Materská škola v Bzenici

 

 

 

 

 

 

 

 

 Školský rok 2019/2020

 • Tešíme sa do školy

Dňa 14. 3. 2020 sme sa zúčastnili s našimi predškolákmi Dňa otvorených dverí v Základnej škole v Hliníku nad Hronom. Deti spoznávali priestory, v ktorých budú absolvovať nielen zápis do základnej školy, ale aj ich prvé kroky do reálneho školského života. Celé dopoludnie sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére, ktorú nám pripravili zamestnanci základnej školy. Absolvovali sme štyri stanovištia, na ktorých deti plnili jednotlivé úlohy hravou formou. Na prvom stanovišti realizovali zručnosti na chodníku motoriky a počítali farebné koráliky na určitý čas. Na druhom stanovišti sa oboznamovali s prácou na hrnčiarskom kruhu, s hlinou, s postupom práce pri jej vypaľovaní a zdobení a v neposlednej miere mali možnosť vidieť aj krásne výrobky, ktoré vyrobili žiaci mladších, ale aj starších ročníkov. Na treťom a štvrtom stanovišti sme absolvovali pozorovanie na otvorených hodinách žiakov prvých tried. Deti sa zoznamovali s novými priestormi, s pomôckami žiakov a plnili aj jednoduché úlohy pri interaktívnej tabuli, ktoré im zadávala pani učiteľka.  Z tohto dňa sme si odniesli nielen veľké množstvo upomienkových darčekov a sladkostí, ale hlavne veľa krásnych a nezabudnuteľných zážitkov. Tieto deťom určite pomôžu pri prekonávaní prvých obáv, ktoré ich čakajú v nasledujúcom období. Preto by sme sa chceli poďakovať všetkým zamestnancom základnej školy za ich pozitívny prístup a za bohatý program, ktorý nám pripravili. (foto)

 

 • Zimné krásy, Tradície a zvyky

Januárové a februárové vzdelávacie, hrové aktivity sme cielene zameriavali na rozvíjanie poznania detí o zimných krásach prírody, aj prostredníctvom vychádzok. Zoznamovali sa tiež ako žijú zvieratá v zime, aká je dôležitá starostlivosť človeka o zvieratá a vtáky. Vo výchovnovzdelávacom procese sme využívali aj aktivity na rozvíjanie kolektívnych, kamarátskych vzťahov a vzájomnej dôvery. Deti spoznávali  tradície a zvyky fašiangového obdobia... Venovali sme sa vedomostnej a motorickej  príprave predškolákov na zápis do prvého ročníka základnej školy. Všetky svoje zážitky mohli deti vyjadriť v hudobno- pohybových, pracovných, výtvarných, dramatických, aj speváckych činnostiach. (foto)

 

 • Meduškine krídla

Materská škola v spolupráci s Obecným úradom v Dolnej Ždani, v miestnom kultúrnom dome, uskutočnila už 10. jubilejný ročník súťaže: Meduškine krídla, pri príležitosti osláv narodenia E. Čepčekovej, rodáčky tejto obce. Recitačnej súťaže sa zúčastnili deti z okolitých materských škôl. Našu MŠ reprezentovala Emmka Olajcová. Deti sa dozvedeli mnoho o živote a tvorbe autorky, recitovali rôzne básne podľa vlastného výberu. Všetci boli za svoj výkon odmenení medailami, diplomom, darčekmi, pochválení za svoje výkony a pochutnali si tiež na výbornom obede a občerstvení. Ďakujeme nielen zamestnancom Materskej školy a Obecného úradu Dolná Ždaňa, ale aj rodičom našej účastníčky, za spoluprácu a aktívnu účasť na samotnej súťaži a tešíme sa na nasledujúci ročník. (foto)

 

 • Stretnutie generácií s Mikulášom

V miestnom Kultúrnom dome v Bzenici sa stretli všetky generácie našich obyvateľov, od najmladších až po najstarších, aby tu spoločne privítali „ Mikuláša“. Po príhovore pána starostu, predviedli deti z MŠ a ZŠ svoj program plný zimných básní, piesní, tancov a scénok. Najväčším očakávaním, hlavne pre deti, bol však Mikuláš, ktorý všetkých obdaril pripravenými darčekmi. Všetci si vypočuli aj vianočné koledy v podaní pozvaných harmonikárov a ochutnali pripravené občerstvenie. (foto)

 

 • Simsalala...

