditeľov MŠ

 • v prípade prijímania dieťaťa so ŠVVP treba klásť dôraz na postup a procedúru prijímania vrátane vyšpecifikovania konkrétnych podmienok prijímania detí, s osobitným dôrazom na deti so ŠVVP,

 • preskúmať dôsledne všetky podklady a okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich rozhodnutie pred vydaním rozhodnutia o prijatí dieťaťa, ako aj o určení formy výchovy a vzdelávania z hľadiska organizácie ( celodenná, poldenná ), ako aj z hľadiska rozsahu ( niekoľko hodín, niekoľko dní v týždni ) a podmienok ( napr. s účasťou zákonného zástupcu na výchove a vzdelávaní

 • poskytnúť zákonným zástupcom spolu s rozhodnutím, v písomnej podobe informáciu o tom, že sú povinní informovať materskú školu o prípadných zdravotných problémoch dieťaťa alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa ( § 144 ods.7 písm. d) školského zákona a v prípade, že ak tak neurobia, riaditeľka MŠ po zistení okolností negatívne ovplyvňujúcich priebeh výchovy a vzdelávania pristúpi k tomu, že rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého si overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania z hľadiska organizácie, rozsahu alebo podmienok, príp., či pristúpi po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z toho dôvodu, že materská škola nebude schopná vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotne znevýhodneného dieťaťa,

 • dôsledne dodržiavať ustanovenia § 28 ods.12 a 13 školského zákona a ustanovenia § 3 ods. 1- 4 vyhlášky o materskej škole,

 • všetku komunikáciu so zákonnými zástupcami zaznamenávať a riadne evidovať v osobnom spise dieťaťa - v záujme ochrany všetkých aktérov predprimárneho vzdelávania

 

Prijímanie na adaptačný alebo diagnostický pobyt

Riaditeľka materskej školy , ktorej zriaďovateľom je obec v zmysle § 5 ods. 14 č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon č. 596 / 2003 Z. z.“ ) rozhoduje o :

ü  prijatí dieťaťa do materskej školy,

ü  zaradený na adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole,

ü  prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy,

ü  predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy

 

Riaditeľka materskej školy má možnosť rozhodnúť o tom že vydá, ako príslušný orgán:

Ø  podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s adaptačným, alebo diagnostickým pobytom

 

 

Adaptačný pobyt dieťaťa v materskej škole

V § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z. z. sú ustanovené podmienky adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole, ktorý môže mať rôznu dĺžku - jednu hodinu, dve a najviac štyri. O adaptačnom pobyte hovoríme najmä vo vzťahu k deťom zdravým, u ktorých je predpoklad, že by mohli mať problémy zadaptovať sa na úplné iné  podmienky, než na aké sú zvyknuté z domu. spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z MŠ zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v MŠ, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou pravidelne navštevovať MŠ v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť v súlade s § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596 / 2003 Z. z. o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutí čas. V tomto rozhodnutí musí byť určený presný čas

od kedy do kedy bude dochádzka dieťaťa prerušená. Dĺžka prerušenia dochádzka dieťaťa bude určená po osobnom dohovore so zákonným zástupcom dieťaťa.

V súlade s ustanovením § 59 ods. 4 školského zákona nesmie byť adaptačný pobyt dlhší ako tri mesiace.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, môže riaditeľ materskej školy na miesto dieťaťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy, prijať iné dieťa, pričom v rozhodnutí uvedie, že toto dieťa prijíma na čas od DD. MM. RRRR do DD. MM. RRRR. Čas „do“ musí byť totožný s časom, dokedy má prerušenú dochádzku to dieťa so zníženou adaptačnou schopnosťou. Zákonný zástupca dieťaťa so zníženou adaptačnou schopnosťou v dostatočnom časovom predstihu (napr.: najneskôr dva týždne pred uplynutím času, dokedy má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy) písomne oznámi riaditeľovi, či bude dieťa pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo do materskej školy prijaté na čas počas prerušenia dochádzky dieťaťa, v prípade ak má zákonný zástupca naďalej záujem o to, aby jeho dieťa navštevovalo materskú školu, musí v dostatočnom časovom predstihu (napr.: najneskôr dva týždne pred uplynutím času, ktorý má uvedený v rozhodnutí o prijatí počas prerušenia dochádzky iného dieťaťa do materskej školy) podať novú žiadosť o prijatie dieťaťa do

materskej školy a spolu s ňou predložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole

O diagnostickom pobyte  hovoríme vo vzťahu k deťom so zdravotným znevýhodnením. Máme na mysli tie deti, ktorých zákonní zástupcovia riaditeľku materskej školy na ich zdravotné znevýhodnenie upozornia už pri podávaní žiadosti o prijatie do materskej školy. Diagnostický pobyt má slúžiť aj na to, aby sa zistilo, či sa u konkrétneho dieťaťa bude môcť výchova a vzdelávanie uskutočňovať ako výchova a vzdelávanie začleneného dieťaťa v bežnej triede, alebo ako výchova a vzdelávanie v špeciálnej triede. V súlade s ustanovením § 59 ods. 4 školského zákona nesmie byť diagnostický  pobyt dlhší ako tri mesiace.

Ustanovenie § 108 ods.1 školského zákona : ak sa špeciálne výchovno –vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa ďalej navštevuje školu, do ktorej

bol prijatý, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno –vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a vyplneného tlačiva podľa § 11 ods. 9 písm. a) - návrh na prijatie dieťaťa, alebo žiaka so ŠVVP v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole – riaditeľovi školy – ak ide o maloleté dieťa, písomnú žiadosť s týmto tlačivom predkladá jeho zákonný zástupca.)

Ak riaditeľ materskej školy, alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie začleneného dieťaťa nie je na prospech začlenenému dieťaťu, alebo deťom, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase zriaďovateľa materskej školy a písomnom súhlase príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd / § 28 ods.13 školského zákona/.

   

Prerušenie dieťaťa do materskej školy

 V prípade, že rodič oznámi riaditeľke MŠ, že jeho dieťa  nebude navštevovať MŠ z dôvodu rodinného, zdravotného, riaditeľka na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu vydá rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

V prípade vydania rozhodnutia o prerušení dochádzky na určitý čas rodič nie je povinný predložiť riaditeľke MŠ pri nástupe do MŠ opätovnú žiadosť do Materskej školy.

