Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity

Fotogaléria

 

 Školský rok 2016/2017 

 

Ukončenie školského roka 2016/2017 - rozlúčka s predškolákmi, besiedka

Popoludnie v posledný deň školského roka sme venovali tradične ako každý rok, rozlúčke s ním, aj s predškolákmi. Deti sa prezentovali programom - básní, piesní, tanca, ktoré sme sa počas júnových aktivít naučili. Slávnostnou bodkou bolo spoločné posedenie, aj ochutnávka torty, ktorá bola sladkým rozlúčením s deťmi, odchádzajúcimi v septembri do základnej školy. (foto)

 

Prechádzka na ovčiu farmu na Bukovine

Uskutočnili sme tu exkurziu. Deti mali možnosť vidieť ovečky, jahniatka. Pán majiteľ nám porozprával  o chove oviec, starostlivosti o ne, o výrobe mlieka, syrov. Deti videli, kde ovečky žijú, kŕmia ich a doja. Ochutnali produkty z mlieka. Statočne zvládli aj pešiu túru naspäť do materskej školy. (foto)

 

Hurá, máme sviatok

1.jún – sviatok detí sme oslávili spoločne, dňom plným  hier a veselých zážitkov : ,,Lienkovou olympiádou.“ Deti už od rána mali možnosť modelovať podľa vlastnej fantázie. Po výdatnej desiate sme išli von, viedli sme rozhovor o činnostiach, ktoré uskutočníme. Prvou činnosťou bolo kreslenie kriedou na asfalt. Do vopred pripravených okienok deti nakreslili rôzne obrázky kriedou, podľa vlastnej fantázie a predstáv. Obrázky sme starostlivo vyhodnotili, všetkých pochválili za snahu. Na lúke sme sa spoločne zahrali rôzne hry: Na mená, Preteky dvojíc, Na vlak, Olijanko. Po hrách sme si spoločne zatlieskali, oddýchli v tráve a po príchode do materskej školy, vyhodnotili a pochválili všetkých za šikovnosť. Za odmenu ako správni športovci dostali ,,Lienkové medaile“. (foto)

 

Sme na lúke, v záhradke

,,Sme na lúke, sú tu kvety, Jeden tu a druhý tam. Vietor kýva kvietkami, farebnými hlávkami. Malá lienka ráno vstala, trošičku si pobežkala. Včielky bzučia, letia z kvetu na kvet, do úľov znášajú med. Mravce veľa práce majú, keď sa boja skrýšu hľadajú.“

Deti pohybom, výtvarne, pracovnými činnosťami, improvizačne vyjadrujú rôzne básne, riekanky, piesne s tematikou blízkou ich zážitkom. Prostredníctvom takýchto činností si rozvíjajú myslenie, motoriku, tvorivosť, ale hlavne pamäť. Učia sa v hre nepriamo. V spoločnej práci: Naša záhradka, samostatne vyfarbili, vystrihli, zaradili a nalepili hmyz podľa miesta pohybu, dokreslili  časti tela – nohy, tykadlá, výrobou včielky spoznali časti tela a aj prečo a kde ich chováme. Zážitkovými činnosťami, starostlivosťou o záhradku spoznávajú dôležitosť vody, slnka, zeme pre rast rastlín. Na školskom dvore máme možnosti pre spontánne aj riadené činnosti. (foto)

 

Deň matiek

„ Moja mama je fakt dobrá, to vám všetkým rozpoviem, dnes je sviatok všetkých mamín, kvietky jej prinesiem.“

Dňa 14.05.2017 o 14.30 hodine sa v kultúrnom dome uskutočnilo stretnutie všetkých mamičiek, starých mám a babičiek pri príležitosti jedného z najkrajších sviatkov v roku Dňa matiek. Aj deti z materskej školy im priniesli svoju „ kytičku“ v podobe krátkeho kultúrneho programu. Súčasťou príprav v materskej škole na túto milú udalosť bola aj výroba darčekov v podobe papierových srdiečok, ktorým sa mamičky veľmi potešili, pretože vlastnoručne vyrobený darček je aj tak ten najkrajší. Ešte raz všetky mamičky – ĎAKUJEME. (foto)

 