Speváčka, s týmto menom, ktorá sa venuje tvorbe piesní pre deti, dňa 5. 12. 2019, navštívila  našu MŠ. Hravou, pútavou formou deti zaujala a vyzývala k aktívnemu zapojeniu sa do spevu, hry na detských nástrojoch a tiež k vyjadreniu ňou spievaných piesní tancom. Okrem toho, prostredníctvom jej piesní deti spoznali aj mená svetadielov, tiež zvierat žijúcich na nich a rôzne iné zaujímavé veci. Týmto vystúpením sme dodali našej výchovno- vzdelávacej činnosti nový rozmer a pestrosť. (foto)

 

 • Tvorivé hry detí a rodičov v MŠ – zdobenie medovníkov

Dňa 3. 12. 2019 sme v rámci spolupráce rodiny a školy uskutočnili spoločné stretnutie pod názvom Tvorivé hry detí a rodičov. 
Na úvod deti všetkých privítali spevom vianočnej koledy „ Šťastie, zdravie pokoj svätý“... Spoločne  s pani Annou Dankovou sme vytvárali svoje vlastné produkty zdobením už vopred upečených medovníkov. Celú pripravenú aktivitu sme zdokumentovali spoločnou fotografiou. Z vyzdobených medovníčkov sme zrealizovali výstavku a ochutnávku pre rodičov a deti. Ďakujeme všetkým za spoluprácu a  tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity. (foto)

 

 • Zima, zima – tu je

Zimné ročné obdobie nám prináša množstvo námetov a tém na rôzne vzdelávacie aktivity, činnosti a hry spojené s tradičnými činnosťami, ktoré vykonávame aj ako prípravy smerom k oslavám sviatku Mikuláša a Vianoc. Už tradične sa deti tešili zo spoločných chvíľ zdobenia vianočného stromčeka, aj pečenia vianočných medovníkov v MŠ. Vykrajovali  z cesta tvary, podľa vlastného výberu, ukladali na plech, natierali vajíčkom. Upečené sme pripravili na spoločné vyzdobenie v ďalšej spoločnej aktivite. (foto)

 

 • Stretnutie v prírode, pri horárni

Cieľom našej turistickej prechádzky na Bukovinu, bolo stretnutie  s pánom lesníkom Andrejom a jeho manželkou Dominikou Ďurovičovou v horárni, pri lese. Dôvodom našej návštevy bola spoločná aktivita s deťmi s environmentálnym zameraním. Prostredníctvom pútavej hry a plnením jednotlivých úloh, deti získali nové vedomosti týkajúce sa lesa, zvierat a ochrany prírody. Na záver, pomocou čarovnej paličky, našli svoj skrytý poklad, ktorý im bol odmenou za všetky splnené úlohy. Hlavne v mene detí, ďakujeme za skvelý zážitok a príjemne prežité dopoludnie v prírode s našimi hostiteľmi. (foto)
.

 • Jeseň, pani bohatá...