 V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadostilekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možno získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.

 

Rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania podľa § 5 ods. 14 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. vydáva riaditeľka materskej školy

 

 Podmienky predčasného ukončenia predprimárneho vzdelávania dieťaťa do materskej školy:

 Ø  ak sa rodič, resp. zákonný zástupca rozhodne ukončiť dochádzku dieťaťa do materskej školy z dôvodu prestupu na inú materskú školu alebo z rodinných či iných dôvodov, oznámi to písomne riaditeľke. O takomto ukončení riaditeľka nevydáva rozhodnutie. Oznámenie o ukončení zaeviduje do osobného spisu dieťaťa, ktorý týmto uzavrie a archivuje.

Ø  na základe opakovaného porušenia školského poriadku zákonným zástupcom dieťaťa (neuhrádzanie poplatkov, opakovaný príchod zákonného zástupcu pod vplyvom alkoholu, nepreberanie dieťaťa v dohodnutom čase, zatajenie informácií majúcich vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, nedodržiavanie povinností stanovených školským poriadkom), 

Ø  ak sa dieťa nedokáže prispôsobiť podmienkam života v kolektíve, závažným spôsobom narušuje výchovno-vzdelávací proces a tým sú obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania.

 

Vydaniu tohto rozhodnutia predchádza opakované písomné upozornenie zákonného zástupcu na porušovanie školského poriadku dieťaťom, alebo zákonným zástupcom.

 

V písomnom upozornení, ktoré predchádza vydaniu rozhodnutia o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania musí byť zákonný zástupca upozornený na eventualitu, že ak sa situácia, ktorá sa považuje za porušovanie školského poriadku bude opakovať, riaditeľka materskej školy využije svoju kompetenciu a rozhodne o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania a vydá o tom rozhodnutie.

  

Pobyt dieťaťa v materskej škole

 Zákonný zástupca je zodpovedný za to, že odovzdá dieťa do materskej školy zdravé. Do materskej školy neprijímame dieťa so zvýšenou teplotou, s antibiotikami, vírusovým ochorením, dieťa prechladnuté, s hnačkou, so zvracaním... Zákonný zástupca je povinný oznámiť, ak by sa v dome alebo jeho okolí, kde dieťa býva vyskytla prenosná choroba, aby sa v priestoroch školy mohli urobiť včas potrebné opatrenia.

 *    Závažné zmeny v osobných údajoch detí a v osobných údajoch identifikujúcich zákonných zástupcov – rodičov / zmena adresy, telefónneho čísla, zdravotnej poisťovne atď. / oznámi zákonný zástupca dieťaťa pedagogickému zamestnancovi školy.

*     V zmysle zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní má dieťa navštevovať materskú školu pravidelne, vážne príčiny neprítomnosti je potrebné včas ohlásiť. Zákonnému zástupcovi sa odporúča sledovať oznamy vo vstupnej miestnosti materskej školy, zaujímať sa o obsah činnosti v MŠ a spolupracovať s učiteľkou v záujme spoločného pôsobenia na dieťa,zúčastňovať sa rodičovských združení

 

Čas prevádzky materskej školy vrátane prevádzky počas letných prázdnin a ostatných školských prázdnin

 Materská škola  je v prevádzke v pracovných dňoch : pondelok až piatok

Čas prevádzky : 6.00 hod. – 15.00 hod.

Riaditeľka Materskej školy : Kačáková Dana

Konzultačné hodiny: prvý pondelok v mesiaci

Miesto : trieda – herňa určená na výchovno – vzdelávaciu činnosť

Čas : 12.00 – 12.30 ( RZ ) – 7.30 – 8.00 ( PZ ) , vždy podľa dohody zákonného zástupcu a triedneho učiteľa ( riaditeľky MŠ ).

Riaditeľka školského stravovania: Kotalová Anna

Konzultačné hodiny: podľa predchádzajúceho dohovoru

Učiteľka materskej školy : Märtzová Tatiana

Kuchárka, školníčka :  Považanová Jana

Pracovná doba zamestnancov materskej školy : ( príloha č. 1 )

 

Materská škola je určená rovnako pre všetky deti, bez ohľadu na to, či sú ich zákonní zástupcovia zamestnaní, alebo nie, ako aj bez ohľadu na to, či sú ich matky na materskej dovolenke s ďalším dieťaťom.

Dochádzka dieťaťa do materskej školy je celoročná, nemožno ju obmedzovať len na obdobie počas školského vyučovania.

Prevádzku materskej školy možno aj obmedziť, napr. na niekoľko dní v týždni, príp. z celodennej výchovy a vzdelávania na poldennú – napr. z dôvodu odstávky vody, elektrickej energie, atď. alebo prerušiť, napr. z dôvodu nedostatku detí sa prevádzka preruší na určité obdobie – niekoľko dní, 1 týždeň; 1 mesiac, atď.

Na obmedzenie sa vopred upozornení zákonný zástupca a zamestnanci materskej školy si čerpajú dovolenku

 

Prevádzka materskej školy týkajúca sa aj školských prázdnin a podmienok pri prerušení, alebo obmedzení je prerokovaná so zákonnými zástupcami a odsúhlasená Obecným úradom v Bzenici ( príloha č. 2 ).

 

V čase jesenných prázdnin bude prevádzka materskej školy prerušená po ústnom dohovore so zákonnými zástupcami a zriaďovateľom materskej školy. Pred prázdninami zisťuje materská škola predbežný záujem. V prípade, že sú prázdniny odsúhlasené,  všetci zamestnanci materskej školy si čerpajú riadnu dovolenku.

V čase vianočných prázdnin bude prevádzka materskej školy prerušená na čas, ktorý bude vopred prerokovaný so zákonnými zástupcami na prvom rodičovskom združení a zriaďovateľom. V tomto čase si zamestnanci školy budú čerpať dovolenku.

V čase jarných prázdnin prevádzka materskej školy nebude prerušená, pri zníženom počte detí sa bude postupovať podobne ako v časti  Úsporné opatrenia.