Tancuj, tancuj, vykrúcaj – stavanie mája

  K začiatku mesiaca máj neodmysliteľne patrí stavanie májov. Celoročnou realizáciou kurikulárneho  projektu „ Narástla nám lipka, pod našimi dvermi“ , ktorý je sprístupnený aj širokej verejnosti na stránke našej materskej školy v sekcii PROJEKTY, rozvíjame u detí pozitívny vzťah k ľudovým a kultúrnym tradíciám a utvárame a rozvíjame národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti, pretože mnohé jej zložky patria dnes už minulosti, mnoho je už zabudnutých a práve preto je potrebné s deťmi objaviť jej krásu, pestrosť a význam prostredníctvom zážitkového učenia. Cieľom aktivity „ Staviame máje“ bolo pripomenúť deťom hlavný význam tejto tradície, vysvetliť, kto komu stavia máj a prečo. Deti si už od rána pripravovali farebné stuhy z krepového papiera, ktoré sme neskôr využili pri zdobení mája. Motivačnou piesňou pre deti bola pieseň „ Sadíme my máje, čo nám dajú za ne?...“ a pohybová aktivita pretavená do detskej ľudovej hry „ Máj, máj, kolembaj“. V popoludňajších hodinách si deti všetky svoje zážitky preniesli prostredníctvom kreslenia na papier. (foto)

 

Pozor letíš

Súčasťou nášho Školského vzdelávacieho programu „ Po lipkou sa hráme“ je  vypracovaný projekt „ Pozor letíš“, ktorého hlavným cieľom je poznať základné informácie o slnku, poznávať a pomenovať jednotlivé planéty slnečnej sústavy. Prostredníctvom tejto aktivity sa prenesieme do Vesmíru, kde spoznávame tajomnú slnečnú sústavu v ktorej kraľuje žeravé slnko. Jej  súčasťou je aj vykonávanie jednoduchých operácií v číselnom rade od 1 – 10 a kreslenie a maľovanie uvoľnenou rukou. Deti tak aj v tejto oblasti získavajú nové vedomosti a informácie a hravou formou skúmajú a objavujú život okolo nás. (foto)

 

Príroda sa zobudila

„ Čo zistíme v kalendári? Že slniečko viacej žiari, sniežik sa aj v hore topí, nezostanú po ňom stopy. Tešíme sa všetci z jari. Snežienkam sa v tráve darí, natrháme z nich aj mame, do vázičky jej ich dáme. Vŕbe rastú puky veľké, nachystá v nich peľu včielke. Dunčo žmurká na svet z búdy: „Príroda sa celá budí!“

Aj v tomto školskom roku realizujeme v našej materskej škole projekt „ Príroda sa zobudila“ – ( viď sekcia PROJEKTY), ktorého zameraním a cieľom je získavať základné zručnosti pri práci s náradím, základné informácie o pestovaní rastlín a vplyve životného prostredia na prírodu. Prostredníctvom týchto aktivít s environmentálnym zameraním prispievame tak k širšiemu rozhľadu detí na prírodné prostredie. Spomínanú aktivitu realizujeme na školskom dvore, ktorý využívame aj na spontánne a riadené pohybové aktivity detí. (foto)

 

Tvorivé hry detí a rodičov

Dňa 27.4. 2017 o 15 hodine sme v rámci spolupráce rodiny a školy uskutočnili Tvorivé hry detí a rodičov. Tu spoločne mali možnosť vytvoriť jarnú dekoráciu. Po motivácii a vzájomnom rozhovore na tému jari, sa pustili do práce, vyrábania jarných venčekov. Spolupracovali, vytvorili kruh z novinového papiera, ktorý obtočili pásom zeleného papiera. Potom vyrábali kvietky z košíčkov na muffiny a tie nalepili na vytvorený kruh. Dotvorili mašľou podľa vlastnej fantázie. Fotodokumentáciu so stretnutia uskutočnila pani Janka Myartanová, ktorej ďakujeme.