Jeseň sa vyznačuje farebnosťou, dozrievaním ovocia a zeleniny a tiež ich zberom zo záhrad. V mesiaci októbri sme svoju pozornosť zameriavali na rozvíjanie pozitívneho vzťahu k produktom zdravej výživy, k zdravému životnému štýlu, starostlivosti o zdravie a spoznávaniu dôležitosti zdravej výživy prostredníctvom vzdelávacích aktivít. Pomenovávali a spoznávali sme jednotlivé druhy ovocia a zeleniny, ale aj zdravé potraviny, ktoré boli zaradené do jedálneho lístka v našej materskej škole počas dní v týždni. Triedili, ochutnávali a podľa chuti sme určovali niektoré druhy ovocia a zeleniny, hádali ich názov v aktivite: ,,Poznaj podľa chuti.“ Spoločne sme si vyrobili ovocné a zeleninové šaláty. Kreslením jesenných obrázkov sme rozvíjali grafomotoriku detí. Pri príležitosti Dňa jablka sme zrealizovali malú výstavku z jabĺk, ktoré priniesli deti spolu s rodičmi. Výstavka obsahovala viaceré odrody jabĺk a ako každý rok aj tento rok bola jedinečná a všetci sme z nej mali veľkú radosť.
Deti svoje predstavy o danej téme vyjadrovali vo svojich prácach z oblasti - Umenie a kultúra - lepili a vyrábali rôznych výtvory, maľovali, modelovali a kreslili, čím si rozvíjali predstavivosť, fantáziu a  jemnú motoriku. Spevom a hudobno-pohybovými hrami vyjadrili zážitky zo vzdelávacích aktivít. V hrových aktivitách opisovali prevenciu proti infekčnému ochoreniu, zubnému kazu a snažili sa zdôvodňovať, prečo sú pohyb a prechádzky na čerstvom vzduchu dôležité pre zdravie. (foto)

 

 • Týždeň športu

Bol zameraný na prevenciu obezity detí predškolského veku, na povzbudenie záujmu a radosti detí z pohybu, o cvičenie, športové a telovýchovné aktivity. Spoločne po motivácii a rozohriatí a rozcvičení, sme v exteriéri, aj v interiéri MŠ uskutočnili pohybové aktivity, kde deti plnili zadané úlohy, cvičili, skákali, hrali sa aj súťaživé hry pod našim vedením. Zvládli aj dlhšie prechádzky, dodržiavali bezpečnosť prechodu po kraji vozovky, objavovali, aj pozorovali krásy a zmeny prírody. Všetky činnosti sme starostlivo zhodnotili a vyzdvihli šikovnosť a snahu všetkých detí.

SPOJENIE PRÍJEMNÉHO S UŽITOČNÝM

Príjemné s užitočným, teda pohyb a zážitkové učenie sme spojili počas turistickej prechádzky a návštevy p. V. Mališa, rodiča jedného z našich detí, ktorý sa venuje chovu holubov. Porozprával nám ako sa stará o tieto vtáky, aj o zvláštnostiach ich života. Deti videli kde bývajú, čím ich živí, pozorovali ich let...  Pozorovanie a rozhovor sme zakončili hygienou, občerstvením a poďakovaním za všetko: ďakujeme p. Mališovi a tešíme sa znova na stretnutie. Zastavenie počas spiatočnej cesty sme využili na cvičenie v prírode, jej pozorovanie a rozhovor o prechádzke – celkové zhodnotenie.  (foto)

 

 • September v materskej škole

V tomto mesiaci sme sa venovali adaptácii, deti sa navzájom zoznamovali, spoznávali, zvykali si na  seba, na svojich rovesníkov, ako aj na nové prostredie materskej školy. Postupne sme zaraďovali vzdelávacie aktivity podľa Školského vzdelávacieho programu: Pod  Lipkou sa hráme. Deti sa nenásilnou, hravou a zážitkovou formu učili, poznávali na základe plánovania, tematiky, cieľového zamerania v tom, ktorom týždni, opakovali svoje vedomosti a získavali nové. Svoje zážitky vyjadrili prostredníctvom pracovných, výtvarných prác. Tieto zdobia nástenky a interiér materskej školy. Pohybové schopnosti rozvíjali v tanečných a hudobno – pohybových hrách, pohybových aktivitách, cvičeniach, aj prechádzkach. (foto)