V čase veľkonočných prázdnin bude prevádzka materskej školy prerušená po ústnom dohovore so zákonnými zástupcami a zriaďovateľom materskej školy. Pred prázdninami zisťuje materská škola predbežný záujem. V prípade, že sú prázdniny odsúhlasené,  všetci zamestnanci materskej školy si čerpajú riadnu dovolenku.

V čase letných prázdnin je prevádzka Materskej školy prerušená z hygienických dôvodov a z dôvodov čerpania dovolenky zamestnancov na 4-6 týždňov. V tomto období vykonáva nepedagogický zamestnanec upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka Materskej školy oznamom spravidla  dva mesiace vopred a v mesiaci jún sprístupní rodičom na viditeľné miesto podpísanú žiadosť od starostu obce.

V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať inú Materskú školu podľa dohody. Po príchode do materskej školy predloží zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke MŠ vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

 

Úsporné opatrenia

V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov ( napr. rozšírenie chrípky, ... ) sa bude materská škola riadiť nariadeniami zriaďovateľa, príp. príslušného úradu verejného zdravotníctva a  prevádzka materskej školy bude prerušená v prípade vzniknutej situácie, že počet detí na triede bude menej ako tri, t.j pokles o  ¾ celkového počtu detí. Materská škola bude prerušená aj v prípade nedostatku detí .

Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená, alebo obmedzená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí, alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.

 

 

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami  

Rodičia/ zákonní zástupcovia dieťaťa majú možnosť konzultovať s riaditeľkou materskej školy podľa presne stanoveného času v školskom poriadku. V prípade akútnej potreby rodiča / zákonného zástupcu dieťaťa, alebo pedagogického zamestnanca prebiehajú konzultácie aj  denne podľa dohody.

 

Organizácia triedy a vekové zloženie detí 

Materská škola je jednotriedna, v triede sú zaradené deti vo veku od 2 – 6 rokov.

 

Schádzanie a rozchádzanie detí 

Rodič privádza dieťa do Materskej školy spravidla od 6.00 hod do 08.00 hod. a prevezme ho do 15.00 hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s riaditeľkou ( triednou učiteľkou ) Materskej školy.

  

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí ( napr. aby neobmedzil pobyt detí vonku a pod.)

   Neprítomnosť dieťaťa a aj odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 08.00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.

 

 Denný poriadok

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denného poriadku. Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na

nástenke v šatni ( príloha č. 3 ). Trvanie učebných a hrových aktivít detí nie je časovo presne vymedzené, je určené skôr rámcovo. Časové trvanie vzdelávacej aktivity má rešpektovať potreby dieťaťa a možnú dĺžku udržania pozornosti detí vzhľadom na vývinové osobitosti a zákonitosti psychohygieny. Vzdelávacia aktivita nesmie deti preťažovať.

 

 Denný poriadok :

 • zabezpečuje vyvážené striedanie sa činností ( optimálny biorytmus, bezstresové prostredie

 • zabezpečuje dodržiavanie zásady zdravej životosprávy ( zdravý životný štýl )

 • vytvára časový priestor na hry a učenie sa dieťaťa

 • dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu

 

 Dochádzka detí do materskej školy

Rodič privádza dieťa do materskej školy v ranných hodinách a osobne ho odovzdá učiteľke na triede. Učiteľka materskej školy, ktorá dieťa prevzala od rodiča alebo zákonného zástupcu je za dieťa zodpovedná až do odovzdania inej učiteľke, zákonnému zástupcovi alebo inej  splnomocnenej osobe. Rodič privádza dieťa do materskej školy najneskôr do 8,00 hod. a prevezme ho do 15,00 hod. V prípade pravidelnej dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania s riaditeľkou materskej školy a vedúcou školskej jedálne tak, aby nenarušil činnosť ostatných detí. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa ( meškanie príchodu dieťaťa do materskej školy ) oznámi zákonný zástupca telefonicky do 8.00 hod z dôvodu ponechania stravnej jednotky na konkrétnydeň.

 

Dieťa od rodičov preberá službukonajúca učiteľka , ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičom ( inej písomne splnomocnenej osobe, staršej ako 10 rokov ) alebo pedagogický zamestnanec, ktorý ho v práci strieda. Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní pre preberanie dieťaťa z materskej školy musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.

 

 Preberanie a odovzdávanie detí

 Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 hod a  preberá dieťa v čase od 11. 45 do 12. 30 / poldenná starostlivosť /, alebo od 14.00 do 15.00 hod. / celodenná starostlivosť /. Rodič / zákonný zástupca dieťaťa je povinný informovať učiteľku o každej zmene zdravotného stavu dieťaťa. V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne ( fotokópiou úradného rozhodnutia ) informovať riaditeľku materskej školy.

  

Povinnosti rodičov/ zákonných zástupcov smerom k preberaniu a odovzdávaniu detí, pobytu v materskej škole. 

v  pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak , zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radou zamestnancov školy a ihneď informuje zákonného zástupcu dieťaťa. V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne ( fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku MŠ,

v  zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy,

v  zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov materskej školy a detí prijatých do materskej školy),

v  v prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa (odporúča sa vyžiadať od zákonných kontakty na viac osôb, ktoré by mohli v prípade tejto situácie prevziať dieťa); ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobné času zamestnancov,

v  službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba – tlačivo školy - v zmysle §7 ods.8 Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materskej škole,

v  v prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci

všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z.                          o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

Úhrada príspevkov za dochádzku dieťaťa 

    Na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov Materskej školy ( s výnimkou mzdových výdavkov) prispieva rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.

Výšku príspevku určil v súlade s § 28 ods.5 zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní/ školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľ obce Bzenica VZN č. 1/19 z dňa 17.09.2019 uznesením č. 3/2019 s účinnosťou od 1.10.2019 a v súlade s § 5 ods.6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla riaditeľka materskej školy nasledovne :

 

a) Dieťa vo veku 2-3 rokov s trvalým pobytom v obci Bzenica : 8 €

b) Dieťa vo veku 2-3 rokov bez trvalého pobytu v obci Bzenica : 10 €

c) Dieťa vo veku 3-6 rokov s trvalým pobytom v obci Bzenica : 7 €

d) Dieťa vo veku 3-6 rokov bez trvalého pobytu v obci Bzenica : 10 €

 

Za mesiac september 2019 sa uhrádza poplatok podľa VZN č. 1/15 zo dňa 19.11.2015 uznesením č. 6/15 s účinnosťou od 01.01.2016  4 €  na jedno dieťa.