Výstavka vlastnoručne vyrobených rôznych výrobkov: čelenky, mašle, kytice zo stúh, predmety zdobené servítkovou technikou a rôznych iných prác pani Janky Myartanovej, zaujala všetkých. Po jej prehliadnutí sme sa spolu s deťmi zahrali pohybovú hru: Na zajačika. Všetci sa tešili s hier a spoločných výtvorov, ktoré si odniesli domov na výzdobu vlastných domovov. (foto)

 

Je tu jar

V marci už vykukli snežienky, na prechádzke deti pozorovali ich krásu. Vlastnou skúsenosťou sa učili pomenovať prvé kvety, rastliny. Svoj zážitok z tohto stretnutia vyjadrili vo svojich prácach, pri výrobe týchto prvých kvetov, ktoré dali svojim mamičkám ako darček k MDŽ. Z pozorovania, počúvania textov o jarnej prírode  vychádzajú aj pri maľovaní, modelovaní, lepení – výtvarných a pracovných činnostiach. V rámci mesiaca knihy, sme deti zoznamovali s rôznym žánrom literatúry, prenášame ich do sveta fantázie rozprávok, detských básní , encyklopédií. Knihy nám pomáhajú deti vychovávať, vzdelávať, motivovať ich k aktivite. V dramatických vyjadreniach sa mali možnosť deti hrať na rôzne postavy z rozprávok (Deduškova rukavička, Pod hríbom a pod.). Jar sme privítali aj novou jarnou výzdobou. (foto)

 

Tradície a zvyky

Vo februári sme sa vo vzdelávacích činnostiach a aktivitách, aj prostredníctvom fašiangového obdobia, venovali poznávaniu niektorých tradičných regionálnych zvykov práve v tomto čase. Deti sa hravou formou dozvedeli, čo znamená  fašiangové obdobie.  Vyrábali spoločne masky podľa záujmu a fantázie, zapojili sa do pečenia šišiek, do pohybových, hudobno- pohybových a speváckych aktivít. Svoje zážitky vyjadrili vo svojich výtvarných, konštrukčných produktoch. (foto)

 

Je tu nový rok

Januárové vzdelávacie aktivity sme zamerali na rozvíjanie poznatkov o živote zvierat v zime, o živote ľudí rôznych rás a rôznych charakterových čŕt, o rozvrhnutí činností dňa podľa časových úsekov a budovanie dôvery a spolupráce medzi deťmi navzájom. Každej téme sme sa venovali formou zážitkového, hrového učenia. Deti svoje zážitky vyjadrovali vo výtvarných, dramatických, hudobno- pohybových, speváckych a iných činnostiach. (foto)

 

Zimné prechádzky

Okolie materskej školy nm dáva rôzne možnosti na činnosti vonku. Deti v tomto období mohli porovnávať zmeny v prírode, hlavne s veľkou nádielkou snehu. Počas tohto úseku dňa pozorovali aj život zvierat, vtákov, dokrmovali  vtáky do kŕmidla. Prostredníctvom používania reflexných viest si deti uvedomovali dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky. Deti sa pohybovali na snehu a ľade. (foto)

 

Meduškine krídla

Materská škola v Dolnej Ždani uskutočnila už 7. Ročník súťaže: Meduškine krídla, z príležitosti narodenia E. Čepčekovej, rodáčky tejto obce. Na tejto recitačnej súťaži sa zúčastnili deti z okolitých materských škôl. Našu MŠ reprezentoval Gabriele Lombardo. Deti recitovali rôzne básne, podľa vlastného výberu, z tvorby tejto autorky, ktorá písala knihy hlavne pre deti. Všetky deti boli za svoj výkon odmenené medailami, diplomom, sladkosťami a pochválené. (foto)

 

Ochutnávka vianočného pečiva

Deti  sa tešili so spoločných chvíľ zdobenia vianočného stromčeka, pečenia vianočných koláčikov a medovníkov v MŠ. Vykrajovali  z cesta tvary, aké sa komu páčili, ukladali na plech, natierali vajíčkom, zdobili. Po upečení a naplnení sme uskutočnili výstavku, a ochutnávku pre rodičov detí, ktorí tiež mohli priniesť doma upečené koláčiky. (foto)

 

Mikulášku, dobrý strýčku...