 

Prostriedky budú využité na nákup materiálneho vybavenia materskej školy a na pomôcky potrebné vo výchovno –vzdelávacom procese

  

V zmysle § 28 , ods. 6, Zákona č. 245 /2008 Z. z. príspevok  v MŠ sa neuhrádza za dieťa :

 a./ ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b./ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom , že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c./ ktoré je umiestnené v zariadení na základe súdu

 

V zmysle § 28, ods.7,  Zákona  č. 245/2008 Z. z. príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

 a./ ktoré má prerušenú dochádzku do predškolského zariadenia na viac ako 30 po sebe

     nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov

     preukázateľným spôsobom t. j. lekárskym potvrdením, písomnou žiadosťou,

b./ ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských letných prázdnin alebo bola prerušená

     prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto

     prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

Ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa § 28, ods.7, písm. a, b / Zákona č. 245 /2008 Z. z. , zriaďovateľ predškolského zariadenia vráti alebo započíta na úhradu za ďalší mesiac už zaplatený príspevok. Úhrada sa koná do 10. dňa v mesiaci formou vystavenia potvrdenky. Úhrada sa koná v čase konzultačných hodín riaditeľkou MŠ. Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v Materskej škole stravuje.

 

V zmysle všeobecného záväzného nariadenia č. 1/19 zo dňa 17.09.2019 uznesením č. 3/19 s účinnosťou od 01.10.2019 vydáva riaditeľka školy každému rodičovi v zmysle § 5 ods.6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov aj rozhodnutie o výške mesačného príspevku.

 

Úhrada príspevkov za stravovanie dieťaťa 

Úhrada poplatkov za školské stravovanie sa koná do 25. dňa v mesiaci formou vystavenia potvrdenky.

Podmienky obidvoch úhrad sú podrobne rozpracované vo VZN obce Bzenica, ktoré je súčasťou Školského poriadku ( príloha č.4 )

 

Organizácia v šatni 

Do šatne majú prístup rodičia, ktorí po vstupe do budovy Materskej školy použijú ochrannú obuv. Pri prezliekaní a odkladaní vecí vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Učiteľka pomáha deťom pri prezliekaní na pobyt vonku i po jeho ukončení spolu s nepedagogickou zamestnankyňou ( upratovačkou). Najstaršej vekovej skupine detí pomáha učiteľka podľa potreby. Za estetickú úroveň šatne zodpovedá učiteľka, za hygienu nepedagogický zamestnanec.

 

Rodič zodpovedá za bezpečnosť dieťaťa až po odovzdanie, alebo prebratie dieťaťa učiteľkou. Za stratu a poškodenie cenných vecí materská škola nezodpovedá.

 

Organizácia v umyvárni 

Trieda má umyváreň spoločnú so šatňou. Každé dieťa má vlastný uterák, zubnú kefku a pohár. Za pravidelnú výmenu uterákov, suchú podlahu v umyvárni i na WC i za celkovú hygienu zodpovedá nepedagogický zamestnanec  Materskej školy.

Taktiež zodpovedá za výmenu posteľnej bielizne dva- krát mesačne, ktorú perú rodičia a sú povinní ju vrátiť  do uvedeného termínu v dobrom stave.

Deti sa v umyvárni zdržiavajú za prítomnosti učiteľky, ktorá ich vedie k základným hygienickým  návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu, uzavretie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá príslušná učiteľka.

Rodičia nepoužívajú školské WC ( len v nutných prípadoch ).

 

Stravovanie detí, organizácia v jedálni  ( trieda )  

Stravovanie detí je zabezpečené v školskej jedálni v materskej škole. Školská jedáleň pre deti pripravuje zdravotne neškodnú a biologicky hodnotnú stravu ( obedy a doplnkové stravovanie – desiate a olovrant ). Režim stravovania zodpovedá zdravotnému stavu a fyzickej záťaži detí a časový odstup medzi jednotlivými jedlami je najviac 3 hodiny. Deťom dochádzajúcim do materskej školy na celý deň je zabezpečené podávanie desiaty, obeda a

olovrantu. Deťom dochádzajúcim len na dopoludňajšie hodiny je zabezpečené podávanie desiaty, ak je dieťa prítomné aj v čase obeda, tak aj podávanie obeda.

Ø  Desiata je zabezpečená pre deti od 8,45 hod.- 9,00 hod.

Ø  Obedy sa vydávajú od 11,40 hod. – 12,00 hod.

Ø  Olovrant je zabezpečený od 14,15 hod. – 14,30hod.

Po hlavnom i doplnkovom jedle je zabezpečený pitný režim podávaním spravidla 2dcl nápoja. V materskej škole sa nesmú podávať potraviny a nápoje z neznámeho zdroja. V priebehu dňa

deti dodržiavajú pitný režim podľa vlastnej potreby. K dispozícii majú zásobníky s pitnou vodou, ktoré sú umiestnené v triedach. Každé dieťa ma svoj vlastný pohárik označený menom. V pitnom režime sme zapojení aj do programu „Školské ovocie“. Deti majú k dispozícii spravidla 3-krát týždenne jablkovú šťavu.

Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľka Materskej školy a učiteľka. Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje , podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť.   

Ø   Deti 2 – 3 ročné používajú pri jedle lyžicu,

Ø   Deti 4– 5 ročné lyžicu a vidličku, postupne aj nôž.

Ø   Deti 5 – 6 ročné používajú samostatne kompletný príbor.

Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára, na ktorom budú potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť ( alergia na mliečne výrobky,.....)

 

Pobyt detí vonku

Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky Materskej školy. Pobyt vonku sa uskutočňuje aj za menej nepriaznivého počasia, je preto potrebné deti v každom počasí primerane obliekať a obúvať. Prezliekanie detí realizuje aj za pomoci nepedagogického zamestnanca (upratovačky).  Pobyt vonku je skrátený, alebo vynechaný v prípade : víchrice, prudkého dažďa, Klesnutí teploty na – 10 C, nadmerné znečistenie ovzdušia. Bezdôvodné vynechávanie pobytu vonku je neprípustné.

Na pobyte vonku a vychádzkach je potrebný dozor a účasť dvoch pedagogických zamestnancov, v prípade veľmi nízkeho počtu detí je postačujúci jeden pedagogický zamestnanec. V letnom období sa pobyt vonku na priamom slnečnom žiarení zvyčajne v čase od 11,00 do 15,00 hod. obmedzuje na minimum.

 

Vychádzky

Na vychádzke ide jedna učiteľka prvá  a druhá učiteľka posledná, vždy za deťmi. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí .Dáva znamenie zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná. Pedagogický zamestnanec je zodpovedný aj za oblečenie reflexných vestičiek, prípadne za použitie reflexných prvkov – reflexné pásky.

 

Pobyt na školskom dvore

Učiteľka, ktorá príde na dvor s deťmi prvá, skontroluje bezpečnosť areálu školského dvora, podľa potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich likvidáciu

nepedagogickou zamestnankyňou, ktorá je zodpovedná aj za vyhovujúci stav školského záhradného nábytku. V čase letných mesiacov s vysokými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku krytú hlavu vhodným doplnkom / šiltovku, klobúkom /, aby sa predišlo úpalu. Oblečenie majú mať vzdušné, z prírodných materiálov. Ak majú k dispozícii opaľovací krém

a učiteľka je o tom informovaná zákonným zástupcom dieťaťa, pred odchodom von ho dieťaťu pomôže použiť. / platí aj pre vychádzky /. Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim, prípadne si deti nosia z domu pitie v nerozbitnej fľaši s uzáverom. Mimo pracovného času prevádzky MŠ deti nemajú dovolené zdržiavať sa na školskom dvore z hľadiska bezpečnosti.

Materská škola má vypracovaný Prevádzkový poriadok detského ihriska, ktorý je sprístupnený rodičom vo vstupnej miestnosti materskej školy.

 

Výlet a exkurzia

MŠ môže organizovať výlety a exkurzieďalšie aktivity len s informovaným  súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom. Výlet alebo exkurzia sa organizuje  spravidla na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň a so zabezpečením teplého obeda pre deti s prihliadnutím na ich bezpečné, hygienické a fyziologické potreby. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľka MŠ organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia a bezpečnosti o ochrane zdravia. O tom vyhotoví  písomný záznam, ktorý potvrdia svojim podpisom všetky zúčastnené osoby.

 

Všetky základné tlačivá sú súčasťou PPŠ spolu s plánom výletov a exkurzií.

 • Na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby.

 • Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa podľa vyhlášky MŠ SR 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR 308/2009 Z. z.§ 7 ods.9 môžu použiť hromadné dopravné prostriedky.

 

Účasť detí na súťažiach

 • Deti sa môžu zúčastňovať súťaží mimo priestorov materskej školy v sprievode pedagogického zamestnanca s písomným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa, prípadne spolu s ním.

 

Odpočinok 

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí( pyžamo). Prezliekanie detí realizuje aj za pomoci nepedagogického zamestnanca ( upratovačky – v prípade väčšieho počtu prítomných detí ), ktorý zároveň zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozuje zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku, realizuje činnosti s deťmi, ktoré neodpočívajú dlhšie ako  30. minút. ( prezeranie kníh, časopisov, kreslenie, rozhovory..

 

Poskytovanie pedagogickej praxe študentom stredných  odborných škôl a vysokých škôl pripravujúcich budúcich učiteľov materských škôl

Študentov stredných a vysokých škôl, ktorí majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka sa hlásia u riaditeľky materskej školy.

Riaditeľ školy :

Ø  poučí študentov o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených,

Ø  oboznámi študentov so Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou

 

 

Článok č. 3

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálnopatologickými  javmi, diskrimináciou a násilím

Podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na výchovu a vzdelávanie v materskej škole zodpovedá riaditeľ materskej školy, a to bez ohľadu na jej zriaďovateľa.

Riaditeľ materskej školy je povinný bezpečné podmienky vytvárať počas všetkých foriem denných činností realizovaných v materskej škole, teda aj počas pobytu vonku, v úzkej spolupráci so zriaďovateľom.

Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.

 

Materská škola je povinná pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná :

1. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí

2.Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov 

3. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

4.Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka 1. pomoc a lekárske ošetrenie.

    O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

5.Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré:

 Ø  je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,

 Ø  neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

 Ø  nemá nariadené karanténne opatrenie.

    Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, vydá rodičovi/zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ.

    Skutočnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch potvrdzuje písomným vyhlásením o bezinfekčnosti prostredia rodič/ zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ, po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť pracovných dní aj po neprítomnosti dieťaťa dlhšej ako 30 po sebe nasledujúcich dní z rodinného, alebo iného dôvodu.

6. Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka kontaktuje rodiča/ zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu o vzniknutom stave smerom k odovzdaniu dieťaťa z dôvodu, že materská škola v takomto prípade nemá miestnosť na izoláciu dieťaťa .

7. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi.

   Ak  učiteľka zistí nedostatok na predmetoch, pomôckach, alebo zariadení, ktoré môže ohroziť zdravie alebo  bezpečnosťdetí, zabezpečí jeho odstránenie osobne, alebo to oznámi ihneď nepedagogickému zamestnancovi. Ten ho podľa svojich schopností odstráni, prípadne o jeho odstránenie požiada zamestnancov Obecného úradu.

Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej škole, ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané inhibičné metódy výchovy.

 Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä:

*      choroba, 

*      lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,

*      mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,

*      náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,

*      mimoriadne udalosti v rodine 

*      účasť dieťaťa na súťažiach.

 

Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára . Skôr uvedené znamená, že:

- ak dieťa nepríde do materskej školy tri dni, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca;

- ak dieťa chýba viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, riaditeľ materskej školy požaduje od zákonného zástupcu potvrdenie o neprítomnosti dieťaťa v MŠ z dôvodu choroby, ktoré vydá lekár.