Mikuláš zavítal tento rok do miestneho kultúrneho domu vo Bzenici, kde sa stretli generácie od najmladších, po najstarších. Pred tým ako prekvapil deti darčekmi, aj oni ho prekvapili básňami, piesňami a tancom. Všetko si pripravili vopred počas vzdelávacích aktivít v MŠ. Všetci, aj deti ZŠ, privítali a pozdravili Mikuláša a potom si spoločne posedeli pri hudbe a vopred pripravených dobrotách. (foto)

 

Zima, zima – tu je

Zimné ročné obdobie nám prináša množstvo námetov a tém na rôzne aktivity, činnosti a hry. V spoločných vzdelávacích aktivitách sa učia deti vzájomne komunikovať , spolupracovať, navzájom sa akceptovať... Deťmi vyrobené produkty sú súčasťou výzdoby materskej školy a výstavky detských prác na nástenke. Prechádzkami sa deti otužujú, relaxujú, ale aj poznávajú prírodu, pozorujú zmeny, sledujú odlišnosti  v jednotlivých ročných obdobiach. (foto)

 

Jesenné prechádzky

Sú pre nás relaxáciou, otužovaním, ale aj zdrojom k spoznávaniu prírody, pozorovaniu jej každodenných zmien. Porovnávaním, deti zisťujú rozdiely medzi jednotlivými ročnými obdobiami. Hry na jeseň pod stromami líp dávajú deťom možnosť veselého vyžitia, spoznávania zvukov šuchotu listov pod nohami pri veselej spontánnej naháňačke. (foto)

 

Čo nám priniesla jeseň

Jeseň sa vyznačuje farebnosťou. Zážitkami, objavovaním, pozorovaním deti zisťujú aké krásy, úžitok a tajomstvá nám prináša. V mesiaci októbri sme sa venovali rozvíjaniu pozitívneho vzťahu k produktom zdravej výživy, k zdravému životnému štýlu,  starostlivosti o zdravie a spoznávaniu dôležitosti zdravej výživy prostredníctvom vzdelávacích aktivít. Uskutočnili sme výstavku produktov zo záhrad: Čo nám priniesla jeseň? Pomenovávali a spoznávali sme jednotlivé druhy ovocia a zeleniny, ochutnávali a podľa chuti určovali. Kreslením jablka, kapusty na veľký formát papiera sme rozvíjali grafomotoriku detí. Lepením a výrobou rôznych prác, rozvíjali predstavivosť, fantáziu, jemnú motoriku. Z prineseného ovocia a zeleniny sme si vyrobili ovocné a zeleninové šaláty v aktivite: Ovocie a zelenina sú zdravé. Produkty zo záhrad nám súžia na výzdobu nielen interiéru, ale aj exteriéru- vchodu našej materskej školy. Deti prostredníctvom hry opisovali prevenciu proti infekčnému ochoreniu, zubnému kazu a prečo je pohyb dôležitý pre zdravie v aktivite: Na lekára. (foto)

 

Zážitkové učenie

Na pobyte vonku uskutočňujeme vzdelávacie aktivity, realizujeme zážitkové učenie - pozorovaním, skúmaním - priamou činnosťou v prírode, v okolí MŠ. Objavujeme krásy, pozorujeme živočíchov prírodniny napr. šípky - zoznamujeme sa s ich charakterizovaním, pomenovaním, úžitkom. Pozorovaním okolia, určovaním orientačných bodov sa snažíme rozvíjať orientačný zmysel detí. Vedomosti o prírode rozširujeme tiež rozlišovaním okolitých stromov, rastlín, živočíchov...  Na prechádzkach pozorujeme aj pútavú, jesennú výzdobu v okolí niektorých domov. (foto)

 

Kreatívne deti

Deti nachádzajú svoju realizáciu v spontánnej alebo nami organizovanej hre. V prvých týždňoch tohto šk. roka sme sme sa venovali adaptácií nových detí, ich začleneniu do kolektívu. Aj im sme umožnili prejaviť v hre svoje osobitosti, potreby, záujmy a rozvíjať svoje schopnosti po všetkých stránkach.  (foto)

 

Školská záhradka

V jesennom období sme našu záhradku pripravili na zimné obdobie. Pozberali sme úrodu a na jar znovu vysadíme do takto pripravenej zeminy nové semienka a rastlinky.  (foto)

 

Jesenná výzdoba

V MŠ trávia deti väčšiu časť z dňa, je pre ne prechodným domovom. Interiér si preto spoločne zveľaďujeme, dopĺňame výzdobu, skrášľujeme prácami detí podľa jednotlivých ročných období. Našou snahou je ich motivovať podnetným prostredím, ktoré rozvíja ich estetické cítenie a vnímanie.  (foto)