- ak dieťa nie je prítomné v materskej škole päť a viac dní z dôvodu, že napr. trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá len písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň (§ 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z.).

Ide o tzv. „potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia“.

V tomto prípade zákonný zástupca nepredkladá potvrdenie od lekára. Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa v zmysle § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. sa vyžaduje z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.

Najneskôr do 3 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič bez zbytočného odkladu dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Dieťa ospravedlňuje zákonný zástupca dieťaťa. Komunikácia medzi materskou školou a rodičom/zákonným zástupcom dieťaťa bude osobne, telefonicky do troch dní.

Ak dieťa chýba viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, riaditeľ materskej školy požaduje od zákonného zástupcu potvrdenie o neprítomnosti dieťaťa v MŠ z dôvodu choroby, ktoré vydá lekár (nie po chorobe potvrdenie , že dieťa je zdravé a môže ísť do MŠ). 

Rodičovi/zákonnému zástupcovi bude k dispozícii tlačivo materskej školy smerom k ospravedlneniu neprítomnosti dieťaťa. ( vyššie uvedené podmienky).

 

Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole päť a viac dní z dôvodu, že napr. trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá len písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň (§ 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z.).

Ide o tzv. „potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia“.

V tomto prípade zákonný zástupca nepredkladá potvrdenie od lekára. Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa v zmysle § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. sa vyžaduje z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.

 

Ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je zákonný zástupca povinný riaditeľke oznámiť dôvod neprítomnosti písomne( choroba dieťaťa, rodinné dôvody a iné dôvody).

V prípade rodinných dôvodov, alebo iných dôvodov  je rodič/ zákonný zástupca dieťaťa po príchode do MŠ povinný predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň).

V prípade zdravotných  dôvodov je rodič/ zákonný zástupca dieťaťa  po príchode do MŠ povinný predložiť potvrdenie od lekára.

Rodičovi bude k dispozícii tlačivo materskej školy, smerom k neprítomnosti dieťaťa viac ako 30 dní po sebe, ktoré bude riaditeľkou MŠ po vzájomnej dohode so zriaďovateľom  predložené aj z dôvodu oslobodenia od úhrady mesačného príspevku za MŠ.

 

Tlačivá materskej školy smerom k ospravedlneniu dieťaťa a neprítomnosti dieťaťa viac ako 30 po sebe nasledujúcich dni bude rodičom odovzdané na prvom rodičovskom združení materskej školy v mesiaci september.

 

Pred prijatím dieťaťa do zariadenia  zodpovedná osoba (službukonajúca učiteľka)  zisťuje, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie.

 

Postup pri vykonávaní filtra :

v  Preverenie skutočnosti, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do zariadenia v praxi by malo zahŕňať rozhovor preberajúcej osoby s rodičom dieťaťa zameraný na informácie o zdravotnom stave dieťaťa, jeho súrodencov, príp. osôb žijúcich v spoločnej domácnosti,

v  výskyt závažnejších príznakov alebo ochorení vyžadujúcich poskytnutie zdravotnej starostlivosti (ambulantné ošetrenie, príp. hospitalizácia),

v  u dieťaťa overenie telesnej teploty, kontrola očných spojoviek, pokožky, výskyt iných možných príznakov ochorení (najmä výtok z nosa, kašeľ, zvracanie, hnačka, nevoľnosť, bolesti).

 

*    Materská škola predloží na podpis zákonným zástupcom dieťaťa na začiatku  školského roku informovaný súhlas, v ktorom sa zákonný zástupca zaväzuje informovať materskú školu o akýkoľvek zdravotných zmenách smerom k dieťaťu ( príloha č. 5)

*     Materská škola si vedie denne dokumentáciu smerom k presnému popisu dôvodu neprítomnosti dieťaťa – ranný filter, kde farebne zaznamenávame rozdiely v neprítomnosti . Červená farba – choroba, zelená farba – dieťa zdravé, žltá farba – dieťa neprítomné i iného dôvodu. Okrem toho vedieme denne aj písomný záznam o zdravotnom stave dieťaťa, ale len v prípade, že sa príznaky choroby objavia už počas pobytu dieťaťa v zariadení.

*  V prípade, že sa počas dochádzky dieťaťa do materskej školy vyskytne zdravotný problém, ktorý si vyžaduje odbornú starostlivosť ( epilepsia a iné ), riaditeľka materskej školy predloží rodičovi / zákonnému zástupcovi / dieťaťa informovaný súhlas, v ktorom svojim podpisom preberá plnú zodpovednosť za postup, ktorý je v ňom definovaný ( príloha č. 6 ).

 

Dieťa so zlomeninou v materskej škole

Materskú školu navštevujú len deti, ktorých zdravotný stav je taký, že neohrozuje výchovu a vzdelávanie a zdravie a bezpečnosť tohto dieťaťa, ako ani ostatných detí, ktoré danú materskú školu navštevujú. V súlade s § 145 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov práva ustanovené týmto zákonom (zákonom č. 245/2008 Z. z.) sa zaručujú rovnako každému dieťaťu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným predpisom (zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov). Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona (rozumej zákonom č. 245/2008 Z. z.) musí byť v súlade s dobrými mravmi.

 Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že každé dieťa má rovnaké práva ako ostatné deti. Každý rodič má zvážiť, či zdravotný stav jeho dieťaťa, je taký, že jeho účasť v materskej škole (v prítomnosti ďalších detí) neohrozí jeho zdravie a bezpečnosť. Ak má dieťa zlomeninu, komplikovanú alebo aj menej komplikovanú, riziko, že dieťa môže spadnúť, naraziť si zlomenú končatinu, vraziť ňou niekde atď. je veľké.

Denný poriadok v materskej škole nie je možné zmeniť a upraviť individuálne kvôli jednému dieťaťu s obmedzením vyvolaným zlomeninou.

Rozhodujúce slovo pri tom, či dieťa so zlomeninou bude navštevovať materskú školu alebo nie, má riaditeľka materskej školy, ktorá je v súlade s vyhláškou o materskej škole zodpovedná za vytvorenie bezpečných podmienok pre všetky deti.

 

Riaditeľka materskej školy žiada od zákonného zástupcu vyjadrenie lekára, že dieťa môže riadne navštevovať materskú školu. Prostredníctvom zákonného zástupcu však požiada ošetrujúceho lekára o vyjadrenie, aké obmedzenia zo súčasného stavu pre dieťa vyplývajú a až na základe jeho vyjadrenia sa rozhodne, či umožní návštevu tohto dieťaťa aj so sadrou. Do predloženia dokladu od lekárky požiada zákonných zástupcov, aby dieťa zostalo doma.

 

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí

Ak dieťa utrpí úraz , ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Uraz a spôsob ošetrenia  zaeviduje v zošite školských úrazov, Tento záznam dá

rodičovi na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službu konajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom, príp. taxislužbou. Po návrate z ošetrenie zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.

V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá rodičom.

Úraz sa eviduje podľa metodického usmernenia č.4/2009 –R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl a školských zariadení pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ privyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti.

 

1. Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov.

 

2. Evidencia obsahuje :

  a) meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,

 b) deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu došlo,

 c) svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor          v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie,

 d) počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu,

 e) zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa,

 f) zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.

 

3. Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľkou školy.

 

4. Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu. Ak dieťa chýba menej ako 4 dni tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz.

Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako 3 dni (teda 4 dni a viac ), považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz.

 

5. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze

spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné , záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľkou  MŠ a to najneskôr do 7. kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu.

Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka školy, Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.

 

6. Riaditeľka  školy  je povinná do 7. kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úrad  (MŠ SR ) 1 –01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách.

 

7. Záznam o registrovanom úraze dostanú : zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik BOZP, poisťovňa dieťaťa

 

Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.

 

Materská škola si pre svoje vlastné potreby vedie aj evidenciu drobných úrazov  (odrenina, škrabanec ...) počas pobytu dieťaťa v materskej škole, formou písomného prevedenia.

 

Pre prípadné zmeny zdravotného stavu ku ktorým dôjde v priebehu pobytu dieťaťa v materskej škole ( teplota, kašeľ) po odchode rodiča, si materská škola  vedie tlačivo Zdravotníček, kde sa udáva aj stanovisko rodiča na vzniknuté zmeny. Rodič/ zákonný zástupca dieťaťa je oslovený pedagogickým zamestnancom telefonicky.

 

Tieto záznamy úzko súvisia s denným ranným filtrom.  S evidenciou sú rodičia oboznámení na prvom rodičovskom združení MŠ. Je to

 

Podávanie liekov v materskej škole

Pedagogickí zamestnanci nie sú oprávnení podávať deťom lieky ( antibiotiká, prípadne lieky, ktorých nesprávne podanie by mohlo ohroziť život dieťaťa ). Rodič / zákonný zástupca dieťaťa / po prekonaní choroby dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy potvrdenie od lekára./  V prípade, že ide o život zachraňujúce lieky materská škola na základe individuálnej dohody s rodičom / zákonným zástupcom / dohodne podávanie liekov, ktorých užívanie na isté časové obdobie určí lekár. Podávanie najrozmanitejších probiotík, liekov proti zápche, či výživových doplnkov, pokiaľ nie sú podávané výslovne na základe pokynu lekára, učiteľky odmietnu s tým, nech rodič nastaví taký režim ich užívania dieťaťom, aby mu ich dával on sám pred príchodom do materskej školy, alebo po odchode z materskej školy, príp. mu ich prišiel podať v priebehu dňa on sám, pretože aj pri podaní takýchto druhov liekov, môže dôjsť k nesprávnej aplikácii, či užitiu. Triedna učiteľka urobí záznam o podávaní medikamentov aj v osobnom spise dieťaťa.

 

Opatrenia v prípade pedikulózy

Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebeň, kefa, čiapka, šál, osobná posteľná bielizeň ). Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku.

Opatrenia v kolektíve:

o   triedny učiteľ ( prípadne iný pedagóg ) pravidelne v čase odpoludňajšieho odpočinku vykonáva prehliadku vlasatej časti hlavy u všetkých detí školského kolektívu a pri odovzdávaní dieťaťa z materskej školy upozorní zákonného zástupcu, že sa u dieťaťa objavili vši alebo hnidy,

o   dieťa je potrebné umiestniť v izolačnej miestnosti a zabezpečiť nad ním dohľad, ale napriek tomu, že naša materská škola izolačnú miestnosť nemá,

o   triedny učiteľ ( prípadne iný pedagóg ) telefonicky upozorní na danú skutočnosť rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa.

o   na prehliadku si deti nosia vlastné hrebene, alebo učiteľka použije ceruzku,

o   ak sa do 21 dní od prvého výskytu vši v kolektíve neobjavia, možno ohnisko považovať za skončené,

o   ak sa v priebehu 21 dní objavia vši u ďalších detí v kolektíve, vykonajú sa represívne opatrenia, ako pri hromadnom výskyte. Opatreniam podlieha i dieťa, u ktorého už prebehlo odvšivenie, nakoľko v zamorenom kolektíve mohlo dôjsť k jeho opakovanému infikovaniu.

Ak sa jedná o ojedinelý (sporadický) výskyt u dieťaťa materskej školy, represívne opatrenia je nutné vykonať vždy ako pri hromadnom výskyte, nakoľko je riziko postihnutia celého kolektívu oveľa vyššie.

 

Hlásenie ochorenia: rodič, ktorý zistí zavšivavenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi a riaditeľke materskej školy. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RUVZ.

Všeobecným predpokladom boja proti zavšivaveniu ja osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom ), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t. j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefách, bielizni a na ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivavenej osoby do styku.

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať, v prípade výskytu:

1. U všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam dostupným na trhu – Parasidose presne podľa návodu výrobcu alebo dezinsekčným sprayom Diffusil –H. Šampón je potrené aplikovať na mokré vlasy masírovaním vlasovej pokožky, nechať pôsobiť tri minúty a dôkladne opláchnuť čistou vodou. Na dosiahnutie požadovaného výsledku sú tieto dve po sebe idúce aplikácie nevyhnutné Dôležité je aplikovať túto kúru naraz a u všetkých členov kolektívu (triedy aj jednotlivých rodín), t. j. dohodnúť si napríklad konkrétny víkend. K zaisteniu spoľahlivého účinku je potrebné použitie šampónu po 14 dňoch opakovať.

2. Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť.

3. Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nieje možné vyvariť, je nutné vyprať min, v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz.

4. Matrace, žinenky používané v škole postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3 až 4 dni nepoužívať.

5. Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi ( hrebene, kefy ) je potrebné ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru (Savo,  Chloramín, Persteril ).

6. Zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny ( uterák, hrebeň ) a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy.

 

 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

  

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia :

1. Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.

2. Viesť deti k zdravému životnému spôsobu , rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.

3. V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy zakomponovať do plánov práce školy.

4. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto.

5. Zabezpečiť v celom areáli budovy školy prísny zákaz fajčenia.

6. Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.

7. Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia.

8. V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych v prostredí MŠ bezodkladne informovať kompetentných ( riaditeľku MŠ ), ktorá vykoná okamžité opatrenia.

 V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať ochranu detí pred sociálno - patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického, alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí a rodiny, pediatra, príslušné oddelenie policajného zboru.

 

 

Článok č. 4

 

Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy.

v  Kľúč a  čip na odblokovanie a zablokovanie bezpečnostného systému od budovy vlastnia všetci pracovníci Materskej školy. Ráno budovu odomyká a odblokováva vyučujúca učiteľka alebo nepedagogický zamestnanec. V priebehu prevádzky Materskej školy za uzamykanie budovy zodpovedá nepedagogický zamestnanec. Vchod do Materskej školy sa uzamkýna vždy o 8.00 hod. a odomyká o 14.00 – smerom ku zákonným zástupcom detí.

v  V budove Materskej školy je bez sprievodcu zamestnanca Materskej školy zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

v  Po ukončení prevádzky Materskej školy je nepedagogický zamestnanec povinný skontrolovať uzatvorenie okien, vypnutie osvetlenia a elektrospotrebičov, zablokovať bezpečnostný systém a uzamknúť materskú školu.

v  Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je zo zamestnancom uzatvorená písomne a je súčasťou PPŠ. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.

v  Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo.

Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa.

v  Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať.

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, kontaktné údaje detí a ich zákonných zástupcov, ktoré sú využívané v súlade so znením zákona č. 122/ 2013 Z. z. o ochrane osobných údajov len v prípade ochorenia dieťaťa, alebo v prípade, že si dieťa nevyzdvihne rodič včas do ukončenia prevádzky materskej školy.

Všetky materiály o deťoch  a ich zákonných zástupcoch musia byť uložené mimo dosahu nepovolaných osôb a chránené pred ich zneužitím ( osobný spis dieťaťa ).

 

Zabezpečenie osobných predmetov pedagogických a nepedagogických zamestnancov

 

Určenie miesta odkladania osobných vecí pri plnení pracovných úloh 

v  Všetci pedagogickí zamestnanci ( riaditeľka materskej školy a učiteľka materskej školy ) si v čase plnenia pracovných úloh uschovajú osobné predmety v skrini umiestnenej v miestnosti pri kuchyni – miestnosť na prezliekanie.

v  Nepedagogický zamestnanec:  kuchárky, upratovačka si v čase plnenia pracovných úloh uschováva osobné predmety v skrini umiestnenej v miestnosti pri kuchyni – miestnosť na prezliekanie.

 

 

 Časť III

  

Záverečné ustanovenia.

  

Školský poriadok materskej Bzenica č. 193 je vypracovaný v súlade s/so :

Ø  zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Ø zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov,

Ø  zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Ø  vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, v znení Vyhlášky č.308/2009 Z. z. o materskej škole,

Ø zákonom č.  zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ø  pracovným poriadkom pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy,

Ø  zákonom č. 122 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom,

Ø zákonom č.365/ 2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene niektorých zákonov v znení niektorých predpisov

Ø  vyhláškou č. 207 / 2016 Z. z. Ministerstva spravodlivosti slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých,

Ø  zákonom č.305 / 2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,

*      pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Bzenica VZN č. 1/19 z dňa 17.09.2019 uznesením č. 3/2019 s účinnosťou od 1.10.2019 za pobyt dieťaťa v materskej škole a čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni,

Ø  všeobecne záväzným nariadením obce Bzenice č. 1/15 zo dňa 19.11.2015, prijatým uznesením číslo 6/15 s platnosťou od 01.01.2016 na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej kole a čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni – 9/2019,

Ø  Pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy.

Ø  Pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2019/2020.

Ø  Prevádzkového poriadku MŠ, ktorý bol aktualizovaný k septembru 2018

Ø  Dohovoru o právach dieťaťa a Deklarácie práv dieťaťa.

 

Derogačná klauzula

 

Zrušovacie ustanovenie :

Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 19.09.2019.

Týmto školským poriadkom sa ruší školský poriadok zo dňa 13.09.2018.

 

Zoznam príloh :

1.      Evidencia pracovného času pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

2.      Súhlas starostu obce Bzenica s prevádzkou materskej školy, prevádzkou materskej školy v čase prázdnin a s podmienkami pri prerušení alebo obmedzení prevádzky materskej školy

3.      Denný poriadok materskej školy Bzenica.

4.      Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzenica.

5.      Informovaný súhlas zákonného zástupcu

6.      Informovaný súhlas zákonného zástupcu - EPI

7.      Podpisový hárok – zamestnanci materskej školy Bzenica ( pedagogickí a nepedagogickí ).

8.      Podpisový hárok  - zákonní zástupcovia detí.

 

Školský poriadok je záväzný pre všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov materskej školy, ktorí sú povinní preukázateľne sa s ním oboznámiť ( príloha č. 7– podpisový hárok ), deti, ktoré navštevujú materskú školu a ich zákonných zástupcov ( príloha č. 8 – podpisový hárok ) , osoby vstupujúce do vzťahov s materskou školou a osoby, ktoré  v záujme školy vstupujú do jej priestorov.

 

Školský poriadok nadobúda platnosť po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 09.09.2019  a v rade školy dňa 19.09.2019 dňom 19.09.2019